Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Over het Gronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Groningen Centre for Children’s Rights in Health Care

Achtergrond

Kinderen vormen een bijzondere categorie van personen vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid en hun zich ontwikkelende capaciteiten. Deze factoren spelen ook een rol bij de medische zorg voor kinderen. Daarbij rijzen onder meer vragen over de wijze waarop de fundamentele rechten van het kind bij de zorgverlening in het geding zijn

De eerbiediging van deze rechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) vormt een bijzondere verantwoordelijkheid zowel van de internationale statengemeenschap als van afzonderlijke verdragsstaten. In relatie tot de gezondheidszorg voor kinderen rust hierbij tevens een speciale verantwoordelijkheid op zorginstellingen en individuele hulpverleners. Hoe deze verantwoordelijkheid concreet invulling moet worden gegeven, is – mede in Nederland – echter nauwelijks systematisch onderzocht.

Het Gronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg (GCKG) ziet het als zijn opdracht om deze verantwoordelijkheden van hulpverleners, zorginstellingen en de staat zowel afzonderlijk als in relatie tot elkaar te beschrijven en te verklaren teneinde bij te dragen aan de verheldering van kinderrechtelijke vraagstukken in de gezondheidszorg.

Doelstelling

Via systematische analyse van de nationaal- alsook internationaalrechtelijke aspecten van de gezondheidszorg voor kinderen beoogt het GCKG inzicht te verschaffen in de wijze waarop de fundamentele rechtsbelangen van de minderjarige in de context van de zorgverlening aan de orde zijn, dan wel onder druk staan. In die analyse wordt gefocust op de rechtsbescherming van het kind in de gezondheidszorg, de knelpunten en problemen daaromtrent in de praktijk en hoe deze kunnen worden verklaard alsmede op mogelijke oplossingen die hiervoor kunnen worden gevonden. De resultaten van dergelijk onderzoek bieden diverse aanknopingspunten voor de verbetering van (de effectiviteit van) wetgeving en beleid.

Missie

De kernactiviteiten van het GCKG zijn gericht op onderwijs & bijscholing, wetenschappelijk onderzoek en advisering. Daarbinnen zijn onder meer de volgende thema’s aan de orde:

  • statenverantwoordelijkheid en het recht van het kind op gezondheidszorg,
  • de positie van het ongeboren kind in de gezondheidszorg,
  • kinderen en medische behandeling,
  • kinder- en jeugdpsychiatrie en gedwongen behandeling en/of verblijf,
  • de rechtspositie van minderjarige proefpersonen bij deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek,
  • kinderen en orgaandonatie en -transplantatie,
  • kinderen en euthanasie, respectievelijk medische hulp bij zelfdoding,
  • minderjarige vluchtelingen / asielzoekers en het recht op toegang tot zorg,
  • kinderen en HIV/AIDS,
  • kinderen, gezondheid en internationale samenwerking.

Deze, maar ook andere thema’s handelend over de kinderrechtelijke aspecten van vraagstukken in de gezondheidszorg zijn – zeker in Nederland – niet of nauwelijks voorwerp van systematisch onderzoek (geweest). Ook buitenlandse kenniscentra gericht op kinderrechten (Engeland, België, Zwitserland, Bulgarije) zijn weinig gefocust op het analyseren van juridische problemen in de zorg voor de gezondheid van minderjarigen. Het GCKG beoogt die kennislacunes op te vullen.

Laatst gewijzigd:11 april 2019 12:05