Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV) Handhaving

Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV)

Annotatie bij ABRvS 5 juni 2002
2002: De omstandigheid dat het aanplakken van affiches door een verbod afhankelijk is van toestemming van rechthebbenden levert geen strijd op met art. 7 lid 1 Gw, nu niet aannemelijk is geworden dat rechthebbenden op zodanige schaal zouden weigeren in te stemmen met aanplakking dat geen gebruiksmogelijkheden van enige betekenis overblijven.
Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 februari 2010 (Functioneel overtreder hennepkwekerij)
2010: Bij besluit van 10 juli 2007 en 29 oktober 2007 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeenten Charlois en Delfshaven zijn beslissing op schrift gesteld om aangetroffen hennepkwekerijen in panden in Rotterdam te ontmantelen.
Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 8 april 2009: (Spoedbestuursdwang huisvuil)
2009: In vier uitspraken oordeelt de Afdeling over de besluiten van het college van b en w tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang ter zake van het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.
Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BJ6075 (Circus Renz)
2009: De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren regelt uitputtend het welzijn van dieren. De gemeenteraad komt derhalve niet de bevoegdheid toe om de wet aan te vullen.
Annotatie bij Hoge Raad 30 januari 2007 (Verstoring openbare orde)
2007: Het begrip ‘verstoring van de (openbare) orde’ in de verordening niet nader omlijnd. De beantwoording van de vraag of daarvan sprake is, zal dus moeten worden beantwoord aan de hand van het normale spraakgebruik, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval.
Annotatie bij Raad van State 1 augustus 2007 (Openbare-ordebegrip in verordening)
2008: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 14 februari 2007 in zaak nr. 200604486/1 (AB 2007, 135) vormt het tewerkstellen van al dan niet illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die niet beschikken over een ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen vereiste tewerkstellingsvergunning een inbreuk op de openbare orde zoals bedoeld in de verordening.
Annotatie bij Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 13 november 2009 (Preventieve sluiting voetbalcafé)
2009: Voorzieningenrechter acht een preventieve sluiting van een café rechtmatig.
Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 13 januari 2009 (Verwijderingsbevel APV)
2009: Eiser is harddrugsgebruiker en krijgt op basis van de APV vier maal een verwijderingsbevel opgelegd van 24 uur. De APV bepaalt dat als een gebruiker driemaal binnen zes maanden een 24-uursbevel heeft gekregen, deze vervolgens een verwijderingsbevel van 14 dagen krijgt opgelegd.
Annotatie bij Rechtbank Roermond 13-10-2009 (Gebiedsontzegging en Collectief Winkelverbod)
2009: Eiser is door de burgemeester een gebiedsontzegging opgelegd wegens lokaalvredebreuk. Aan eiser blijkt echter nooit een collectieve winkelontzegging te zijn opgelegd.
Annotatie bij Rechtbank Roermond, LJN: BH3327 (Gebiedsontzegging)
2009: Het enkele feit dat een strafbepaling is overtreden is onvoldoende om een gebiedsontzegging op te leggen. Bij de oplegging van een gebiedsontzegging dient een op de specifieke omstandigheden van het geval toegespitste weging van alle belangen plaatsvinden.