Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV) Handhaving

Gemeentewet

Annotatie bij ABRvS (meervoudige kamer) 9 november 2005 (Belanghebbendebegrip bij aanwijzing veiligheidsrisicogebied)
2006: Iemand die niet woont of werkt in het aangewezen gebied, noch daar een bedrijf exploiteert, noch anderszins is genoodzaakt daar duurzaam op gezette tijden te verblijven, noch gerechtigde is ten aanzien van onroerend goed in het gebied, heeft geen bijzonder individueel belang bij het aanwijzingsbesluit.
Annotatie bij ABRvS 10 juli 2002 (Waarschuwing maakt ‘voorzienbaar’)
2003: In een waarschuwing kan het gebrek dat art. 174a Gemw een norm is die niet met voldoende precisie is geformuleerd, worden hersteld zodat voldaan is aan de eis van voorzienbaarheid.
Annotatie bij ABRvS 17 november 2004 (Ontruiming woonschip)
2005: Rechter staat in afwijking van de wetgeschiedenis toe dat de burgemeester een woonschip ontruimt op grond van art. 172 lid 3 Gemw.
Annotatie bij ABRvS 9 juni 2004 (Onmiddellijkheidsmaatregel vereist lik op stuk)
2006: Een burgemeester kan een café op grond van art. 174 lid 2 Gemeentewet slechts sluiten indien het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid concreet en actueel is.
Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 14 januari 2009 (Noodbevel Westland)
2009: Bij het besluit van 7 april 2005 heeft de burgemeester [appellante] bevolen de bouwwerkzaamheden te staken en gestaakt te houden.
Annotatie bij EHRM 4 juni 2002 (Gebiedsontzegging als noodbevel)
2003: Een gebiedsontzegging in de vorm van een noodbevel voldoet aan de in lid 4 van art. 2 Vierde Protocol vastgelegde beperkingsgrond "justified in the public interest in a democratic society".
Annotatie bij Gerechtshof 's-Gravenhage 21 maart 2006 (Gebiedsontzegging ex art. 172 lid 3 Gemw)
2006: De rechter staat in strijd met de wetsgeschiedenis toe dat de burgemeester bij toepassing van art. 172, derde lid Gemw afwijkt van een gemeentelijke verordening.
Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005 (Motivering veiligheidsrisicogebied)
2006: Preventieve fouillering is een dermate ingrijpende inbreuk op het recht op vrijheid van een ieder en op het recht op eerbiediging van ieders persoonlijke levenssfeer
Annotatie bij Hoge Raad 20 februari 2007 (Weigering preventieve fouillering)
2007: Bij een strafrechtelijke vervolging ter zake van art. 184 Sr dient de rechter te onderzoeken of het in de tenlastelegging genoemde wettelijke voorschrift verbindend is en of het daarop gegronde bevel rechtmatig is gegeven.
Annotatie bij Raad van State 1 november 2006 (Ontruiming kraakwoningen)
2007: In strijd met grondwettelijke beperkingensystematiek keurt de rechter goed dat kraakwoningen worden ontruimd op grond van art. 172 lid 3 Gemw.
Annotatie bij Raad van State 9 augustus 2006 (Onjuiste bestuurlijke ophouding)
2006: De noodverordening vermeldt in strijd met art. 176a lid 2 aanhef en onder a Gemeentewet niet de door bestuurlijke ophouding te handhaven onderdelen.
Annotatie bij Rechtbank 's-Hertogenbosch 27 oktober 2009 (Gebiedsontzegging pedofiel)
2009: Gebiedsontzegging met toepassing van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet.
Annotatie bij Rechtbank Breda 19 april 2010 (Sluiting 174a Gemeentewet Tilburg II)
2010: Het besluit tot sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is niet rechtmatig, gezien de eisen die de wet, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie daaraan stellen.
Annotatie bij Rechtbank Breda 5 juni 2009 (Sluiting van woning, anders dan wegens drugsoverlast)

2009: Na bestudering van de op 18 mei 2009 door verweerder overgelegde stukken en de daarop ter zitting gegeven toelichtingen acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat in ieder geval enkele bewoners van de woning langdurig ernstige overlast hebben veroorzaakt, dat deze overlast heeft geleid tot een ernstige aantasting van de openbare orde ter plaatse, alsmede dat van de omwonenden van verzoekster en haar gezinsleden in redelijkheid niet kan worden gevraagd de overlast en aantasting van de openbare orde nog langer te dulden.

Annotatie bij Rechtbank Breda 5 juni 2009 (Woningsluiting Tilburg)

2009: Sluiting van een woning wegens bedreiging en vernieling op grond van Wet Victoria wordt volgens annotatoren ten onrechte rechtmatig geacht.

Annotatie bij Rechtbank Maastricht, LJN: BG6690 (Sluiting woning niet-drugsgerelateerde overlast)
2009: Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is rechtmatig wanneer uit een deugdelijk dossier blijkt dat door concrete, objectieve en verifieerbare gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning ernstig wordt verstoord.
Annotatie bij Rechtbank Roermond 15 januari 2010 (Hennepkwekerij en 174a Gemeentewet)
2010: De aanwezigheid van een hennepkwekerij is geen daadwerkelijke verstoring van de openbare orde. Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is derhalve niet rechtmatig.
Annotatie bij Rechtbank Zutphen 3 februari 2010 (Sluiting 174a en woonoverlast Apeldoorn)
2010: Een sluiting van een woning wordt grond van artikel 174a Gemeentewet voor de duur van twaalf is niet onredelijk.
Annotatie bij Rechtbank Zwolle-Lelystad 17 maart 2008 (Noodbevel Awb-besluit)
2008: Ten onrechte neemt de rechter aan dat het noodbevel dat gegeven is in een onmiddellijkheidssituatie een besluit is in de zin van art. 1:3 Awb.
Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar 16 juni 2003 (Ovj slechts belanghebbende bij aanwijzing veiligheidsrisicogebied)
2003: Als gevolg van de gekozen wettelijke constructie - het afhankelijk stellen van de bevoegdheid tot preventief fouilleren van een bevel van de officier van justitie - is het hoe dan ook onmogelijk dat de belangen van burgers ooit rechtstreeks bij een besluit tot aanwijzing als veiligheidsrisicogebied door de burgemeester zijn betrokken.
Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 4 maart 2003 (Sluiting woning wegens geweld)
2003: Niet de herkomst van de overlast, maar de aard van de overlast bepalend is voor de vraag of er mag worden ingegrepen in het huisrecht van een persoon.
Annotatie bij Voorzitter ARRvS 1 juni 1989 (Demonstratieverbod Centrumdemocraten)
1989: Een verbod van een demonstratie door middel van een noodbevel is toegelaten indien sprake is van een omstandigheid waarin verwacht kan worden dat inzet van gewone middelen ontoereikend zal zijn voor het herstellen en handhaven van de openbareorde, mede gelet op te verwachten tegendemonstraties.
Annotatie bij ABRvS (meervoudige kamer) 9 november 2005 (Belanghebbendebegrip bij aanwijzing veiligheidsrisicogebied)
2006: Iemand die niet woont of werkt in het aangewezen gebied, noch daar een bedrijf exploiteert, noch anderszins is genoodzaakt daar duurzaam op gezette tijden te verblijven, noch gerechtigde is ten aanzien van onroerend goed in het gebied, heeft geen bijzonder individueel belang bij het aanwijzingsbesluit.