Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Activiteiten

Aan de kernactiviteiten van het GCKG wordt als volgt nadere invulling gegeven:

Onderwijs & bijscholing

Met betrekking tot onderwijs is eerder de Winterschool “Children’s Rights in Health Care” in het kader van onderwijs binnen het Groningse Honours College verzorgd.

Binnen de geneeskunde-opleiding (UMCG) bestaat voor studenten in de afrondende fase van hun opleiding de mogelijkheid om een wetenschappelijke stage aan deze thematiek te wijden. Verder wordt ten behoeve van bijscholing gewerkt aan inpassing van thematisch onderwijs in de specialistenopleiding (AIOS) Kindergeneeskunde en de verpleegkundig-specialistenopleidingen gericht op minderjarige zorgvragers.

Wetenschappelijk onderzoek

Met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek geldt dat de eerdergenoemde thema’s worden bestudeerd in een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen een tijdsbestek van 2 à 3 jaar. Daarbij werkt een juridisch onderzoeker samen met een empirisch wetenschapper. Daarmee wordt beoogd een symbiose tot stand te brengen tussen praktijk en normering, waardoor specifieke knelpunten tussen beide invalshoeken kunnen worden beschreven, geanalyseerd en beoordeeld. Het benodigde budget per onderzoeksproject omvat onder andere kosten in relatie tot onderzoeksuitvoering en –ondersteuning, literatuur, begeleiding, reis- en verblijfskosten en rapportage.

In 2012 zijn tijdens een Invitational Conference in Utrecht stappen gezet op weg naar een Europesevergelijkende studie naar de medische en juridische aspecten van beslissingen rond het levenseinde van ernstig lijdende pasgeborenen. Deze Conference heeft mede geresulteerd in:

P.J.J. Sauer, J.H.H.M. Dorscheidt, A.A.E. Verhagen et al.: End-of-life decisions in severely ill newborn infants: medical and legal viewpoints from seven European countries, 102 Acta Paediatrica (2013), e57-e63.

Advisering

In relatie tot advisering wil het GCKG voorzien in door opdrachtgevers gewenste informatie over kinderrechtelijke kwesties in de gezondheidszorg. Een belangrijke activiteit in dit verband betreft het verschaffen van wetenschappelijk gefundeerde inzichten over de betekenis van kinderrechten in gezondheidszorgvraagstukken aan het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind in Genève. Uit beleidsdocumenten van dit VN-Comité blijkt dat er serieuze behoefte bestaat aan contacten met academische kenniscentra die zich bezighouden met de beschrijving en analyse van specifieke kinderrechtelijke thema’s. Informele contacten met leden van het Comité hebben geleerd dat men gedegen ondersteuning zoekt in de vorm van wetenschappelijke data, die het Comité kunnen helpen bij de beoordeling van landenrapportages in het kader van artikelen 43 en 44 IVRK, onder meer wat betreft de nakoming van verdragsstaten van art. 23 IVRK (recht van het kind op gezondheidszorg). De informatievoorziening aan het VN-Comité wordt beschouwd als een van de speerpunten van het GCKG.

Daarnaast wil het GCKG bijdragen aan de fundering van regionaal en nationaal beleid en de totstandkoming en evaluatie van gezondheidswet- en regelgeving gerelateerd aan minderjarige zorgvragers.
Laatst gewijzigd:30 september 2021 10:34