Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Evaringsdeskundigen en suïcidepreventie

Bouwstenen voor de opleidingen tot ervaringsdeskundige

De bouwstenen voor de opleidingen tot ervaringsdeskundige over het thema suicidaliteit zijn beschikbaar. De bouwstenen zijn samen met een aantal ervaringsdeskundigen en Phrenos, het kenniscentrum voor herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen ontwikkeld. Voor ons onderzoek hebben we tevens, met steun van ZonMw, en samen met 113 zelfmoord preventie een filmpje gemaakt van een ervaringsdeskundige die regelmatig met suicidale clienten samenwerkt, zie hierboven.

Veel opleidingen tot ervaringsdeskundige zijn zich momenteel aan het orienteren op lesmateriaal wat betreft dit thema. Relevant is de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Dit is een vrij omvangrijke richtlijn voor alle beroepsgroepen in de GGZ, waarvan zowel een samenvatting als de volledige richtlijn beschikbaar is. Sinds kort is ook de generieke module voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vanuit patiëntperspectief uitgekomen, dit is een concrete uitwerking van de Multidisciplinare richtlijn; zie de GGZ standaarden-website. Bij het tabblad Meer informatie is ook meer informatie te vinden.

Verder is er qua Nederlandse handboeken over dit thema het boek Suicidepreventie in de praktijk aan te raden.

Op de website van 113 is een korte, goede uitleg te vinden met informatie over het herkennen van suicidaliteit, en een aantal handvatten hoe je hier mee om kunt gaan. Onderzoek laat tot nu toe zien dat de grootste risicogroep voor zowel suicide als suicidepogingen mensen zijn die eerder al een poging hebben gedaan. En belangrijkste signaal van ernstige suicidaliteit is dat iemand zich een last voelt voor zijn of haar omgeving of de samenleving en zich niet meer verbonden voelt, in combinatie met iemands vermogen heeft om de handelingen van zelfdoding te kunnen ondernemen.
De Ivonne van de Ven Stichting geeft ook handvatten in het omgaan met suicidale mensen.

Op de website van de Universiteit van Nederland legt prof. Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, uit wat er op basis van wetenschappelijk onderzoek bekend is over suicidaliteit.

Hans van Dam vertelt op ggz connected over zijn visie op hoe je contact kunt maken met suicidale mensen.

Tenslotte is op de site van het GGZ College een filmpje te zien waarin een psycholoog, verpleegkundige en ervaringsdeskundige aan het woord komen over suicidepreventie.

Laatst gewijzigd:22 mei 2024 14:58