Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Elections

Universitaire verkiezingen RUG

  • In 2020 vinden verkiezingen plaats voor de studentengeleding van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden.
  • Bekendmakingen over deze verkiezingen zijn t.z.t. te vinden op de website.
  • De kiesregisters worden in de periode van 3 t/m 9 maart 2020 ter inzage gelegd. Nadere info over plaats waar deze kunnen worden ingezien, volgt.
  • De digitale kandidaatstelling is van donderdag 26 maart 2020 vanaf 09.00 uur tot donderdag 2 april 2020, 13:00 uur.
  • De universitaire verkiezingen 2020 (voor studenten, bursalen, promotiestudenten) worden gehouden van maandag 11 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020.
  • Men kan elektronisch stemmen van maandag11 mei 07.00 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 tot 17.00 uur.
  • Op maandag 18 mei 2020 om 17.00 uur in Restaurant Academia in het Academiegebouw zal de uitslag bekend worden gemaakt

NB De oproepformulieren worden digitaal verzonden!!

1. Een woord vooraf

Voorjaar 2020 zullen verkiezingen worden gehouden voor de studentengeleding van de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Centraal Stembureau zal dit jaar in samenwerking met het bedrijf WebElect de verkiezingen van 2020 faciliteren.

Het belang van de medezeggenschapsraden is groot. Door te stemmen oefen je als kiezer op tal van terreinen invloed uit binnen de RUG die voor de gehele universitaire gemeenschap van belang zijn, zoals de begroting, de toekomstplannen en bijvoorbeeld diverse studentenvoorzieningen.

2. Het Centraal Stembureau (CSB)

Het Centraal Stembureau verzorgt de verkiezingen voor de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden bij de universiteit, ex artikel 2 van het Kiesreglement van de RUG. Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Kiesreglement van de RUG hebben alle studenten (waaronder ook gerekend worden promotiestudenten en bursalen) en medewerkers van de RUG het actief en passief kiesrecht. Medewerkers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en daarmee vergelijkbare organisaties die binnen de RUG werkzaam zijn, hebben eveneens kiesrecht.  

Actief kiesrecht: het recht om zijn stem uit te brengen  

Passief kiesrecht: het recht om zich verkiesbaar te stellen  

De leden van het personeel worden voor een periode van twee jaar gekozen (om zitting te hebben in de Universiteitsraad, de Faculteitsraden en de Dienstraden). Studenten worden voor een periode van één jaar gekozen (om zitting te hebben in de Universiteitsraad en de Faculteitsraden). De Universiteitsraad en een Faculteitsraad bestaan voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen (artikel 9.31 en artikel 9.37 van de WHW). Dienstraden zijn de medezeggenschapsorganen van universitaire diensten en bestaan uit leden die door en uit het personeel worden gekozen voor een periode van twee jaar (artikel 9.50 van de WHW).  

Het Centraal Stembureau is samengesteld uit leden van het personeel van de universiteit en tenminste één studentlid. Het secretariaat van het Centraal Stembureau is ondergebracht bij de afdeling ABJZ. De secretaris van het Centraal Stembureau verstrekt inlichtingen over de verkiezingen aan partijen en belangstellenden.    

Het adres van het CSB is:

Rijksuniversiteit Groningen
Centraal Stembureau
Postbus 72
9700 AB Groningen  

Vragen?

U kunt een mail sturen naar csb@rug.nl.

3 . Het tijdstip

De universitaire verkiezingen worden jaarlijks gehouden in de maand mei.
Het stemmen geschiedt op elektronische wijze via WebElect.

4 . Bent u kiesgerechtigd en waarvoor bent u dat?

Kort gezegd: personen die als student (dus niet: als extraneus of als cursist) zijn ingeschreven aan de RUG en alle personeelsleden zijn in principe kiesgerechtigd. U ontvangt een mail voor inzage in het kiesregister. Hierin kunt u zien voor welke raad en/of dienst u kiesgerechtigd bent. Wanneer u deze mail zult ontvangen wordt door het CSB van te voren bekendgemaakt.


Er worden verkiezingen gehouden voor de volgende raden:

Aantal zetels:
Personeel Studenten
Universiteitsraad 12 12
Faculteit Aantal zetels:
Personeel Studenten
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 5 5
Rechtsgeleerdheid 9 9
O&O-raad UMCG 0 7
Science and Engineering 9 9
Letteren 9 9
Economie en Bedrijfskunde 9 9
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 9 9
Wijsbegeerte 5 5
Ruimtelijke Wetenschappen 5 5
University College Groningen 3 3
Campus Fryslân 3 3
Dienstraden Aantal zetels
Bureau van de Universiteit 7
Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen 7
Facilitair Bedrijf 7
Dienst CIT 7
KVI-CART 5

5. De kandidaatstelling

Degenen die op de lijsten van kiesgerechtigden voorkomen of horen voor te komen, kunnen zich kandidaat stellen. Het kandidaat stellen gebeurt digitaal via WebElect.  

De Universiteit hanteert het zogenaamde lijstenstelsel. Bij het lijstenstelsel zijn de kandidaten verenigd in een groepering. De indiener van een groepering zorgt voor de invoering van de kandidaten in het digitale systeem. Omdat er formele eisen gelden voor de kandidaatstelling, gaat het Centraal Stembureau, zodra ze een kandidatenlijst heeft ontvangen, over tot controle. Mocht er een vormfout voorkomen dan kan een dergelijke fout hersteld worden tot een vooraf bekendgemaakte datum. Daarna staat de kandidaatstelling vast.

6. Het oproepingsformulier

U wordt per mail opgeroepen te gaan stemmen, met daarin een tekst die verwijst naar de stemapplicatie van WebElect. Op deze site vindt u informatie over de verschillende partijen en hun kandidaten - zo zij deze informatie tijdig aan het Centraal Stembureau zullen hebben verstrekt. De stemapplicatie zelf is natuurlijk ook in de eerder genoemde twee talen beschikbaar.

7. De stemming

Niet in alle gevallen hoeft er gestemd te worden: als er uiteindelijk evenveel of minder kandidaten dan er zetels zijn in een raad worden de kandidaten meteen gekozen verklaard.  

Het is noodzakelijk dat u bij het inloggen uw gebruikersnaam en uw password gebruikt. Mocht u uw password kwijt zijn, dan dient u zich te wenden tot de helpdesk van uw faculteit en/of dienst.

8. De uitslag

De dag na sluiting van het stemsysteem wordt met het tellen van de uitgebrachte stemmen begonnen. De bekendmaking van de uitslag vindt daarna zo snel mogelijk plaats.

9 . Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn met een beslissing van het Centraal Stembureau dan kunt u binnen vijf dagen een bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.  

10. Tot slot

Als u meer wilt weten over de verkiezingen, de procedures, het kiesrecht en aanverwante zaken, en u het antwoord op uw vraag niet op deze RUG-website kunt vinden, kunt u die vraag aan het Centraal Stembureau stellen via csb rug.nl.

Het Centraal Stembureau

Het kiesrecht is een belangrijke verworvenheid! Maak gebruik van dit recht!

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:30
printView this page in: English