Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversitaire verkiezingen

Universitaire verkiezingen RUG

  • In 2019 vinden verkiezingen plaats voor de personeelsgelding en de studengeleding van de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden.
  • Bekendmakingen over deze verkiezingen zijn t.z.t.te vinden op de website.
  • De kiesregisters worden in de periode van 5 t/m 11 maart 2019 ter inzage gelegd. Nadere info over plaats waar deze kunnen worden ingezien, volgt.
  • De digitale kandidaatstelling is van dinsdag 28 maart 2019 vanaf 09.00 uur tot donderdag 4 april 2019, 13:00 uur.
  • De universitaire verkiezingen 2019 (voor medewerkers, studenten, bursalen, promotiestudenten) worden gehouden van maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei 2019.
  • Men kan elektronisch stemmen van maandag13 mei 07.00 uur tot en met vrijdag 17 mei 2019 tot 17.00 uur.
  • Op maandag 20 mei 2019 om 17.00 uur zal de uitslag bekend worden gemaakt.

NB De oproepformulieren worden digitaal verzonden!!

1. Een woord vooraf

Voorjaar 2018 zullen verkiezingen worden gehouden voor de studentengeleding van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen. Het belang van de medezeggenschapsraden is groot. Door te stemmen oefen je als kiezer op tal van terreinen invloed uit binnen de RUG die voor de gehele universitaire gemeenschap van belang zijn, zoals de begroting, de toekomstplannen en bijvoorbeeld diverse studentenvoorzieningen.

2. Het Centraal Stembureau (CSB)

Het Centraal Stembureau verzorgt de verkiezingen voor de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden bij de universiteit, ex artikel 2 van het Kiesreglement van de RUG. Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kiesreglement van de RUG hebben alle studenten (waaronder ook gerekend worden promotiestudenten en bursalen) en medewerkers van de RUG het actief en passief kiesrecht. Medewerkers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en daarmee vergelijkbare organisaties die binnen de RUG werkzaam zijn, hebben eveneens kiesrecht.  

Actief kiesrecht: het recht om zijn stem uit te brengen  

Passief kiesrecht: het recht om zich verkiesbaar te stellen  

De leden van het personeel worden voor een periode van twee jaar gekozen (om zitting te hebben in de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden). Studenten worden voor een periode van één jaar gekozen (om zitting te hebben in de Universiteitsraad en de Faculteitsraden). De Universiteitsraad en een Faculteitsraad bestaan voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen (artikel 9.31 en artikel 9.37 van de WHW). Dienstraden zijn de medezeggenschapsorganen van universitaire diensten en bestaan uit leden die door en uit het personeel worden gekozen voor een periode van twee jaar (artikel 9.50 van de WHW).  

Het Centraal Stembureau is samengesteld uit leden van het personeel van de universiteit en tenminste één studentlid. Het secretariaat van het Centraal Stembureau is ondergebracht bij de afdeling ABJZ. De secretaris van het Centraal Stembureau verstrekt inlichtingen over de verkiezingen aan partijen en belangstellenden.    

Het adres van het CSB is:

Rijksuniversiteit Groningen
Centraal Stembureau
Postbus 72
9700 AB Groningen  

Bezoekadres:

Oude Boteringestraat 44, kamer 283, de secretaris van het CSB, mw. mr. I. Feenstra (e-mail: I.Feenstra@rug.nl , tel.: 050 363 5340) of Academiegebouw, kamer 0159, ambtelijke ondersteunig, mw. drs. B.H. Pier (e-mail b.h.pier@rug.nl, tel. 050 363 5072).

3 . Het tijdstip

De universitaire verkiezingen worden jaarlijks gehouden in de maand mei.
Het stemmen geschiedt op elektronische wijze via ProgRESSWWW.

4 . Bent u kiesgerechtigd en waarvoor bent u dat?

Kort gezegd: personen die als student (dus niet: als extraneus of als cursist) zijn ingeschreven aan de RUG en alle personeelsleden zijn in principe kiesgerechtigd.


Er worden verkiezingen gehouden voor de volgende raden:  

                                               

                                                    Aantal zetels:

                                                    Personeel

Studenten

Universiteitsraad

                                                    12

12

Faculteit

Aantal zetels:

Personeel

Studenten

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

5

5

Rechtsgeleerdheid

9

9

O&O-raad UMCG

0

7

Science and Engineering

9

9

Letteren

9

9

Economie en Bedrijfskunde

9

9

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

9

9

Wijsbegeerte

5

5

Ruimtelijke Wetenschappen

5

5

University College Groningen 3

3

Dienstraden

Aantal zetels

Bureau van de Universiteit

7

Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen

7

Facilitair Bedrijf

7

Dienst CIT

7

KVI-CART

5

5. De kandidaatstelling

Degenen die op de lijsten van kiesgerechtigden voorkomen of horen voor te komen, kunnen zich kandidaatstellen. Het Centraal Stembureau heeft daarvoor formulieren beschikbaar.  

De Universiteit hanteert het zogenaamde lijstenstelsel . Bij het lijstenstelsel zijn de kandidaten verenigd in een groepering. De kandidaatstelling moet worden ondersteund door - in het algemeen - 5 % van de kiesgerechtigden (met een maximum van 5 personen) uit zijn of haar geleding. 
Omdat er formele eisen gelden voor de kandidaatstelling, gaat het Centraal Stembureau, zodra ze een kandidatenlijst heeft ontvangen, over tot controle. Mocht er een vormfout voorkomen dan kan een dergelijke fout hersteld worden tot een vooraf bekendgemaakte datum. Daarna staat de kandidaatstelling vast.

6. Het oproepingsformulier

Het oproepingsformulier bestaat uit een tweetalig (Nederlands en Engels) formulier, met daarop een tekst die verwijst naar de verkiezingssite van de RUG. Op deze site vindt u naast de link naar het elektronisch stemsysteem,  ook informatie over de medezeggenschapsraden. Meer informatie over de kandidaten - zo zij deze informatie tijdig aan het Centraal Stembureau zullen hebben verstrekt - treft u aan op het stembiljet zoals dat in het elektronisch stemsysteem is opgenomen. Het stemsysteem zelf is natuurlijk ook in de eerder genoemde twee talen beschikbaar.

7. De stemming

Niet in alle gevallen hoeft er gestemd te worden: als er uiteindelijk evenveel of minder kandidaten dan er zetels zijn in een raad worden de kandidaten meteen gekozen verklaard.  

Voor medewerkers is er een handleiding voor het elektronisch stemmen beschikbaar.
Het is noodzakelijk dat u bij het inloggen uw gebruikersnaam en uw password gebruikt. Mocht u uw password kwijt zijn, dan dient u zich te wenden tot de helpdesk van uw faculteit en/of dienst.

8. De uitslag

De dag na sluiting van het stemsysteem wordt met het tellen van de geldig uitgebrachte stemmen begonnen. De bekendmaking van de uitslag vindt daarna zo snel mogelijk plaats.

9 . Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn met een beslissing van het Centraal Stembureau dan kunt u binnen vijf dagen een bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.  

10. Tot slot

Als u meer wilt weten over de verkiezingen, de procedures, het kiesrecht en aanverwante zaken, en u het antwoord op uw vraag niet op deze RUG-website kunt vinden, kunt u die vraag aan het Centraal Stembureau stellen. Zie voor contactgegevens onder 2 hierboven.

Het Centraal Stembureau

Het kiesrecht is een belangrijke verworvenheid! Maak gebruik van dit recht!

Laatst gewijzigd:08 februari 2019 10:38
printView this page in: English