Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty News

Dudoc-Alfa subsidietoekenning voor drie Letteren-onderzoekers

19 april 2017

Drie onderzoekers van de Faculteit der Letteren hebben een Dudoc-Alfa subsidietoekenning ontvangen voor de start van een aantal promotietrajecten per 1 september 2017. Het gaat om prof. dr. Marjolein Verspoor, prof. dr. Kees de Glopper en prof. dr. Wander Lowie.

Over Dudoc-Alfa

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de geesteswetenschappen. Met een gehonoreerde aanvraag kan een kandidaat gedurende vier jaar voor maximaal 0,6 fte vrijgesteld worden van het geven van onderwijs tot een maximum van 45.000 euro per jaar.

Het Dudoc-Alfa programma is een gezamenlijk initiatief van diverse faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen in samenwerking met het Regieorgaan Geesteswetenschappen.

Promotietrajecten

 • Prof. dr. Marjolein Verspoor: J’AIMe parler français
  door: W. Gombert, senior docent VWO Gomaruscollege Groningen

Dit onderzoek vergelijkt de effectiviteit van twee soorten leermethoden van het Frans als vreemde taal. In de ene methode ligt de nadruk traditioneel op grammatica en in de andere methode wordt uitsluitend in de doeltaal gesproken. Deze laatste benadering is geïnspireerd door de ‘Accelerated Integrated Method, ook wel AIM-extended (AIMe). De vraag staat centraal of deze laatste methode effectiever werkt dan de eerste.

 • Prof. dr. Kees de Glopper: Bewuste taalvaardigheid in lessen Nederlands
  door: J.P.W.D. Steenbakkers, docent Ludgercollege Doetinchem

In dit onderzoek wordt een nieuwe richting voor het schoolvak Nederlands onderzocht, waarbij toekomstige leerlingen ook taalbewustzijn ontwikkelen. Het onderzoek ontwikkelt volgens een ontwerpgerichte aanpak exemplarisch een lessenserie schrijfstijl die voorziet in een curriculaire proeve voor verwerving van taalbewustzijn in het voortgezet onderwijs. De effecten van het bestaande schrijfstijlonderwijs en het vernieuwde schrijfstijlonderwijs worden gemeten en met elkaar vergeleken.

 • Prof. dr. Kees de Glopper: Genredidactiek bij Nederlands: blijvend betere samenhang en bewuster geletterde leerlingen.
  door: M. Vis, docent Nederlands Dollard College Winschoten

In het onderzoek wordt gekeken of de inzet van genredidactiek bij leerlingen uit 4 havo een blijvend positief effect oplevert op de transfer tussen lees- en spreekvaardigheid. Genredidactiek heeft de potentie dit voor elkaar te krijgen. Deze didactiek gaat niet uit van een bepaalde vaardigheid, zoals nu vaak bij Nederlands het geval is, maar vestigt de aandacht op de kenmerken van een bepaald genre, waardoor leerlingen bewuster geletterd worden.

 • Prof. dr. Kees de Glopper / T. van Haaften UL: Naar een didactiek voor het formuleren van alinea’s
  door: A.W.C. van Winden, docent Christelijk Lyceum Delft

In dit onderzoeksvoorstel staat de vraag naar het effect van een te ontwikkelen didactiek voor het formuleren van alinea’s centraal. Het doel is om inzicht te krijgen in de problemen die leerlingen van havo 5 ervaren bij het formuleren en structureren van alinea’s die passen bij het genre van een te schrijven tekst. Het tweede doel is het ontwikkelen van een didactiek waarmee havisten vanuit het perspectief van een genre samenhang binnen een alinea en tussen alinea’s kunnen creëren. Het laatste doel is het beproeven van de didactiek door middel van een quasi-experimenteel onderzoek.

 • Prof.dr. Wander Lowie: Bruggen bouwen: Een academische profielspecifiek leesvaardigheidsprogramma op het VWO ter voorbereiding op het lezen van wetenschappelijk Engelstalige teksten in het vervolgonderwijs.
  door: L/A. Groen, docent en coördinator Dollard College, Winschoten

Er zal een academische profielspecifieke leesvaardigheidstraining ontworpen worden met daarin aandacht voor de verschillende strategieën per profiel om zo de academische leesvaardigheid en de self-efficacy van leerlingen te verbeteren. Daarnaast zal er gekeken worden naar het meest effectieve model (peer of docent) voor modelingfilmpjes.

Bron: https://vakdidactiekgw.nl/dudoc-alfa/

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:37

Meer nieuws