Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarverslag 2001-2002

LetterenVrouwenNetwerk

Inhoudsoverzicht
1. Samenstelling bestuur en vergaderingen
2. Activiteiten voor de leden (uitgevoerd en gepland)
3. LVN als contact- en stimuleringspunt
4. Overleg LVN - faculteit letteren
5. Publiciteit
6. Interne organisatie
7. Financiën
8. Toekomstvisie

1. Samenstelling bestuur en vergaderingen

1.1. Algemene ledenvergadering (22 november 2001)

De toenmalige voorzitter van het LVN, prof.dr. Gisela Redeker, gaf tijdens de jaarvergadering een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar: lezing prof.dr. Wim Hofstee, presentatie van OBP-enquête en openbare discussie, workshop succesfactoren in een wetenschappelijke loopbaan, overleg met FB. Vervolgens werden o.a. financiële LVN-problemen besproken, de conceptfolder, en het feit dat de bekendheid van het LVN en het aantal leden nog te wensen overlaat. Verschillende nieuwe actiepunten werden vastgesteld.

Daarna vond de bestuursoverdracht plaats. Afscheid namen Lucia van Heteren, Renée Nip en Geesje Peters-Beuke. Gisela Redeker (Communicatiekunde) bleef voorzitter, Dieuwertje Dekkers (Kunstgeschiedenis) bleef eveneens nog een jaar aan. Als nieuwe bestuursleden namen zitting: Marieke Blaauw (cluster OBS), Alice Pomstra (Nederlands), Marianne Vogel (Duits) en Helen Wilcox (Engels).

1.2. Samenstelling bestuur en bestuursvergaderingen (november 2001-november 2002)

Het bestuur is gemiddeld één keer per maand bijeengekomen. Alice Pomstra meldde zich helaas al in januari af als bestuurslid. Lideke Leemhuis (Bibliotheek Letteren) heeft haar plaats ingenomen. In de zomervakantie heeft Helen Wilcox het voorzitterschap van Gisela Redeker overgenomen, omdat deze voor langere tijd in het buitenland zou verblijven. Het bestuur bedankt Gisela bij dezen nogmaals zeer voor haar inzet.

Verschillende bestuursleden waren een deel van het jaar afwezig. Daarom is er niet een taakverdeling voor zes, maar voor vijf personen opgesteld. De taakverdeling dient om capaciteiten en tijd zo goed mogelijk over het hele bestuur te verspreiden. Voorzitter (Gisela Redeker/Helen Wilcox): representatief, aanspreekpartner, samen met secretaris overleg met FB, contact met zusterorganisaties. Secretaris (Marianne Vogel): notulen, brieven, samen met voorzitter overleg met FB. Penningmeester (Marieke Blaauw): verslag inkomsten en uitgaven, overleg met P&O, organisatie activiteiten voor de leden samen met minstens één LVN-lid. PR-vrouw (Dieuwertje Dekkers): ledenwerving, folder, verzorging van posters en berichten - via LVN-mailinglijst, LVN-website, LetterenNieuws, UK - over elke activiteit. Webmaster (Lideke Leemhuis): completeren en bijhouden LVN-website. Bovendien dragen naast Marieke Blaauw ook alle andere bestuursleden bij aan de organisatie van activiteiten voor de leden.

De voornaamste aandachtspunten op de vergaderingen waren de LVN-folder, het organiseren activiteiten voor de leden, het verbeteren van de rol die het LVN kan spelen voor vrouwelijke OBP-ers (problemen leken in 2001 te zijn: geringe doorstromingsmogelijkheden en onduidelijkheid over te verrichten werkzaamheden), verbetering transparantie van benoemingsprocedures voor facultaire bestuursfuncties, financiële onafhankelijkheid voor het LVN.

2. Activiteiten voor de leden (uitgevoerd en gepland)

2.1. Lezing prof.dr.ir. Iteke Weeda: Yin en yang op het werk. Over emotionele intelligentie en communicatie (11 juni 2002)

Op 11 juni vond de lezing Yin en yang op het werk. Over emotionele intelligentie en communicatie plaats. Spreker was prof.dr.ir. Iteke Weeda. Zij ging in op de reële hinderpalen die vrouwen kunnen ondervinden op hun werkplek, waardoor zij zich minder goed kunnen ontplooien of doorstromen naar hogere functies. Als een van de belangrijkste oorzaken voor allerlei misverstanden in bijv. de communicatie noemde zij de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Omdat de werksfeer doorgaans 'mannelijk' is, zorgt dit vooral bij vrouwen voor de nodige problemen.

2.2. Discussiemiddag met lezing door dr. Margo Brouns: Modern times at the Academy: Over Beschermheren, Het Grote Geld en andere effectieve strategieën (19 november 2002)

Op 19 november is een discussiemiddag georganiseerd: een lezing van dr. Margo Brouns - uhd bij ppsw van de RUG en leider van het Stimuleringsproject Gender en Wetenschappen - getiteld Modern times at the Academy: Over Beschermheren, Het Grote Geld en andere effectieve strategieën, gevolgd door groeps- en plenaire discussie. Inhoud van Brouns' lezing: Het is voor iedereen duidelijk dat het vrouwenaandeel bij de noodzakelijke modernisering van de universiteiten over de gehele linie van de organisatie de hoogste prioriteit zal moeten hebben. Margo Brouns start met cijfers over het aandeel van vrouwen en mannen in de Faculteit der Letteren (wp en obp) om de positie van de faculteit te markeren. De rest van de bijdrage is gewijd aan beantwoording van de vraag: Welke strategieën werken? Het gaat daarbij niet alleen om strategieën van vrouwen c.q. het vrouwennetwerk, maar ook – of misschien wel juist – om de instrumenten die faculteiten kunnen inzetten.

2.3. Voorbereiding workshop, tweede trimester 2002/03

Na peiling van verschillende eendaagse workshopmogelijkheden is in overleg met Dicky IJbema een tweede ronde van haar workshop gepland in januari-februari 2003. IJbema zal deze voor minder geld realiseren dan de vorige keer. Er zullen maximaal acht vrouwen deel kunnen nemen.

2.4. Voorbereiding discussiemiddag met dr. Christien Francken, derde trimester 2002/03

Op deze discussiemiddag zal dr. Christien Francken vertellen over de interviews die zij heeft gehouden met vrouwen aan Nederlandse universiteiten, waarin zij hun ervaringen op het werk heeft gepeild.

3. LVN als contact- en stimuleringspunt

3.1. Informeren naar tevredenheid bij vrouwelijke OBP-ers

Over de trefwoorden werkbelasting, niveau werkzaamheden, doorstromingskansen, verlof- en bijscholingsmogelijkheden, de mate van contact met chefs en functioneringsgesprekken is opnieuw informeel overlegd met de vrouwelijke OBP-ers op de secretariaten Geschiedenis, Nederlands, Europese Talen, Kunstgeschiedenis en de OBS-cluster, evenals met de Bibliotheek Letteren. Er lijkt weinig ontevredenheid te bestaan, behalve wat betreft de werkdruk bij Geschiedenis. Tevens blijft kinderopvang een algemeen probleem.

Op basis hiervan heeft de PR-vrouw een stukje in LetterenNieuws gepubliceerd (oktober 2002) met het verzoek om reacties en commentaar.

3.2. Contact met Stimuleringsproject Gender en Wetenschappen

Het LVN heeft contact opgenomen en informatie uitgewisseld met het Stimuleringsproject Gender en Wetenschappen, dat in het voorjaar van 2002 is opgezet bij PPSW o.l.v. dr. Margo Brouns. Dit contact heeft geleid tot de discussiemiddag die op 19 november 2002 plaatsvindt.

3.3. Doorgeven van informatie aan de leden

Het LVN-bestuur heeft via de mailinglijst onder meer informatie doorgegeven over het EEVA-fonds van de faculteit, en verschillende keren attent gemaakt op congressen, lezingen e.d. Ook enkele andere leden hebben informatie of oproepen via de mailinglijst rondgestuurd.

4. Overleg LVN - faculteit letteren

4.1. Algemeen overleg met FB (22 januari 2002)

Tijdens dit overleg van LVN-voorzitter en secretaris (vgl. notulen) met het faculteitsbestuur is hoofdzakelijk gesproken over:

a. Bewaken en verbeteren van de evenredige participatie van vrouwen in bestuurlijke gremia; in de facultaire commissies zitten nog steeds erg weinig vrouwen; men zou ook hier het principe kunnen hanteren dat er minstens 2 vrouwelijke leden dienen te zijn. Het FB zegt aandacht hiervoor toe.

b. Bevorderen van activiteiten die de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies stimuleren, o.a. aandacht voor loopbaanwensen tijdens functioneringsgesprekken. Het FB reageert hier positief op, en deelt mee dat de beleidsplannen voor het doorstromen van vrouwen vorm aan beginnen te nemen. Het LVN kan met P&O de handleiding voor functioneringsgesprekken doornemen op genderproblemen voordat hier een herdruk van komt.

c. Vergroten van de transparantie van benoemingsprocedures voor facultaire bestuursfuncties. Het FB zegt toe hier concreter met het LVN over te gaan overleggen.

d. Verbeteren van de informatiestand van het LVN-bestuur d.m.v. het doen toekomen van meer faculteitsstukken. Het FB zegt dit toe.

4.2. Algemeen overleg met FB (12 november 2002)

Dit overleg van LVN-voorzitter en secretaris met het faculteitsbestuur had in de afrondingsfase van het jaarverslag nog niet plaatsgevonden; informatie hierover volgt later.

4.3. Overleg met FB i.v.m. transparante aanstellingsprocedures

De LVN-voorzitter heeft meermaals met de decaan en andere FB-leden overlegd over manieren om de transparantie van benoemingsprocedures voor facultaire bestuursfuncties te verbeteren. In het kader van de hierbij afgesproken regelingen is het LVN in oktober gevraagd om vrouwelijke leden voor te dragen voor de benoemingsadviescommissie i.v.m. de op te vullen functie van de ph onderwijs. Als resultaat bestaat de benoemingsadviescommissie nu uit 2 mannelijke en 2 vrouwelijke leden.

4.4. Overleg met FB i.v.m. verbetering carrièremogelijkheden

De LVN-voorzitter heeft regelmatig overleg gepleegd met het FB over carrièremogelijkheden voor vrouwen in de faculteit, onder meer in verband met het Aspasia-programma.

4.5. Overleg met ph middelen over LVN-financiën

In mei vond een overleg plaats van de LVN-voorzitter en secretaris met de ph middelen van de faculteit. Daarop heeft het FB op 10 juni schriftelijk toegezegd het LVN met onmiddellijke ingang een eigen budget te verschaffen van 750,- euro per kalenderjaar (dit geldt dus reeds voor 2002). Hierdoor kan het LVN nu zijn eigen beslissingen over de uitgaven nemen.

5. Publiciteit

5.1. LVN-folder

De PR-vrouw heeft in verschillende overlegrondes de tekst van de LVN-folder bijgesteld en in mei 2002 de druk verzorgd, evenals de verspreiding onder alle vrouwelijke medewerkers van de faculteit. Het bestuur hoopt dat de vrouwen hierdoor beter geïnformeerd zijn over het LVN en zijn doelstellingen; in elk geval begint het ledenaantal licht te stijgen.

Met P&O zijn in september afspraken gemaakt om de folder toe te voegen aan de RUG-informatie die elke nieuw aangestelde vrouwelijke medewerker krijgt.

5.2. Website

De webmaster is begonnen om de LVN-website verder uit te breiden en nog oningevulde zaken vorm te geven.

5.3. Publiciteit rondom activiteiten voor leden

Bij de organisatie van activiteiten voor leden is een aanvang gemaakt met een vast publiciteitsschema: aankondiging ervan via de mailinglijst, op de website, in LetterenNieuws en de UK. Tevens wordt standaard een eenvoudige poster ontworpen en verspreid.

6. Interne organisatie

6.1. Publicatie LVN-jaarverslag

Een wat ingekorte versie van het LVN-jaarverslag is begin 2002 in LetterenNieuws en op de website gepubliceerd.

6.2. Opstelling huishoudelijk reglement

Het LVN bezat tot dusverre slechts een concept voor een huishoudelijk reglement; hiervan is een definitieve versie gemaakt die beknopt en flexibel is, en past bij de nieuwste LVN-standpunten. Dit reglement is op de website geplaatst.

7. Financiën

Over de hoge financiële kosten voor de workshop (herfst 2001) waren met P&O onenigheden ontstaan; deze zijn na verschillende onderhandelingszittingen bevredigend opgelost. P&O heeft toegezegd toch alle kosten over te nemen.

Het LVN heeft inmiddels een eigen budget van 750,- euro per kalenderjaar (zie punt 5.5.). Een deel ervan is uitgegeven aan het drukken van de folder, de lezingen van Iteke Weeda en Margo Brouns (zie punt 2.1., 2.2.) en de publiciteit voor deze lezingen. Het resterende bedrag wordt besteed aan de workshop van Dicky IJbema in het tweede trimester (zie punt 2.3.)

8. Toekomstvisie

De eerste cluster voornemens voor de nabije toekomst betreft de positie van vrouwelijke werknemers: a. verdere concretisering van transparante benoemingsprocedures, b. bewaking en verbetering van de evenredige participatie van vrouwen in facultaire besturen en commissies, c. duidelijker carrièreperspectieven voor vrouwelijke werknemers en betere doorstroming naar hogere posities en functies in de faculteit, d. bevordering van een vrouwvriendelijke sfeer in de faculteit.

Het tweede voornemen is om te onderzoeken wat de lange-termijn-ontwikkelingen zijn bij vrouwelijke werknemers aan de faculteit, wat voor resultaten het emancipatiebeleid precies oplevert e.d.

Ten derde zal het LVN beter als doorgeefluik van informatie moeten gaan functioneren. Bestuur en leden kunnen meer gebruik maken van de LVN-mailinglijst over kwesties die voor ons van belang zijn. Ook kunnen er vaker verwijzingen naar relevante lezingen, krantenartikelen, studies e.d. worden rondgestuurd, die dan tevens op de website komen te staan.

Laatst gewijzigd:28 november 2016 11:12