Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum iGOROnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum iGOR

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)Corporate GovernanceTot nu toe

Projecten

Ons projectoverzicht


Onze projecten

Zelfevaluaties
Volgens diverse 'best practice' bepalingen in de governance codes doen raden van commissarissen er goed aan om jaarlijks een zelfevaluatie te verrichten. Het beoordelen van elkaar en de zoektocht naar verbeterpunten is een gevoelig proces. Onderzoek naar de dynamiek binnen raden is een speerpunt bij iGOR. Effectiviteit van het functioneren van een raad is doorslaggevend voor de kwaliteit van het toezicht. Het onderzoek hangt nauw samen met één van onze producten, als beschreven in Ons aanbod.

Boardresearch
BoardResearch helpt raden van commissarissen met de jaarlijkse zelfevaluatie en verschaft raden van commissarissen inzicht in groepsprocessen, onderlinge verhoudingen en gedrag en cultuur in de bestuurskamer door middel van een online vragenlijst. Onze missie is het ondersteunen van zelfevaluaties van Raden van Commissarissen op basis van wetenschappelijk gevalideerde inzichten en bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van cultuur en gedrag in de bestuurskamer. Zie ook Boardresearch.org.

Nalevingsonderzoek
Wij bieden veel ervaring met onderzoek naar de naleving van de governance codes in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance die sinds 2013 tot taak heeft de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse Corporate Governance Code te bevorderen.

Pensioenfondsonderzoek
Met dit onderzoek richten wij ons op de interactie tussen leden van de Raden van Bestuur van Nederlandse pensioenfondsen en de gevolgen voor de financiële prestaties van deze pensioenfondsen.

Internationale code inventarisatie
Internationaal onderzoek naar de nieuwste trend en ontwikkelingen in de Corporate Governance Codes in een groot aantal landen binnen en buiten Europa.

Jaarlijkse Top 50 van meest invloedrijke commissarissen in Nederland
Deze lijst stellen we ieder jaar samen in opdracht van Managementscope.

Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code 2004- 2010
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar de naleving van de best-practices zoals geformuleerd in opeenvolgende Corporate Governance Codes. Door het kwantificeren van de naleving per beursgenoteerde onderneming op basis van de jaarverslagen ontstaat een kwantitatief beeld van de wijze waarop beursgenoteerde ondernemingen de code volgen. Bij de dataverzameling is uitgebreid stilgestaan bij de mate waarin bedrijven gebruikmaken van de 'comply-or-explain' mogelijkheid. Uit de resultaten blijkt dat de code op grote schaal gedetailleerd wordt toegepast.

Onderzoek naar het functioneren van Pensioenfondsbesturen (2009)
Uitgevoerd In opdracht van Montea. Het onderzoek richtte zich op wat er gebeurt in de bestuurskamer en hoe de bestuursprocessen en samenwerking van de bestuursleden de prestaties van het bestuur en van de organisatie als geheel beïnvloeden. Daarbij werd gekeken naar een aantal specifieke gedragskenmerken, zoals het omgaan met conflicten en controverses, de mate van reflectie op het eigen functioneren, het uitwisselen van informatie, de aanwezigheid van informele subgroepen binnen het bestuur en het onderling vertrouwen. Belangrijkste bevindingen van dit onderzoek waren: (1) dat er een positieve relatie bestaat tussen demografische breuklijnen tussen de facties en competitieve conflicthantering; (2) en dat het negatieve effect van demografische factiebreuklijnen op de prestaties van besturen wordt afgezwakt door de mate van zelfreflectie binnen het bestuur.

Onderzoek: Internationale context Nederlandse Corporate Governance Code – 2015 (Reggy)
Onderzoek voor de Monitoring Commissie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken om een beeld te geven van de nieuwste ontwikkelingen in Corporate Governance Codes in andere landen. Onderzoeksverslag laat zien dat de Nederlandse code op een aantal punten voorloopt op codes uit andere landen, maar ook dat op andere punten de code aan actualisering toe is.

Top 100 Commissarissen in Nederland 2010-2012
Uitgevoerd in opdracht van Managementscope. Constructie van de jaarlijkse lijst op basis van handverzamelde gegevens met de meeste recente leden van de Raden van Commissarissen en Bestuur van de grootste 100 ondernemingen in Nederland. Op basis van de gewichten van (dubbel)functies wordt een gewicht per persoon berekend. De Top-50 is een jaarlijks terugkerende traditie.

Top 100 Corporate Vrouwen in Nederland 2010-2012
Uitgevoerd in opdracht van Managementscope. Constructie van de jaarlijkse lijst van vrouwelijke bestuurders op basis van handverzamelde gegevens over de samenstelling van de Raad van Commissarissen en Bestuurders van de grootste 100 ondernemingen in Nederland. Punten worden toegekend op basis van het gewicht van de functies, en de totale aantallen per persoon. De Top-50 is een jaarlijks terugkerende traditie.

Transparantie Benchmark
De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Via de Transparantiebenchmark dingen bedrijven mee naar De Kristal, een toonaangevende prijs op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Deelnemers doen kennis op van de criteria voor maatschappelijke verslaggeving, krijgen inzicht in verbeterpunten en zien hoe zij scoren in vergelijking met andere bedrijven binnen en buiten de branche. Het onderzoek wordt uitgevoerd door EY (Ernst & Young) in samenwerking met iGOR in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Laatst gewijzigd:14 december 2017 11:54
printView this page in: English