Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Postacademisch Onderwijs Groninger Leergang Arbeidsrecht

Docenten

Aan de Groninger Leergang Arbeidsrecht 2022-2023 werkten mee:

prof. mr. G.C. (Gerrard) Boot

mr. D.J. (Dirk Jan) Buijs

mr. dr. A.F. (Alf) Bungener

mr. dr. P.S. (Pieter) Fluit

mr. Gerlach

mr. V. (Vincent) Gerlach

Vincent Gerlach (1981) studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 2006 werkzaam als advocaat in het arbeids- en pensioenrecht. Tussen 2006 en 2011 werkte hij bij Stibbe en sinds 2011 werkt hij bij Linklaters. In 2023 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de ex-werknemer (de postcontractuele arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer). In zijn praktijk houdt hij zich bezig met het arbeids- en pensioenrecht in brede zin, maar in het bijzonder met medezeggenschap, transacties, statutair bestuurders en arbeidsvoorwaarden

Ter Haar

prof. mr. B.P. (Beryl) ter Haar

Beryl ter Haar is professor en hoofd van het Centre for International and European Labour Law Studies (CIELLS) aan de Universiteit van Warschau en bijzonder hoogleraar Europees en vergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het algemeen richt haar onderzoek op het internationaal en Europees arbeidsrecht, in het bijzonder het collectieve arbeidsrecht, new governance, transnational private regulation en de veranderende wereld van werk als gevolg van digitalisering, klimaatverandering, grondstoffentekorten en sociaaleconomische paradigmaverschuivingen. Haar onderzoek is gepubliceerd in tal van Nederlandse, Poolse en internationale tijdschriften en ze is (co-)redacteur van een aantal boeken. Daarnaast is Beryl ter Haar mede-initiatiefnemer van de populaire Hugo Sinzheimer Moot Court Competition.

Heemskerk

prof. mr. drs. M. (Mark) Heemskerk

Mark Heemskerk (1976) is hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten te Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch. Behalve jurist is Mark ook econoom. Hij combineert al twintig jaar pensioenwetenschap en pensioenpraktijk en schreef talloze artikelen en meerdere boeken over pensioenrecht. Mark is extern lid van de bestuurscommissie pensioenen van het pensioenfonds voor de medisch specialisten (SPMS) en de commissie Pensioen & Governance van het pensioenfonds Nederlandse Bisdommen. Zie voor een uitgebreider cv van Mark Heemskerk LinkedIn.

Houweling

prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is hij aansluitend benoemd tot Universitair Hoofddocent. In die hoedanigheid heeft hij onder meer de succesvolle Master Arbeidsrecht (2009) opgericht. In juni 2011 is Ruben benoemd tot Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij geeft daarbij leiding aan het team docenten en onderzoekers van de sectie Arbeidsrecht. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP). Vanaf 2009 is Ruben als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind.

Houwerzijl

prof. mr. M.S. (Mijke) Houwerzijl

Prof. mr. Mijke Houwerzijl studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Een aantal jaren werkte zij in de rechtspraktijk, daarna bij de Universiteiten van Tilburg, Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen als onderzoeker respectievelijk universitair (hoofd)docente. Sinds eind 2011 is zij als hoogleraar arbeidsrecht werkzaam aan de Universiteit van Tilburg (Tilburg University). Van eind 2010 tot begin 2021 was zij tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als bijzonder hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht. Mijke Houwerzijl doceert en doet onderzoek op het terrein van het Nederlandse en Europese sociaal recht, met nadruk op vraagstukken over grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in (naar) de EU. In 2005 is zij gepromoveerd op een proefschrift over de Europese Detacheringsrichtlijn.

Van der Kind

mr. O. (Olav) van der Kind

Olav van der Kind (1967) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 1993 advocaat. Zijn praktijk betreft vooral arbeidsrecht.

Naast zijn werk als advocaat is Olav docent Arbeidsrecht aan enkele juridische opleidingsinstituten, redacteur van het maandblad ArbeidsRecht, annotator bij AR-Updates en lid van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook is hij rechter-plaatsvervanger. Tot slot is hij trainer bij Schateiland , waar hij ondernemingsraden en bestuurders traint in medezeggenschap. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften.

Olav houdt zich als advocaat bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, maar richt zich in het bijzonder op het ontslagrecht en procederen in arbeidsrechtelijke kwesties.

Kolder

prof. mr. dr. A. (Arvin) Kolder

Arvin is advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten en bijzonder hoogleraar Personenschade aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), hoofdredacteur van de wekelijkse nieuwsbrief Personenschade Updates (PS Updates) en redactielid van het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP). Arvin is vaste docent van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) en als docent en examinator verbonden aan de postacademische Grotius specialisatieopleiding Personenschade.

Koot

mr. dr. E. (Esther) Koot

Esther Koot-van der Putte is eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl). Cao-recht advies en opleiding is het bedrijf waarin Esther haar wetenschappelijke passie voor cao-recht verbindt met haar missie om het cao-recht op brede basis ingang te doen vinden in de praktijk. Zij vindt het belangrijk om bruggen te bouwen tussen enerzijds alle actoren in de 'polder' en anderzijds de arbeidsrechtspecialisten. Zo adviseert Esther aan een breed scala van doelgroepen, zoals advocatuur, accountants, ondernemingsraden, bedrijfsjuristen en overheden. Vele advocaten weten haar te vinden als ‘the lawyers lawyer’. Esther is onder meer auteur van ‘Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid’ (Kluwer 2020).

Oldenhuis

mr. G.R. (Gerdien) Oldenhuis

Gerdien Oldenhuis is als docent-onderzoeker werkzaam aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij geeft onderwijs op bachelor- en masterniveau en schrijft aan haar dissertatie over de transitiefunctie in het ontslagrecht- en werkloosheidsrecht, waarop zij in 2022 hoopt te promoveren. Haar loopbaan startte in het sociaal domein, waarin zij enkele jaren werkzaam is geweest. Hierdoor beschikt zij over zowel theoretische als praktische kennis van het socialezekerheidsrecht. Gerdien verzorgt op regelmatige basis (verdiepende) cursussen en trainingsdagen sociale zekerheid voor diverse doelgroepen, waaronder medewerkers van overheidsinstellingen, bewindvoerders en schuldhulpverleners.

Peters

prof. mr. S.S.M. (Saskia) Peters

prof. Saskia Peters is hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zette in 2015 de masterspecialisatie Arbeidsrecht op en verzorgt onderwijs in een aantal arbeidsrechtelijke vakken waaronder de mastervakken Arbeidsovereenkomstenrecht en Europees Arbeidsrecht. Saskia is als hoofddocent van de GL Arbeidsrecht verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum. Saskia heeft vele nevenactiviteiten, zo is ze redacteur van het Tijdschrift Recht en Arbeid en hoofdredacteur van de (losbladige) Arbeidsovereenkomst.

mr. Sprengers

mr. dr. L.C.J. (Loe) Sprengers

mr. Sprengers is sinds 1984 werkzaam als advocaat bij het Advokatenkollektief te Utrecht sinds 2012 Sprengers Advocaten geheten, dat zich gespecialiseerd heeft op het terrein van het medezeggenschaps¬recht, collectief en individu¬eel arbeidsrecht. Hij schrijft geregeld in vakbladen over uiteenlopende onderwerpen, die betrekking hebben op de Wet op de ondernemingsraden en het arbeidsrecht.Van 2002-2012 is hij als bijzonder hoogleraar werkzaam geweest op de Albeda-leerstoel bij de Universiteit Leiden Sinds 2015 is hij verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de EUR waar hij betrokken is bij de master arbeidsrecht. Hij is voorzitter van verscheidene beroeps –en adviescommissies, zowel in de private als de publieke sector.

ulrici

mr. M.V. (Monetta) Ulrici

Verburg

prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg

Prof. Mr. Leonard G. Verburg (1955) was vanaf 2010 in Nijmegen fulltime hoogleraar arbeidsrecht. In de zomer van 2021 ging hij in die functie met emeritaat. Hij was vanaf augustus 2007 tot en met 2009 al aan de Radboud als hoogleraar verbonden als houder van de CPO-wisselleerstoel. Hij is lid van het curatorium van het Onderzoekcentrum Onderneming & recht (OO&R). Zijn aandachtsgebied bestrijkt het arbeidsrecht in brede zin. Hij heeft bijzondere belangstelling voor maatschappelijk relevante thema’s op het snijvlak met andere rechtsgebieden als het medezeggenschapsrecht, het vennootschapsrecht (bestuurder NV/BV), beloningsvraagstukken op boardroom niveau en het insolventierecht. Verburg is sinds 2010 raadsheer-plaatsvervanger in Hof Den Haag. Van 1980 tot 2010 was Verburg advocaat. Hij was eerst werkzaam bij Loeff Claeys Verbeke (vanaf 1987 als partner). Vanaf 2000 tot 2010 was hij als equity partner verbonden aan Allen & Overy. Als arbeidsrechtpartner deed hij, naast het veelzijdige typisch arbeidsrechtelijk georiënteerde werk, veel ervaring op met het opereren op boardroom niveau, het begeleiden van complexe transacties en het in goede banen leiden van medezeggenschapstrajecten. Hij doet nog steeds advieswerk en treedt op als arbiter.

prof. mr. D.J.B. (Diana) de Wolff

Johan Zwemmer
Johan Zwemmer

mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer

Johan Zwemmer is advocaat en partner bij DLA Piper en universitair docent Arbeidsrecht aan de universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in alle aspecten van het arbeidsrecht, in het bijzonder in collectief arbeidsrecht, flexibele arbeidsrelaties en het raakvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Verder is hij (co-) auteur van diverse handboeken en (hoofd)redacteur van verschillende arbeidsrechtelijke tijdschriften. Als lid van de Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) is hij betrokken geweeest bij de totstandkoming van het rapport 'In wat voor land willen wij werken'

Laatst gewijzigd:15 februari 2024 14:56