Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV) Handhaving

Opiumwet

Annotatie bij ABRvS 12 augustus 1999 (Geen coffeeshopvergunning )
2001: Het geven van een vergunning voor het exploiteren vaan een coffeeshop is in strijd met de Opiumwet.
Annotatie bij ABRvS 15 januari 2001 (Opiumwet ook openbare-ordemotief)
2001: Opiumwet niet alleen motief in sfeer van volksgezondheid, maar ook van openbare orde sinds de invoering van art. 13b.
Annotatie bij ABRvS 15 januari 2001
2001: De keuze voor een afstandscriterium ten opzichte van scholen, ongeacht het type school, mede ingegeven door de wens de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van soft drugs niet als iets normaal te laten beschouwen, is willekeurig noch kennelijk onrechtmatig.
Annotatie bij ABRvS 25 januari 2001 (sluiting smartshop)
2002: De burgemeester is bevoegd een coffeeshop in de vorm van een smartshop onder art. 13b Opiumwet te sluiten.
Annotatie bij ABRvS 4 juli 2001 (sluiting café i.v.m. hard drugs)
2002: Dat exploitant van horecabedrijf geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van aanwezigheid hard drugs, doet niet ter zake.
Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, LJN: BH5737 (Sluiting café ogv Damocles)
2009: Voor sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet van een horeca-inrichting is niet vereist dat drugs in het café zijn aangetroffen.
Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, LJN: BI1270 (Sluiting drugswoning)
2009: Een besluit om een woning op grond van artikel 13b Opiumwet, zonder voortijdige waarschuwing of geboden begunstigingstermijn, dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Bij deze motivatie mag niet verwezen worden naar verouderde beleidsregels.
Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452 (Coffeeshops Rozendaal)
2009: De weigering tot gedogen van een bestaande (vroeger gedoogde) coffeeshop wordt in casu aangemerkt als een besluit.