Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)

PAO Geestelijke verzorging

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bieden gezamenlijk een 'post academische opleiding' Geestelijke verzorging aan.

Snel naar Cursusaanbod | Aanmelden

Voor wie?

 • Heb je een masteropleiding theologie of religiestudies afgrond?
 • Ben je al werkzaam als predikant, pastor of ethicus?
 • En wil je je kwalificeren als geestelijk verzorger?

Dan kan de opleiding interessant voor je zijn. De opleiding kan ook gevolgd worden door wie reeds een voltooide opleiding geestelijk verzorging (op masterniveau) heeft gevolgd maar op bepaalde onderdelen verbreding ofwel verdieping zoekt. Daarvoor is het eveneens mogelijk om afzonderlijke cursussen te volgen, ter verdieping of om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen bij een overgang naar een ander werkveld van geestelijke verzorging. Wie nog geen opleiding op masterniveau heeft, wordt verwezen naar de masteropleiding geestelijke verzorging aan de PThU of de RUG.

Doelstelling

 • De cursist leert contexten van geestelijke verzorging kennen en analyseren.
 • De cursist eigent zich de bekwaamheden op het gebied van persoonlijke begeleiding en ethische reflectie toe, die nodig zijn om als geestelijk verzorger te werken.
 • De cursist verwerft een certificering waarmee hij/zij als geestelijk verzorger kan solliciteren.

Het beroep geestelijk verzorger

Geestelijk verzorging heeft zich als een zelfstandig beroep ontwikkeld. De overstap van kerkelijk werk is niet meer vanzelfsprekend. De context, de rollen en de werkwijze verschillen. En er is gespecialiseerde kennis nodig die men niet zomaar in de praktijk verwerft. Wie graag vanuit een ander beroepsveld in de geestelijke verzorging wil gaan werken, heeft een opleidingstraject nodig. Daarin voorziet het PAO-opleiding geestelijke verzorging.

Geestelijk verzorging is een divers beroep. Men werkt met mensen van allerlei sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden. En de contexten kunnen behoorlijk verschillen: ziekenhuis, krijgsmacht, justitie, ouderenzorg, ggz, zorg voor mensen met een beperking. De PAO-opleiding geestelijke verzorging biedt daarom oriëntatie in verschillende werkvelden en specialisatie in een veld naar keuze.

Geestelijk verzorging is een levensbeschouwelijk beroep. Het vraagt om worsteling met geloofsvragen, maar ook om het omgaan met allerlei zinvragen, seculier en religieus, spiritueel en moreel. Het traject biedt daarom kennis van de breedte van zingevingsprocessen en verdieping door middel van theologische reflectie.

Geestelijke verzorging is een methodisch beroep. Het vraagt om analyse van situaties waarin mensen verkeren en om stapsgewijze begeleiding. Het vraagt heldere communicatie over het eigen handelen met andere hulpverleners. Het vraagt het vermogen om leiding te geven aan moreel beraad. Daarom hoort ook methodische scholing tot het opleidingstraject.

Eindtermen PAO-opleiding geestelijke verzorging

 1. De cursist heeft brede kennis verworven over werkvelden van geestelijke verzorging en kernthema’s die in de beroepsgroep en in de werkvelden een rol spelen.

 2. De cursist heeft in het bijzonder kennis verworven van geestelijke verzorging in een specifiek werkveld, c.q. met het oog op een specifieke doelgroep.

 3. De cursist heeft inzicht in processen en benaderingen van zingeving en levensbeschouwing.

 4. De cursist heeft inzicht in het werken in een seculiere context met het oog op vragen van zingeving en levensbeschouwing.

 5. De cursist is in staat om mensen methodisch te begeleiden met het oog op hun zingevingsprocessen en levensbeschouwelijke vragen.

 6. De cursist heeft kennis en vaardigheden verworven met het oog op interdisciplinair werken.

 7. De cursist heeft inzicht in morele vragen die een rol spelen in contexten van geestelijke verzorging en kan op die vragen ethisch reflecteren.

 8. De cursist is in staat om mensen in hun morele vragen te begeleiden en is in staat om bij te dragen aan ethische reflectie in instellingen en organisaties.

 9. De geestelijk verzorger is in staat om de eigen existentiële, spirituele en ethische positie onder woorden te brengen en die te relateren, c.q. ten dienste te stellen aan de doelstellingen van geestelijke verzorging.

Opbouw van het PAO-traject Geestelijke Verzorging

Het PAO-traject Geestelijke Verzorging wordt opgebouwd uit een pakket van zes cursussen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst­wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De cursussen van de PThU zijn onderdeel van een (driejarige) predikantsmaster, route geestelijke verzorging, als ook van afstudeerprofielen in de verschillende masterprogramma’s. De cursussen van de RUG maken deel uit van een (éénjarige) niet-ambtelijke (‘niet institutioneel gebonden’) opleiding geestelijke verzorging en van het PAO-aanbod van de RUG. De cursussen worden op verschillende dagen en locaties aangeboden. Een aantal cursussen wordt in het Engels aangeboden, omdat ze ook gevolgd worden door internationale studenten.

Van de zes cursussen kunnen er vijf in overleg gekozen worden uit het bestaande aanbod van de PThU en de RUG. De keuze hangt van eerdere opleidingen van de cursist af én van de gewenste specialisatie. Er dient een balans te zijn tussen vakken gericht op context en begeleiding (minimaal 2 cursussen), ethiek (minimaal 1) en sociaal-wetenschappelijke benaderingen (minimaal 1).

Een zesde cursus, Geestelijke Verzorging: Context & Visie, is een integratiecursus toegespitst op de context die de cursist als specialisatie kiest en op het vormen van een beroepsvisie die daarbij past. De docent van de integratiecursus hangt onder anderen van de specialisatie af.

Iedere cursus bestaat uit 140 studiebelastingsuren (5 ects). Het totaal van zes cursussen is gelijk aan één semester studeren, maar het traject wordt als deeltijdopleiding aangeboden verspreid over meerdere semesters en jaren, afhankelijk van het tempo van de cursist. De maximale studieduur is drie jaar. Eén jaar is in principe ook mogelijk.

Het opleidingstraject omvat geen stage en ook geen stagebegeleiding. Daarvoor kunnen praktijk­opdrachten deel uitmaken van de cursussen. Die kunnen de vorm nemen van waarnemingsopdrachten, gespreksverslagen, casestudies, interviews, e.d. Uiteraard kan de cursist op eigen gelegenheid een werkervaringsplek zoeken passend bij het PAO-traject.

Cursusaanbod

De volgende cursussen worden aangeboden:

Context & Begeleiding (basiscursussen)
Cursusnaam Aanbieder Docent(en)
Contexten van geestelijke verzorging PThU Prof. Martin Walton & Dr. Theo Pleizier
Methodiek van geestelijke zorgverlening PThU Prof. Martin Walton & Dr. Theo Pleizier
Geestelijke zorg in het publieke domein PThU Prof. Martin Walton & Dr. Theo Pleizier
Introductie, Religie, Gezondheid en Welzijn RUG Dr. Anja Visser
Geestelijke verzorging  Een academische methodische blik RUG Dr. Anja Visser

Context & Begeleiding (specialisatiecursussen)
Cursusnaam Aanbieder Docente(n)
Community & care (Justitiepastoraat) PThU Amsterdam Dr. Reijer de Vries
Care in contexts of diversity (Specialisatiecursus Praktische Theologie) PThU Prof. Martin Walton
Identity and Dignity in Care (Profielcursus ‘Ethics of Dignity’) PThU Prof. Martin Walton
Train the trainer. Spirituele autobiografie RUG Dr. Hanneke Muthert

Sociaal-wetenschappelijke cursus
Cursusnaam Aanbieder Docent(en)
Psychopathologie & religie RUG Dr. Hanneke Muthert
Trauma, rouw, zingeving & welzijn RUG Dr. Hanneke Muthert

Ethiek
Cursusnaam Aanbieder Docent(en)
Zorgethiek PThU Prof. Frits de Lange
Medische ethiek PThU Prof. Theo Boer
Krijgsmachtethiek PThU Prof. Theo Boer
The Dignity of the Old (Profielcursus ‘Ethics of Dignity ') PThU Prof. Frits de Lange

Integratiemodule

Cursusnaam Aanbieder Docent(en)
Geestelijke Verzorging: Context & Visie PThU & RUG verschilt

Algemene cursusvoorwaarden

 • Het is raadzaam de Algemene cursusvoorwaarden voorafgaand aan de inschrijving door te nemen.
 • Aantal punten PE: 30 ECTS
 • Voor deze PAO-opleiding Geestelijke Verzorging is erkenning als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de PKN aangevraagd.

Kosten

De totale kosten van het traject zijn € 1800. De kosten worden per cursus verrekend. De facturering komt van de instelling, PThU of RUG, al naar gelang waar de gevolgde cursus wordt aangeboden.

Informatie & aanmelding

Eindverantwoordelijke docenten zijn

Intake

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. In het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 • De eerdere opleiding en ervaring van de cursist.
 • Afstemming tussen de verwachtingen van de cursist en het aanbod van de opleiding.
 • De voorkeuren van de cursist met betrekking tot een cursuspakket.
 • De mogelijkheid of wenselijkheid van supervisiegesprekken als deel van de integratiecursus.
 • De mogelijkheid of wenselijkheid van een werkervaringsplaats, naast het opleidingstraject en voor eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

Intekening voor cursussen


Valt een gekozen cursus binnen het aanbod van de RUG, dan intekenen via het bij desbetreffende onderdeel aangegeven formulier.

De annuleringsregeling van toepassing is dezelfde als die geldt voor Open Colleges.

Laatst gewijzigd:21 december 2018 15:52