Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesSociologyEducation

Over Sociologie

De economische welvaart is de afgelopen decennia sterk toegenomen. We zijn rijker dan ooit. Toch worden we nog steeds geconfronteerd met allerlei maatschappelijke problemen, zoals ongelijke onderwijskansen, werkloosheid, armoede, milieuvervuiling, (cyber)criminaliteit, segregatie, eenzaamheid en extremisme.

Maatschappelijke problemen hebben echter zelden één oorzaak en er is zelden een simpele oplossing. Sociale verschijnselen zijn complex. Vaak spelen allerlei betrokkenen, belangen, factoren en processen tegelijkertijd een rol. Sociologen proberen deze complexe sociale verschijnselen door middel van wetenschappelijk onderzoek te ontrafelen. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? En hoe zou het eventueel beter kunnen?

Het uitgangspunt van sociologen is dat menselijk gedrag tot stand komt in een sociale omgeving. Mensen worden beïnvloed door anderen, door normen, door organisaties. Tegelijkertijd heeft het gedrag van individuen en hoe mensen op elkaar reageren gevolgen op collectief niveau. Deze processen proberen sociologen te beschrijven in theorieën en te toetsen door middel van empirisch onderzoek.

De maatschappelijke vraagstukken die sociologen analyseren hebben betrekking op verschillende terreinen, zoals onderwijs, arbeid, zorg, criminaliteit en duurzaamheid. Sociologen onderzoeken ook of overheidsbeleid het gewenste effect heeft. Daarbij hebben zij speciale aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen. Zal het verbieden van coffeeshops bijvoorbeeld leiden tot probleemverplaatsing? En maakt de verzorgingsstaat daadwerkelijk plaats voor een participatiesamenleving?

Sociologie in Groningen

Overheden, organisaties, markten en gemeenschappen geven de samenleving vorm. In Groningen zijn we geïnteresseerd in het samenspel tussen deze domeinen. Neem het ontstaan van zwarte scholen. Daarbij spelen de aanwezigheid van verschillende scholen, de samenstelling van een buurt, de voorkeuren en het gedrag van ouders én overheidsbeleid een rol. Bovendien doen er zich spanningen voor tussen de belangen van individuen (de beste school voor mijn kind) en maatschappelijk wenselijke uitkomsten (geen segregatie in het onderwijs).

Het Groningse uitgangspunt is dat behalve economische welvaart ook sociale welvaart belangrijk is. Dit is de vorm van welvaart die mensen ontlenen aan het hebben van sociale contacten en het gevoel onderdeel uit te maken van een groep. Ook aan ‘goederen’ zoals liefde, vriendschap, steun en waardering. Hoe de sociale welvaart in de samenleving vergroot kan worden, is een centrale vraag in onze opleiding en in ons onderzoek.

Het doen van goed en gedegen onderzoek wordt erg belangrijk gevonden in Groningen. Theorieën ter verklaring van sociale verschijnselen geven onderzoek richting. Als student leer je vervolgens hoe je vragenlijsten maakt, gegevens verzamelt en deze analyseert, bijvoorbeeld met statistiek, om tot wetenschappelijke uitspraken te komen.

Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de maatschappelijke betekenis van sociologisch onderzoek. Vaak wordt onderzoek ingegeven door een actuele maatschappelijke kwestie, zoals vergrijzing of integratie. Onderzoeksbevindingen worden bovendien regelmatig vertaald naar een beleidsadvies of interventie waarmee het onderzochte probleem bestreden kan worden.

Laatst gewijzigd:04 februari 2019 11:42
printView this page in: English