Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Centre for Public Order and Safety (COOV) Handhaving

Politiewet

Annotatie bij Hoge Raad 29 januari 2008 (Bevelsbevoegdheid art. 2 Politiewet)
2008: Art. 2 Politiewet 1993 bevat een algemene taakomschrijving voor de politie en kan niet worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift op basis waarvan vorderingen of bevelen kunnen worden gegeven waaraan op straffe van overtreding van art. 184, eerste lid, Sr moet worden voldaan.
Annotatie bij Rb. Rotterdam, LJN BH8651 (Avondklok twaalf-minners)

2009:Een brief van de burgemeester waarin ouders wordt meegedeeld dat voor hun kind een avondklok geldt, is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.