Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

Vergaderen en overleggen

De Universiteitsraad (UR) overlegt ten minste twee keer per jaar met de Raad van Toezicht (RvT), vergadert vrijwel maandelijks met het College van Bestuur (CvB), en heeft toehoorders bij de Universitaire Commissies voor Wetenschapsbeoefening (UCW) en Onderwijs (UCO). Beraadslaging en besluitvorming ter vergadering vinden plaats volgens het Reglement van Orde, en worden doorgaans voorbereid in de staande commissies Onderwijs & Onderzoek, Bestuur, en Middelen. Tot 2011 werd de UR-voorzitter uitgenodigd de wekelijkse collegevergaderingen bij te wonen; sindsdien doet enkel de studentassessor dat. Ieder kwartaal vindt in het Radenoverleg onderlinge consultatie plaats met leden van de Faculteits- en Dienstraden, en het Lokaal Overleg (LO), en elk half jaar neemt een UR-afvaardiging deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM). Daarnaast worden regelmatig technische overleggen met afdelingen van het Bureau van de Universiteit, informele leunstoelvergaderingen met de rector magnificus en/ of andere gegadigden, en werkbezoeken (bv. aan AMD, ACLO en UB) georganiseerd. Ten slotte heeft de UR in afwachting van facultaire verkiezingen gediend als medezeggenschapsorgaan van het University College Groningen (UCG) en Campus Fryslân (CF).

Bekijk het organogram van de RUG.

Informatieplicht

Naar redelijkheid en billijkheid verschaft het CvB de UR schriftelijk, ongevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak nodig kan hebben en, gevraagd, binnen drie maanden alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak nodig acht. Op zijn beurt doet de UR schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat betrokkenen en belangstellenden van zijn agenda, verslagen en besluiten kennis kunnen nemen. Het CvB pleegt met de voorzitter van de UR regelmatig overleg opdat een goede voortgang van de besluitvorming zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Besluiten

Toegang tot de openbare vergaderstukken kan worden aangevraagd via de griffie (griffier.ur@rug.nl).

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 15:02
printView this page in: English