Skip to ContentSkip to Navigation
Research Department of Sociology Research in Groningen

Het onderzoeksprogramma

De mechanismen die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van sociaal welzijn worden in het onderzoeksprogramma op twee niveaus onderzocht. Ten eerste op het collectieve niveau van informele gemeenschappen en formele organisaties. Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn hoe duurzame samenwerking tot stand komt, maar ook waarom er soms segregatie optreedt in netwerken. Er is daarbij speciale aandacht voor de invloed die normen en instituties hebben op gedrag.

Ten tweede wordt de vraag naar de totstandkoming van sociaal welzijn onderzocht voor specifieke categorieën individuen: jongeren en ouderen. Het onderzoek naar de sociale ontwikkeling van jongeren richt zich vooral op de vraag waarom jongeren in bepaalde (groeps)situaties anti-sociaal gedrag vertonen, zoals probleem- en pestgedrag. Het onderzoek naar ouderen bestudeert hoe zij gezond en gelukkig oud kunnen worden.

Het onderzoek van de afdeling sociologie is gegroepeerd rond vijf onderzoeksthema’s:

  1. Normen en Netwerken
  2. Aansturen op duurzame samenwerking
  3. De sociale ontwikkeling van jongeren
  4. Gezond en gelukkig ouder worden
  5. Statistische methoden voor de analyse van sociale netwerken

Een speciale plaats wordt ingenomen door deze laatste methodologische onderzoeksgroep. Hierin worden innovatieve methoden voor de statistische analyse van sociale netwerken ontwikkeld. Deze methoden worden door veel onderzoekers binnen en buiten Groningen benut.

Laatst gewijzigd:18 februari 2019 13:55