Skip to ContentSkip to Navigation
Research Health Sciences Community and Occupational Medicine
University Medical Center Groningen

Sociale geneeskunde

De Sociale Geneeskunde legt de verbinding tussen de samenleving en de geneeskunde. Het is dat deel van de geneeskunde dat onderzoek doet naar de wisselwerking tussen ziekte en gezondheid enerzijds en de samenleving anderzijds. Sociale geneeskunde richt zich op het bevorderen van gezondheid en het bestrijden van ziekte, maar ook op participatie en goed verdelen en toedelen van zorg.

In alle fasen van het leven ontmoeten we sociaal geneeskundigen. Denk aan de consultatiearts of de bedrijfsarts. Ongeveer een kwart van alle artsen in Nederland is namelijk werkzaam in de sociale geneeskunde! De sociaal- geneeskundige beroepsuitoefening kent twee hoofdstromen, Arbeid en Gezondheid, het werkterrein van de bedrijfs- en verzekeringsartsen, en Maatschappij en Gezondheid, het werkterrein van artsen bij GGD’en, JGZ-instellingen, de inspecties voor de gezondheidszorg etc.

De Sociale Geneeskunde houdt zich bezig met tal van maatschappelijke vraagstukken, zoals efficiënte en betaalbare ouderenzorg, de sociale en psychische problematiek waarmee de jeugd(gezondheids)zorg geconfronteerd wordt, het beschermen van de gezondheid van werknemers die langer doorwerken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met verschillende disciplines en professionals uit het werkveld.

Meer informatie over het vakgebied leest u in de oratie van prof. dr. S.A. Reijneveld.

Kerntaken van de sectie Sociale Geneeskunde

Onze kerntaken zijn onderzoek, onderwijs en academisering . Daarnaast houden we ons bezig met maatschappelijke advisering over onderwerpen, zoals normstelling in arbeidssituaties. Stafleden van de sectie treden op als adviseur voor instanties, zoals de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek. Informatie over adviesfuncties en overige nevenfuncties van de staf en onderzoekers vindt u in de betreffende profielpagina's van de sectie Sociale Geneeskunde.

Vacatures en carrièremogelijkheden

Het UMCG en de RUG hebben diverse mogelijkheden voor hoog opgeleide mensen die een carrière in de wetenschap ambiëren.

De sectie Sociale Geneeskunde heeft regelmatig vacatures voor onderzoekers/promovendi. Naast een afgeronde universitaire studie zijn competenties zoals het kunnen formuleren van denkkaders, het plannen en organiseren van onderzoek en presenteren van onderzoeksbevindingen, belangrijk.
De sectie Sociale Geneeskunde biedt een werkomgeving waar ruimte is voor gedreven, resultaatgerichte professionals die zelfstandig onderzoek doen en in een collegiale sfeer samenwerken met vakgenoten, nationaal en internationaal.

Talentvolle promovendi kunnen na hun promotie doorstromen in postdoc posities. De sectie Sociale Geneeskunde neemt ook deel aan talentbegeleidingsprogramma’s voor toptalent, met name het Tenure Track en Rosalind Franklin Fellowships (tenure track for promising female academic staff) systeem.

Laatst gewijzigd:26 maart 2020 13:09
printView this page in: English