Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise iGOR

Faculty of Economics and Business
Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR)
Header image Blogs

Blogs

iGOR en IvO presenteren eindrapport Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht

Datum:22 december 2017

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueerden het Instituut voor Ondernemingsrecht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en het Institute for Governance and Organizational Responsibility (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) de Wet Bestuur en Toezicht die begin 2013 in werking trad. De belangrijkste aanleiding voor de evaluatie was de beperking van het maximaal door één persoon uit te oefenen toezichtfuncties bij grote NV’s, BV’s en commerciële/semipublieke stichtingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door projectleider prof.mr. Hylda Boschma, prof.mr. Hanny Schutte-Veenstra, dr. Kees van Veen en prof.mr. Loes Lennarts. Zij onderzochten een drietal onderwerpen: het monistische bestuursmodel, de limitering van het aantal toezichtfuncties voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders en het streefcijfer van 30% vrouwen en mannen in raden van bestuur en commissarissen.

Maandag 18 december 2017 stuurde de minister het rapport met begeleidende brief naar de Tweede Kamer.  De beleidsinhoudelijke reactie zal zijn weerslag vinden in de nota n.a.v. het verslag van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de voortgangsbrief over gelijke posities van vrouwen aan de top. Het rapport is woensdag 20 december 2017) op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid verschenen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten en in de loop van de week als Kamerstuk.