Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenLVN - Letteren Vrouwen Netwerk

Jaarvergadering 2002

LVN discussiemiddag & jaarvergadering

Op dinsdag 19 november 2002 hield het LetterenVrouwenNetwerk zijn jaarvergadering. Deze werd verbonden met een discussiemiddag, om de gedachtenuitwisseling te stimuleren en de aantrekkelijkheid van de vergadering te vergroten. Aanwezig waren 19 LVN-leden en andere belangstellenden.

Voorzitter prof.dr. Helen Wilcox opende de bijeenkomst. Daarna hield dr. Margo Brouns - uhd bij ppsw van de RUG en leider van het Stimuleringsproject Gender en Wetenschappen - de lezing Modern times at the Academy: Over Beschermheren, Het Grote Geld en andere effectieve strategieën. Brouns zette uiteen dat het vrouwelijk aandeel aan de universitaire top duidelijk is gegroeid (16 % van de hoogleraren aan de faculteit Letteren is een vrouw); wel is dat in verhouding tot het potentieel nog steeds te laag. Bij het obp-personeel is de situatie slechter: het vrouwelijk aandeel aan de top is klein, en vrouwelijke obp-ers zitten niet of nauwelijks in de hoogste salarisschalen. Vervolgens sprak Brouns over manieren om het aantal vrouwelijke werknemers te vergroten en hun doorstromingskansen te verbeteren. Hiervoor noemde zij drie individuele strategieën (zich goed laten coachen en informeren, zichzelf zichtbaar maken d.m.v. bestuursfuncties e.d., onderzoeksgeld en subsidies verwerven), en drie institutionele strategieën (transparante procedures vastleggen voor o.a. sollicitaties en benoemingen in commissies, verantwoording afleggen van beleid en keuzes, streefcijfers opstellen voor de m/v aandelen binnen de faculteit plus sancties indien deze niet worden gehaald).

Na afloop van de lezing discussieerde men verder over problemen waarvan men hoopt dat de faculteit en het LVN die het komende jaar aanpakken, en over concrete oplossingsstrategieën. Besproken werd o.a. het reparatietraject, extra onderzoeksverlof dat nu vnl. voor vrouwen is die vanwege kinderen te weinig tijd hebben voor hun dissertatie. Men zou dit graag breder aan vrouwen aangeboden zien, omdat zij ook vaker dan mannen een deeltijdbaan of tijdelijke aanstelling met geen of weinig onderzoekstijd hebben. Ook stelde men voor structureel expert-meetings te organiseren - vgl. het Onderzoeksatelier van de Universiteit Maastricht -, om vrouwen te ondersteunen bij het indienen van onderzoeksvoorstellen. Wellicht zou Roel Jonkers in dit verband kunnen helpen.

Daarnaast kwam het criterium buitenlands verblijf ter sprake. Postdocs moeten meestal een aantal maanden in het buitenland verblijven, wat voor vrouwen vaak niet mogelijk is vanwege verzorgende plichten. Tevens wordt buitenland-ervaring min of meer verplicht gesteld voor een hoogleraarschap; voor de Van der Leeuw-leerstoel is dit zelfs een compleet jaar. Met andere woorden: het beeld van de 'excellente wetenschapper' heeft impliciet mannelijke trekken. Daarom zou men de buitenland-eis graag geschrapt zien. Verder maakte men attent op de komende functieherordening. Vooral bij obp-ers brengen deze het gevaar met zich mee dat vrouwelijke werknemers naar beneden worden omgewaardeerd, omdat ook de criteria voor 'excellente ondersteuning' en 'excellente organisatie' wellicht impliciet op mannen zijn gericht.

Na deze levendige discussie volgde de bespreking van het LVN-jaarverslag. Drie punten hieruit:

1. Activiteiten: Het bestuur heeft twee activiteiten voor de leden uitgevoerd: een lezing van Iteke Weeda, en de lezing met discussie van Margo Brouns. Twee activiteiten zijn voor dit studiejaar nog gepland: een workshop met Dicky IJbema, en een lezing van Christien Francken over haar interviews met vrouwen aan Nederlandse universiteiten.

2. Overleg: Men heeft een aantal keren overleg gepleegd met het FB. Voornaamste onderwerpen: evenredige participatie van vrouwen in bestuurlijke gremia; doorstromingskansen van vrouwen, o.a. meer aandacht voor loopbaanwensen tijdens functioneringsgesprekken; transparantie van benoemingsprocedures; vrouwvriendelijker criteria bij de eisen voor hoge bestuurlijke functies (bijv. schrappen van de eis bij de ph onderwijs dat deze hoogleraar of uhd moet zijn); expliciete aandacht voor vrouwen bij de komende flexibilisering van persoonsgebonden uhd- en hoogleraarlabels.

3. Publiciteit en zelfstandigheid: De publiciteit van het LVN is verbeterd door uitbreiding van de website en verspreiding van de LVN-folder (verkrijgbaar bij voorzitter, PR-vrouw en secretaris, en op het secretariaat Europese Talen). Tevens is het LVN inmiddels financieel zelfstandig; het beschikt over een - bescheiden - jaarlijks budget.

Afsluitend werd overlegd over de bestuursleden. De vijf zittende DB-leden - Marieke Blaauw (penningmeester), Dieuwertje Dekkers (PR), Lideke Leemhuis (webmaster), Marianne Vogel (secretaris), Helen Wilcox (voorzitter) - bleven allen nog een jaar aan. Verder was er een nieuwe kandidaat, dr. Ine Megens, van de afdeling Geschiedenis (Alice Pomstra moest wegens tijdgebrek stoppen). Men ging unaniem met haar benoeming akkoord. Vervolgens sloot de voorzitter de jaarvergadering, waarna de bijeenkomst informeel met een drankje werd voortgezet.

Namens het LVN-bestuur: dr.dr. Marianne Vogel

Laatst gewijzigd:05 december 2017 09:39