Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV) Handhaving

Wet openbare manifestaties(Wom)

Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby and Others v. the United Kingdom) (Onmogelijkheid van demo in winkelcentrum)
2004: De staat is niet tekort geschoten bij de naleving van zijn positieve verplichtingen om de uitoefening van art. 10 en 11 EVRM te verzekeren bij de vervreemding van het winkelcentrum, nu geen walkways agreement in de zin van art. 35 Highways Act 1980 is gesloten op grond waarvan aan de voetpaden de bestemming openbaar zou toekomen en de overheid de bevoegdheid zou hebben bij verordening het gebruik ervan te reguleren.
Annotatie bij Hoge Raad 11 maart 2008 (beëindiging niet-aangemelde betoging)
2008: De burgemeester kan een betoging ontbinden indien de vereiste kennisgeving niet is gedaan.
Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 22 juni 2009 (Bevelsbevoegdheid politie en uitputtendheid Wom)
2009: Naar het oordeel van de politierechter is hier geen sprake van een situatie waarin de politieagent heeft bevolen de (tegen)demonstratie te staken - hetgeen overigens ook niet is gesteld -, maar ook niet van een situatie waarin de (tegen)demonstratie door een
politieagent aan aanwijzingen wordt gebonden die ingrijpen in het betogingsrecht.
Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 13 mei 2005 (Verbannen demo)
2005: Een demonstratie moet aandacht van het publiek kunnen generen.
Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002 (Geen bestuurlijke overmacht)
2005: De burgemeester kan een openbare manifestatie slechts verbieden als er sprake is van een bestuurlijke overmachtsituatie.