Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Header image Blogs

Blogs

Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

Datum:06 augustus 2019
Auteur:Dick de Waard
Prof. dr. Dick de Waard, Hoogleraar Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Dick de Waard, Hoogleraar Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen

[English version below]

Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die impact te beperken. Dat blijkt uit onderzoek van Dick de Waard, hoogleraar Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving analyseerde hij de jaarverslagen uit 2016 en 2017 van 199 bedrijven.

‘De klimaatrapportages van deze grote bedrijven bevatten algemene toelichtingen op het gebied van corporate governance, verslaggevingscriteria en strategie en beleid. Maar meestal ontbrak een adequate plan-do-check-act-cyclus ten aanzien van CO2-uitstoot, waardoor het voor deze bedrijven onmogelijk werd om concrete cijfers te rapporteren,’ concludeert De Waard.

Gemiste kans

De in 2017 ingevoerde EU-richtlijn, die organisaties van openbaar belang ertoe verplicht in hun jaarverslag relevante informatie op te nemen over duurzaamheid, heeft daarin nog geen verandering gebracht. Een gemiste kans, vindt De Waard. ‘We staan te juichen bij het bereiken van klimaatafspraken in Parijs of de presentatie van ons eigen Nederlandse klimaatakkoord. Maar om te bepalen of we die doelen halen zijn concrete cijfers nodig. En die cijfers ontbreken nu grotendeels in het bedrijfsleven.’

Driedeling bij beursgenoteerde ondernemingen

De Waard onderzocht de wijze waarop ondernemingen aandacht hebben voor hun klimaatimpact en de invloed van klimaatverandering op hun bedrijfsactiviteiten. Een belangrijk doel was om vast te stellen of sprake is van een ontwikkeling in informatievoorziening tussen 2016 en 2017, omdat in 2017 de EU Transparantierichtlijn (2014-95) van kracht werd. De Waard concludeert dat de mate van detaillering en diepgang in de verstrekte informatie per onderneming en per onderwerp sterk uiteenloopt. ‘Er is bij beursgenoteerde bedrijven sprake van een driedeling in de kwaliteit van de informatie, waarbij over het algemeen de AEx-fondsen transparanter zijn dan de AMx-fondsen, die op hun beurt weer transparanter zijn dan de ASCx-fondsen.’

Niet-beursgenoteerde bedrijven

Private niet-beursgenoteerde ondernemingen blijken beduidend minder transparant. Van de 96 onderzochte ondernemingen geven slechts 20 tot 26 ondernemingen op enigerlei wijze informatie over de impact op en van klimaatverandering, waarbij een aantal slechts zeer beperkt informatie verstrekt. Deze ondernemingen vallen op dit moment nog formeel buiten de verplichting van de Transparantierichtlijn, maar vormen wel een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Ook voor hen zal klimaatverandering en het klimaatakkoord gevolgen hebben. De Waard: ‘Vooraf verwachtte ik dat de invoering van de transparantierichtlijn een positieve invloed zou kunnen hebben, ook op deze bedrijven. Maar dat effect kon in ons onderzoek niet worden aangetoond.’

Onderzoeksopzet

De Waard en zijn collega’s onderzochten 25 beursgenoteerde ondernemingen per index (AEx, AMx en ASCx), vanwege hun zichtbaarheid en de verwachting dat regelgeving over transparantie invloed zou hebben. In de EU Transparantierichtlijn geldt een ondergrens van 500 medewerkers, een balanstotaal van € 20 miljoen en een omzet van € 40 miljoen. Daarnaast selecteerden de onderzoekers 96 ondernemingen uit de Elsevier Top-100 van private ondernemingen, waaronder grote familiebedrijven. De steekproef werd aangevuld met een groep van 29 grote organisaties uit de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De representatieve steekproef bestond uit 199 organisaties. Deze groep geeft een goed beeld van de mate van transparantie over de impact op het klimaat in de externe verslaggeving van de grootste Nederlandse organisaties in de jaren 2016 en 2017.

Meer informatie

===================================================================================================================================

[English version]

Major companies’ annual reports too vague about climate impact

Many major Dutch companies publish extensive information about climate impact in their annual reports. However, very few companies provide concrete, detailed information about their own CO2 emissions, the impact of climate change on their business operations and their future plans to limit this impact. This is according to research carried out by Dick de Waard, Professor of Auditing at the University of Groningen. De Waard was commissioned by the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (Planbureau voor de Leefomgeving) to analyse the 2016 and 2017 annual reports of 199 companies.

‘The climate reports of these major companies contained general explanations relating to corporate governance, reporting criteria, and strategy and policy. But on the whole, there was no adequate plan-do-check-act cycle with regard to CO2 emissions, making it impossible for these companies to report any concrete figures,’ concludes De Waard.

Missed opportunity

The EU Directive introduced in 2017, which compels public-interest organizations to publish information about sustainability in their annual reports, has done little to change this situation. According to De Waard, this is a missed opportunity. ‘We all clap our hands in glee at the climate agreement made in Paris and the presentation of our own Dutch climate agreement. But we need concrete figures to evaluate whether we are meeting these goals. And solid figures are sadly lacking in our business sector.’

Three-way split among listed companies

De Waard studied the ways that various companies kept track of their climate impact and the effect of climate change on their business activities. One of the main aims was to see whether there was any change in the information provided between 2016 and 2017, when the EU Transparency Directive (2014-95) came into effect. De Waard noted huge discrepancies in the amount of detail and depth in the information and subjects reported by the various companies. ‘There’s a three-way split in the quality of the information provided by listed companies, where the AEx funds are generally more transparent than the AMx funds, which in turn are more transparent than the ASCx funds.’

Unlisted companies

Private unlisted companies are significantly less transparent. Only 20 to 26 of the 96 unlisted companies studied provided any kind of serious information about the impact on, and of, climate change. Even then, a few of them only gave very scant details. At present, although these companies fall outside the formal scope of the Transparency Directive, they do form an important part of the Dutch business sector. They too will be affected by climate change and the climate agreement. De Waard: ‘I had thought that the introduction of the Transparency Directive would have a positive effect, including on these companies. But we were unable to ascertain any such effect in our research.’

Research design

De Waard and his colleagues studied 25 listed companies per index (AEx, AMx and ASCx), to evaluate their transparency and the expectation that regulations on transparency would change their practices. The EU Transparency Directive applies to companies with a minimum of 500 employees, a balance sheet total of at least € 20 million and a turnover of at least € 40 million. In addition, the researchers selected 96 companies from the Elsevier Top100 list of private companies, including major family businesses. A group of 29 major organizations from the Ministry of Economic Affairs & Climate Transparency Benchmark was also added to the sample. The representative sample therefore consisted of 199 organizations. This group gives a good impression of the degree of transparency regarding climate impact in the external reports published by major Dutch organizations for 2016 and 2017.

More information

Over de auteur

Dick de Waard
Dick de Waard
Hoogleraar Auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
Professor of Auditing at the University of Groningen
www.rug.nl/staff/d.a.de.waard/