Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Algemene informatie

Voor vragen enopmerkingen kunt u zich wenden tot pao-secretariaat rug.nl.

Juridisch Postacademisch Onderwijs organiseert postacademisch onderwijs voor afgestudeerde juristen (advocaten, notarissen, rechters, bedrijfsjuristen, fiscalisten, overheidsjuristen, etc.) in de vorm van (actualiteiten)cursussen, leergangen, incompanycursussen, symposia en congressen. Dit aanbod stelt u in staat om u regelmatig te verdiepen in de ontwikkelingen in het recht.

Puntentoekenning

Het Juridisch Postacademisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen is erkend in het kader van de Permanente Opleiding van verschillende beschermde titels en beroepsgroepen.

Indien u een cursus wilt volgen waarbij geen punten zijn vermeld van uw beroepsorganisatie dan kunt u op het inschrijfformulier aangeven van welke organisatie u punten wilt ontvangen. Cursuspunten zijn onder voorbehoud en in afwachting van definitieve toekenning.

Deelnamebewijzen

Indien de presentielijsten bij aanvang en einde van de cursus zijn getekend, krijgt u een bewijs van deelname toegezonden. Op het bewijs van deelname staat het aantal behaalde PE-punten vermeld. Wanneer u slechts een deel van de cursus hebt bijgewoond, dan krijgt u een evenredig deel van de PE punten toebedeeld, mits u de presentielijsten hebt getekend.

Evaluatie

Aan het eind van elke cursusbijeenkomst ontvangt u een evaluatieformulier, waarop u uw mening over de gevolgde cursus kunt geven. Met uw feedback kunnen wij de kwaliteit van onze cursussen verbeteren en op niveau houden.

Inschrijvings- en annuleringsregeling

Juridisch Postacademisch Onderwijs hanteert een inschrijvings- en annuleringsregeling.

Klachtenregeling

Eventuele klachten kunt u binnen acht dagen na de cursus schriftelijk indienen bij Juridisch Postacademisch Onderwijs. De klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Na verloop van genoemde termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door Juridisch Postacademisch Onderwijs gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.

AVG

Juridisch Postacademisch Onderwijs verzamelt uw gegevens ten behoeve van het organiseren en bijwonen van cursussen en om u te informeren over het aanbod van het Juridisch Postacademisch Onderwijs. Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, met uitzondering van presentielijsten, huiswerkopgaven en toetsen. Deze worden maximaal 30 jaar bewaard.

Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u een verzoek doen aan pao-secretariaat rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 januari 2024 12:10