Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesPedagogical SciencesOrthopedagogiek
Header image Orthopedagogiek

Orthopedagogiek

Heb jij interesse in ernstige problemen die zich tijdens de ontwikkeling van kinderen en volwassenen voordoen? En wil jij praktijkervaring opdoen? Kies dan voor onze master Orthopedagogiek.

Als orthopedagoog werk je in de praktijk samen met jeugdigen, ouders, leerkrachten of hulpverleners die de rol van de opvoeders (deels) hebben overgenomen om de problemen te verminderen. Vaak kijk je naar interacties tussen individuen, zoals jongeren en ouders, vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij maak je gebruik van wetenschappelijke kennis over zowel het verklaren als oplossen van problemen. In wetenschappelijk onderzoek richt je je als orthopedagoog vaak op het ontrafelen van opvoedings- en onderwijsleerproblemen en op interventies voor deze problemen.

Tijdens de master Orthopedagogiek in Groningen word je opgeleid voor zowel de praktijk als wetenschappelijk onderzoek. Je kunt je specialiseren in:

 • gedrags- en opvoedingsproblemen in de jeugdzorg
 • opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen
 • leer- en onderwijsproblemen

Het doel van de Mastertrack Orthopedagogiek is dat je na afronding ervan zowel wetenschappelijke als praktijkkennis en vaardigheden hebt waarmee je zelfstandig het beroep als orthopedagoog kan uitoefenen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Pedagogische Wetenschappen
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66607
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Verbinding tussen onderzoek en praktijk staat centraal
 • Gegarandeerde stageplek om praktijkervaring op te doen
 • Intensieve en individuele begeleiding
 • Brede ontwikkeling gedurende de master
 • Mogelijkheid tot specialisatie via thesis en stage
 • Aanvullend activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
 • Mogelijkheid voor een stage in het buitenland
Programma

Een belangrijk onderdeel van deze master is een praktijkstage waarin je onder begeleiding van een gedragswetenschapper praktijkervaring opdoet. We bieden een gegarandeerde stageplek, omdat we veel contacten hebben met scholen voor regulier en speciaal onderwijs, jeugdhulpinstellingen (bijv. Accare en Het Poortje-Elker) en zorginstellingen (bijv. 's Heeren Loo en Visio).

Daarnaast doe je wetenschappelijk (vaak praktijkgerichte) onderzoek in het kader van je masterthesis onder begeleiding van een docent Orthopedagogiek.

De inhoudelijke vakken in deze master behandelen:

 • relevante wet- en regelgeving voor de orthopedagogische praktijk, het beoefenen van wetenschap en beroepsethische vraagstukken in relatie tot orthopedagogisch handelen (Ethiek: zorg & onderzoek);
 • mechanismen die uitsluiting van mensen met beperkingen in de hand werken, achterliggende ethische uitgangspunten en de participatie van mensen met een beperking (Participatie in de samenleving);
 • het bewust hanteren van en het reflecteren op het orthopedagogische gedachtegoed bij theoretische en praktische vraagstukken (Orthopedagogische reflecties).
Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Ethiek: zorg en onderzoek (5 EC)

Het vak gaat in op algemene wet- en regelgeving die van belang is voor de orthopedagogische praktijk en het beoefenen van wetenschap. Er wordt aandacht besteed aan beroepsethische vraagstukken in relatie tot orthopedagogisch handelen.

Masterthese

Centraal bij dit onderdeel van het masterproject staat het betrekkelijk zelfstandig vormgeven aan en uitvoeren van een orthopedagogisch-wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksresultaten worden vervolgens beschreven in een volwaardig wetenschappelijk verslag en mondeling gepresenteerd en verdedigd ten overstaan van docenten en medestudenten. Studenten werken aan uiteenlopende onderwerpen onder directe begeleiding van een senior staflid.

Stage

Je kunt binnen de master Orthopedagogiek een klinische stage lopen op uiteenlopende plekken onder begeleiding van zowel een praktijk- en opleidingssupervisor. Denk bijvoorbeeld aan een stage bij een onderwijsbegeleidingsdienst, een jeugdzorginstelling, binnen de (kinder)psychiatrie of op een school voor Speciaal Onderwijs. Tijdens de stage worden een aantal ondersteunende activiteiten aangeboden zoals stageterugkomdagen en het uitwerken van een casus in de praktijk (Integrale Casusbeschrijving). Binnen de master Orthopedagogiek in Groningen kan iedere student gegarandeerd stage lopen in zijn of haar master jaar.

Orthopedagogische reflectie - De brug tussen theorie en praktijk (5 EC)

Tijdens dit vak staat het bewust leren hanteren van en het reflecteren op het orthopedagogische gedachtegoed bij zowel theoretische als praktische vraagstukken centraal. Het gaat om de bediscussieerbaarheid van wetenschap: hoe zijn de verschillende theorieën te waarderen? En welk wetenschappelijk onderzoek kan de toets der kritiek doorstaan? We slaan nog eenmaal de brug tussen orthopedagogiek als praktijkgerichte wetenschap enerzijds en de wetenschappelijk gefundeerde orthopedagogische praktijk anderzijds.

Participatie in de samenleving (5 EC)

Het vak gaat in op de mechanismen die de uitsluiting van mensen met beperkingen in de hand werken, bespreekt de achterliggende ethische uitgangspunten en besteedt aandacht aan de vraag hoe participatie van mensen met beperkingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de opvang van personen met ernstige beperkingen te realiseren is.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding
 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen met programma Orthopedagogiek van de RUG
 • Bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG
 • Relevant HBO diploma met afgeronde pre-master (zie www.spo-groningen.nl)
schriftelijk verzoek

Studenten met

 • een niet verwant universitair diploma
 • een bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

overige toelatingseisen

Voor inlichtingen over de toelatingsprocedure kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie (toelatingscommissie.pedok rug.nl) Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks kunt u contact opnemen met de studieadviseur (studieadvies.pedok rug.nl)

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle HBO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Zie http://spo-groningen.nl/ voor informatie over de pre-master (schakel) programma's die toegang geven tot de master Orthopedagogiek.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Pedagogische WetenschappenRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Inhoudelijke aansluiting van de bachelor wordt aangeraden. Neem hierover contact op met de studieadviseur: studieadvies.pedok rug.nl.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Academische opleiding leraar basisonderwijsAlle WO instellingenToelating onder voorwaarden

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 201901 februari 2020
01 juni 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als orthopedagoog begeleid je vaak andere hulpverleners en voer je coördinerende taken uit. Je kunt na de master Orthopedagogiek in verschillende sectoren en functies terechtkomen, zoals gedragswetenschapper bij de Raad voor de Kinderbescherming of hulpverleningsinstelling Molendrift, behandelcoördinator bij zorginstelling Kentalis of orthopedagoog bij RENN4, een instelling voor speciaal onderwijs. In de master kom je hier tijdens je praktijkstage en/of thesisonderzoek al mee in aanraking.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

We bieden je diverse mogelijkheden om je tijdens onze master voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Je kunt elk jaar actualiteitencolleges en excursies volgen ter oriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast kun je praktijkervaring opdoen via werkveldcoördinatie pedagogische wetenschappen waar activiteiten worden aangeboden die aansluiten op de vakken uit de opleiding.

Veel van deze activiteiten vinden plaats binnen het Universitair Ambulatorium, een onderzoeks- en expertisecentrum voor diagnostiek, behandeling, training en wetenschappelijk onderzoek in de Orthopedagogiek.

Tijdens de master heb je de gelegenheid om naast de verplichte casus nog twee casussen uit te voeren om hiermee te voldoen aan de eisen voor de NVO-Basisaantekening Diagnostiek, welke je nodig hebt om toegang te krijgen tot de postmasteropleiding Orthopedagoog-Generalist. Voor meer informatie over beroepsregistraties na de opleiding zie de brochure beroepsregistraties en voor het beroepsprofiel Orthopedagoog op de website van het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Meer specifieke informatie vind je via de verschillende sectoren:


Potentiële beroepen

 • Gedragswetenschapper/behandelcoördinator

  in een jeugdzorginstelling

 • Orthopedagoog

  in het speciale onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten of pedagogische centra, of in de gehandicaptenzorg (revalidatiecentra of thuishulporganisaties)

 • Beleidsmedewerker/adviseur

  in jeugdzorg, onderwijs, gehandicaptenzorg of bij een gemeente

 • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeker

  in een praktijk- of onderzoeksinstelling

Onderzoek

Wil je je verdiepen in het ontstaan of in de behandeling van gedragsproblemen? Vind je leer- en onderwijsproblemen interessant? Wil je weten hoe je goede hulp biedt aan personen met beperkingen?

Tijdens je (vaak praktijkgerichte) thesisonderzoek kan je je, afhankelijk van je eigen interesse, verdiepen in één of meer van deze thema's binnen onze drie hoofddifferentiaties.

Hoofddifferentiaties

1.Jeugdzorg (JZ)

Onze masteropleiding heeft inhoudelijke expertise in huis op verschillende gebieden, waaronder crimineel gedrag bij jeugdigen, kindermishandeling, kind- en vreemdelingenrecht, multiprobleemgezinnen, ambulante hulp, pleegzorg en 24-uurs hulp aan jeugdigen. We bestuderen daarbij zowel de ontwikkeling als de behandeling van problemen (zie ook bijgevoegd overzicht).

2. Leer- en onderwijsproblemen (LOP)

Binnen LOP voeren we onderzoek uit naar diagnostiek en behandeling van ernstige leerproblemen in het reguliere en speciale onderwijs. Zo kun je je tijdens een thesisonderzoek verdiepen in reken- en/of taalproblemen, de intelligentie van leerlingen, sociale vaardigheden, emoties, motivatie voor leren en school bij leerlingen, de interactie tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling, de kwaliteit en/of effectiviteit van lesgeven door leraren en de relatie van school met ouders.

3. Opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen (OPB)

Hier onderzoeken we problemen bij het opvoeden van kinderen met (vrijwel) onherstelbare somatische stoornissen. Denk aan problemen die zich voordoen in de gehandicaptenzorg, bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en personen met doofblindheid. Tijdens de master Orthopedagogiek kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar interventiestrategieën die deze problemen kunnen verminderen of oplossen.

Voor meer informatie over thesisonderzoek dat tijdens de master Orthopedagogiek in Groningen is uitgevoerd kun je kijken op de website van Orthoreka!

Onderzoeks- en expertisecentra bij Orthopedagogiek:

Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht voert gedragswetenschappelijk- en juridisch onderzoek uit naar vraagstukken aangaande over asiel- en vluchtelingenkinderen.

Research Centre on Profound and Multiple Disabilities heeft als doel het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB).

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Orthopedagogiek, neem dan contact op:

 • Coördinator (Dr. B.G. (Bé) Poolman)
  Email: b.g.poolman rug.nl
 • Studieadvies (Studieadviseurs master Orthopedagogiek)
  Email: studieadvies.pedok rug.nl
  Telefoon: +31 (0)50 363 6301
 • Vragen Stage (Na aanvang van de stage kun je met vragen terecht bij je stagebegeleider.)
  Email: stage.ortho rug.nl
 • Vragen Masterthese
  Email: masterthesis.ortho rug.nl
 • Orthoreka! (Orthoreka! is het online platform voor de diverse Orthopedagogiek Mastertheses.)
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Freya Hornyak

  GZ Psycholoog bij Jeugdhulp Friesland en behandelcoördinator

  – alumnus Freya Hornyak
  Lees verder

  Toen ik mijn studiekeuze maakte, had ik helder voor mijzelf dat ik iets wilde gaan studeren waarbij ik mensen kon helpen. Door mijn affiniteit met kinderen kwam ik op de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en daarna de Master-track Orthopedagogiek in Groningen uit.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	 alumnus Steffie Herbrink

  Steffie Herbrink werkt in haar eigen orthopedagogische praktijk en in haar coachingsbureau voor jeugdhulpverleners en -gedragswetenschappers

  – alumnus Steffie Herbrink
  Lees verder

  Voordat ik daarmee begon, heb ik op verschillende plekken in de jeugdhulpverlening gewerkt als gedragswetenschapper (Elker) en behandelcoördinator (Yorneo). In deze functies adviseerde ik vooral hulpverleners in hun hulpverleningstrajecten met kinderen, jongeren en gezinnen. Ik dacht mee met het vormgeven van passende behandeling, maar ook wanneer er sprake was van onveiligheid voor de kinderen of jongeren als gevolg van kindermishandeling. Daarnaast dacht ik ook op beleidsniveau mee over het inhoudelijke beleid. Bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een werkwijze rondom het signaleren van onveiligheid in gezinnen of over het implementeren van screeningslijsten in de hulpverlening.

  Op dit moment werk ik alleen, maar in mijn eerdere functies werkte ik in teamverband. Ik werkte als gedragswetenschapper samen met een team van hulpverleners, praktijkbegeleiders en unithoofden (teamleiders). Daarnaast werkte ik ook samen met andere gedragswetenschappers van andere teams en andere afdelingen. Dat is volgens mij ook wel een kenmerkend aspect van je functie als gedragswetenschapper: je werkt met veel verschillende mensen samen. In de hulpverlening aan cliënten, in werkgroepen, samen met je teamleider, met mensen uit de staf (bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers). Het samenwerken met veel mensen binnen verschillende functies maakt ook dat je goed moet kunnen schakelen: soms kijk je samen met een hulpverlener heel precies naar wat een specifieke cliënt nodig heeft en soms ben je juist heel erg bezig met grote lijnen, omdat je voor de hele organisatie een beleidsstuk moet schrijven. Juist die combinatie vond ik heel leuk. De reden dat ik onlangs heb gekozen om zelfstandig te gaan werken, was omdat ik graag zelf meer in direct contact met cliënten wilde werken.

  Tijdens mijn opleiding orthopedagogiek heb ik vooral veel geleerd over de achtergronden van problematiek bij kinderen en ouders en over de theoretische modellen van hoe bepaalde problematiek op elkaar inwerkt. Ook heb ik in de opleiding veel geleerd over evidence-based behandeling van de diverse problematiek die je tegenkomt als orthopedagoog. Omdat Orthopedagogiek een wetenschappelijke opleiding is, heb ik (vooral vlak na mijn studie) de praktische vaardigheden wel gemist. Wanneer je net aan het werk bent, komt er veel op je af. Niet alleen het feit dat je je kennis in de praktijk moet gaan brengen, maar ook het feit dat je werkt binnen een organisatie waarbinnen je ook te maken hebt met financiën, wachtlijsten en verschillende collega’s. En dat is veel!

  Tijdens mijn opleiding had ik graag wat meer ervaring opgedaan met het voeren van gesprekken met cliënten, maar ook met hulpverleners en collega’s. En wat het betekent om in een organisatie te werken waar niet alles zo mooi gaat ‘zoals in de boekjes’. Tijdens mijn opleiding heb ik veel geleerd over de inhoudelijke adviezen die je als orthopedagoog aan hulpverleners geeft, maar minder over de manier waarop je die adviezen geeft. Hoe zorg je dat je goed aansluit bij je cliënten en collega’s? En hoe zorg je dat jouw inhoudelijke advies ook praktisch goed uitgevoerd kan worden? Ik denk dat het daarom ook tijdens de opleiding al belangrijk is om je een beeld te vormen van hoe je geleerde theorieën vertaalt naar de praktijk. Het maken van die vertaling is een belangrijke taak van de gedragswetenschapper binnen de jeugdzorg.

  Een combinatie van vrijwilligerswerk en bijbanen heeft me geholpen om zicht te krijgen op meer praktische aspecten van het werken als orthopedagoog. Door als vrijwilliger op een basisschool remedial teaching te geven aan een aantal leerlingen, leer je hoe je contact moet maken met kinderen in een leersituatie. Je leert ‘behandelingen’ vormgeven en je leert samenwerken met leerkrachten. Ook het observeren in de klas was hierbij belangrijk. Door na mijn studie een aantal maanden als groepsleider te werken, wist ik als orthopedagoog beter hoe ik mijn adviezen echt goed kon toespitsen op de praktijk van de hulpverlening.

  Mijn advies aan aankomende en huidige studenten zou zijn dat het belangrijk is om tijdens en meteen na je studie een netwerk op te bouwen. Probeer een inhoudelijk relevante bijbaan te vinden en zorg ervoor dat je contact houdt met mensen die je via je bijbaan of via je stage kent. Ga in gesprek met mensen, doe vrijwilligerswerk. Op een aantal cruciale momenten in mijn carrière waren er mensen die aan mij dachten bij een bepaalde vacature. En wees niet te bang om kleine klussen aan te pakken. Door bewust bezig te zijn met het opdoen van ervaring leer je hoe jouw vak in de praktijk werkt en vooral ook hoe jij zelf in de praktijk werkt.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Margriet Moek-Kremer

  Margriet Moek-Kremer behandelt, adviseert, ontwikkelt beleid en bevordert deskundigheid als orthopedagoog bij Promens Care

  – alumnus Margriet Moek-Kremer
  Lees verder

  Ik ben Margriet Moek- Kremer. In 2005 ben ik afgestudeerd als basis- orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en in maart 2016 heb ik de Generalisten- opleiding van de UPO-G afgerond. Daarvoor heb ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gedaan.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Marloes Middel

  Marloes Middel werkt als gedragskundige bij De Zijlen

  – alumnus Marloes Middel
  Lees verder

  Ik ben Marloes Middel en ik werk als gedragsdeskundige (orthopedagoog-generalist) bij De Zijlen. Binnenkort ga ik verder als zelfstandig orthopedagoog.

  De Zijlen ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij het vinden van een eigen plek in de samenleving. Ze wonen op zichzelf (met ambulante hulp) of binnen een van de locaties. De Zijlen heeft als missie dat 'Betekenis boven beperking' staat.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  Tijdens mijn stage op een middelbare school vind ik de één-op-één-gesprekken met leerlingen het leukst.

  Lees verder

  Ik heb gekozen voor de master Orthopedagogiek omdat je daar het meeste contact hebt met kinderen. Ik heb kinderen altijd al leuk gevonden: ze zijn vrolijk en onbevangen, nemen de wereld nog niet te serieus. Ik wilde aan de RUG studeren vanwege de stad Groningen: een fijne stad, niet te groot, lekker overzichtelijk, maar met genoeg te beleven. Mijn keuze was snel gemaakt!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Tim Tausendfreund

  Docent op FHS St.Gallen, University of Applied Sciences in Zwitserland

  – alumnus Tim Tausendfreund
  Lees verder

  Voor, tijdens en na mijn studie: ik was altijd veel aan het reizen. Of het ging om een stage, een onderzoeksproject, vrijwilligerswerk, een uitwisselprogramma, een congres, of een studiereis—verzin het maar—ik kon er geen nee tegen zeggen en dat was goed zo. Natuurlijk begin je dan je studie wat later, doe je er langer over, en kun je ook niet iedereen meenemen die je dierbaar is, maar dat is de prijs die je voor nieuwsgierigheid betaalt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Inge Geluk

  Inge Geluk is teamleider en orthopedagoog-generalist bij CSG Expertisecentrum

  – alumnus Inge Geluk
  Lees verder

  Mijn naam is Inge Geluk, ik ben 35 jaar en werkzaam als Orthopedagoog-Generalist in het onderwijs. Ik werk bij CSG, Christelijke Scholengemeenschap Groningen, een organisatie voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Elf jaar alweer inmiddels! Dat heeft te maken met de mogelijkheden die ik binnen deze organisatie heb gehad om me te ontwikkelen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	docent Anke de Boer

  Anke de Boer - Universitair docent Orthopedagogiek en bij de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

  – docent Anke de Boer
  Lees verder

  Mijn naam is Anke de Boer, en ik ben werkzaam als universitair docent bij de afdeling Orthopedagogiek. Ik verzorg onderwijs binnen de opleiding Orthopedagogiek en ook binnen de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. Bij de opleiding Orthopedagogiek kijken we naar de problemen in de ontwikkeling van kinderen en leerlingen en proberen we hen en hun ouders/verzorgers en begeleiders en leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Nienke Dokter

  Nienke Dokter werkt als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg bij De Zijlen

  – alumnus Nienke Dokter
  Lees verder

  Al vanaf mijn veertiende wist ik dat ik orthopedagoog wilde worden. Ooit wilde ik leerkracht worden op een basisschool, maar toen ik het VWO ging doen, ben ik me gaan oriënteren bij de opleidingen Psychologie en Orthopedagogiek en dat laatste sprak mij het meeste aan. Alle onderwerpen die ik leuk vond, kwamen aan bod tijdens de opleiding, zoals sociologische aspecten, filosofie en psychologie gericht op jonge kinderen.

  Sluiten
Studiebegeleiding
 • Studieadviseur: bij problemen met of met vragen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kun je terecht bij studieadvies.pedok rug.nl.
 • Stages: voor vragen betreffende de stages kun je mailen naar stage.ortho rug.nl. Na aanvang van de stage kun je voor vragen terecht bij je stagebegeleider.
 • Masterthese: voor vragen over de masterthesis kun je terecht bij masterthesis.ortho rug.nl.