Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Duurzame universiteitAlgemeen

Duurzaam beleid

Beleidsnotitie Integrale Duurzaamheid

De RUG ambieert op het gebied van duurzaamheid (duurzame bedrijfsvoering) haar positie in de top van de universitaire wereld te handhaven en haar score volgens de Green Metric methode te verhogen. Hiervoor is een integraal beleid duurzaamheid nodig. In deze notitie worden de algemene uitgangspunten voor dit beleid op het prestatiegebied ‘milieu’ voorgesteld. Kernwoorden hierin zijn onder meer integrale aanpak, meetbaarheid en zichtbaarheid. Per deelgebied wordt ofwel een ambitie ofwel een traject tot het komen van een ambitie voorgesteld. Eveneens wordt voorgesteld het huidige voorfinancieringsmodel voor duurzaamheidsinvesteringen, dat zich beperkt tot energiebesparing, te verbreden en te moderniseren. Om de samenhang in het duurzaamheidsbeleid voor de toekomst te garanderen wordt voorgesteld een programmamanager duurzaamheid bedrijfsvoering te benoemen. In dit bestand staat uitgebreid beschreven hoe de Rijksuniversiteit Groningen duurzaamheid wil integreren binnen de bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek.

Green University

De RUG ambieert op het gebied van duurzaamheid haar positie in de top van de internationale universitaire wereld te verhogen. In de Green Metric ranking werd in 2014 plaats 48 bereikt, terwijl op nationaal niveau de 8e plaats werd bereikt in de 'SustainaBul' ranking.

Om de ambities op gebied van duurzaamheid, van volgend (2015) naar leading (2020), beter te kunnen monitoren is in 2014 de Taakgroep Green University ingesteld. De Taakgroep is beleid adviserend op het gebied van integrale duurzaamheid met daarin vertegenwoordigers voor de pijlers people, planet  en performance (bedrijfsvoering RUG). De Taakgroep is samengesteld uit zowel facultaire leden die via onderwijs en/of onderzoek betrokken zijn bij duurzaamheid, als uit leden die vanuit de bedrijfsvoering bezig zijn met duurzaamheid en studenten. De Taakgroep zoekt voor projecten aansluiting bij nieuw opkomende trends in de duurzame wereld rondom onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de universiteit. Vertrekpunten: afval bestaat niet; de ruileconomie; de circulaire economie; energie efficiency en hernieuwbare energie gaan hand in hand; duurzaamheid is business (kosten besparen én waarde creëren).

Contactpersoon: Dick Jager

Universitaire gebouwen

De RUG beschikt over een groot aantal oude en nieuwe gebouwen. De ontwikkelingen in de energie- en afvalmarkten laten zien dat besparing en duurzame nieuwbouw noodzakelijk zijn. In het plan voor een duurzaam gebruik van universitaire gebouwen ligt de nadruk op de nieuwbouwprojecten in Paddepoel. De AMD heeft samen met de projectgroep Duurzaamheid het voortouw genomen om een duurzaamheidsmeetinstrument te ontwikkelen. Deze "Milieu Prestatie Indicatoren"-methodiek (MPI) is geschikt voor een brede inzet op landelijk niveau.

Onderwijs en onderzoek

In het project ligt het zwaartepunt bij het onderwijs. Dit steunt voor een belangrijk deel op het onderzoek naar duurzaamheid dat op veel plaatsen in de RUG wordt uitgevoerd. Belangrijke elementen zijn de verbetering van het milieuonderwijs en de ontwikkeling van nieuw onderwijs binnen de BaMa, van met name Economische Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Ruimtelijke Wetenschappen, Science and Engineering.

Het onderwijsproject Green Campus wordt gecontinueerd. Belangrijk zijn in dit kader de voortzetting en verdere uitbouw van onderwijsmodules bij de opleiding Technische Bedrijfskunde en bij de faculteiten Bedrijfskunde en Medische Wetenschappen. In 2005 leverde de RUG een bijdrage aan een landelijke serie vakreviews over vakspecifieke duurzaamheid. Het extern beter presenteren van de resultaten van het huidige onderzoek en onderwijs naar duurzaamheid krijgt nadrukkelijk aandacht.

Laatst gewijzigd:20 februari 2017 14:00
printOok beschikbaar in het: English