Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOrthoreka!Masterscriptie

Vergelijken: een algemeen of specifiek probleem bij kinderen met rekenproblemen?

Joanka Vloo

Aanleiding en doelstelling

Bij zeven tot vijftien procent van de kinderen in de schoolleeftijd is sprake van een specifieke stoornis op het gebied van rekenvaardigheden. Verschillende onderzoeken tonen hierbij een relatie aan tussen getalbegrip en rekenprestaties. Getalbegrip is het begrijpen en flexibel gebruiken van getallen en dit wordt vaak onderzocht met getalvergelijkingstaken. Op dit soort taken vallen kinderen met rekenproblemen vaak uit. De vraag is echter of dat komt door een specifiek probleem in het verwerken van getallen of een algemeen probleem met vergelijken van symbolen zoals letters en getallen. In dit onderzoek is gekeken of er bij kinderen met rekenproblemen sprake is van een specifiek probleem met het vergelijken van getallen of een algemeen probleem met vergelijken.         

Methode

Aan deze studie hebben 66 kinderen met rekenproblemen uit groep 5 tot en met groep 8 deelgenomen (Mleeftijd = 11.29 jaar) en 103 kinderen zonder rekenproblemen (Mleeftijd = 10.73 jaar). De kinderen hebben twee vergelijkingstaken gemaakt op de computer.Bij de getalvergelijkingstaak gaven de kinderen aan welk getal (2 tot 8) het grootst was en bij de lettervergelijkingstaak welke letter (I, J, L, N, O, P, U, T) het dichtst bij ‘z’ lag. Er is één variabele gemaakt van de accuratesse en reactiesnelheid, waardoor een hogere score een lagere prestatie betekent. De rekenprestaties zijn met behulp van de Tempo Test Rekenen (TTR) gemeten. De resultaten zijn geanalyseerd met onafhankelijke t-toetsen, Pearson correlaties en een meervoudige regressieanalyse. Eerst is gekeken of kinderen met rekenproblemen in zowel getal- als lettervergelijkingstaken een achterstand hebben en vervolgens of er een relatie is tussen de getal- en lettervergelijkingstaak en rekenprestaties.

Resultaten

Kinderen met rekenproblemen presteren significant lager dan kinderen zonder rekenproblemen op de getalvergelijkingstaak, t(143) = 2.99, p < .01, d = .48, maar niet op de lettervergelijkingstaak, t(139) = 1.58, p = .12, d = .26. De getalvergelijkingstaak is een significante voorspeller van de rekenprestaties van kinderen met rekenproblemen, β= -.28, t(52) = -2.11, p = .04, maar de lettervergelijkingstaak is geen significante voorspeller naast getalvergelijking, β = -.21, t(52) = -1.55, p = .13, en niet op zichzelf, r = -.17, p = .11.

Conclusies en aanbevelingen

Geconcludeerd kan worden dat bij kinderen met rekenproblemen sprake is van een specifiek probleem met het vergelijken van getallen. Interventies voor kinderen met rekenproblemen zouden zich derhalve kunnen focussen op het vergelijken van getallen. Vervolgonderzoek naar onderliggende processen van getalvergelijking waar kinderen met rekenproblemen op uitvallen is wenselijk om duidelijk te krijgen hoe getalbegrip en rekenvaardigheden aangeleerd moeten worden. Wellicht is het ordenen van getallen een onderliggend probleem voor deze kinderen, waardoor tekorten ontstaan in het uitvoeren van getalvergelijkingstaken.

Door: Joanka Vloo

Begeleid door: Dr. Anne van Hoogmoed en Dr. Laura Batstra

Laatst gewijzigd:06 september 2017 16:10
printView this page in: English