Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Jaarverslag Faculteitsraad PPSW 2001

In de Faculteitsraad (FR) zijn veel voor de Faculteit belangwekkende zaken aan de orde gekomen. Details hierover kunnen in de notulen van de FR worden nagegaan. Het onderstaande verslag geeft beknopt de belangrijkste behandelde punten aan. Het overleg met het Faculteitsbestuur (FB) is op een wederzijdse constructieve manier verlopen.

Voor de personeelsfractie wordt eens in de twee jaar verkiezingen gehouden. Deze hebben in 2001 plaatsgevonden. De opkomst was 54,5 %

Voor de studentenfractie worden jaarlijks verkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen was de opkomst 40,8 % (1n 1999: 28%; in 2000: 24%), een duidelijke stijging dus. In september is de FR begonnen in haar nieuwe samenstelling.

Het belangrijke onderwerp op het gebied van het onderwijs dat dit jaar herhaaldelijk in de FR op de agenda stond was de invoering van de BAMA met al haar onduidelijkheden. Er is veel informatie-overdracht geweest van het FB naar de FR. Vaak wist het FB ook niet het precieze antwoord op vragen uit de FR. Wel is er duidelijkheid verschaft over het precieze aanbod aan Bachelor-Master Opleidingen.

Een ander belangrijk punt rond onderwijs is de behandeling van de Onderwijs- en Examenreglementen (OERen) geweest die weliswaar ieder jaar ter bespreking in de FR voorliggen maar dit jaar volgens de studentenfractie problemen opleverde rond de werkwijze van de Opleidingscommissies (OC's). Besloten is de volgende zinsnede in het reglement van de OC's toe te voegen: "Als een beslissing niet unaniem is, dient de stemverhouding vermeld te worden in het verslag en, voor zover aan de orde, het FB en de FR". Ook dit jaar werd er commentaar gegeven op de tijdsdruk rond het behandelen van de OERen, evenals het jaarverslag van de Faculteit.

Dit jaar is tevens uitgebreid gesproken over de AIO-problematiek bij het niet tijdig afronden van de dissertatie. Het een en ander is meegenomen in een latere notitie van het FB met betrekking tot een algemeen beleid rond de AIO-voortgangsbewaking.

Op het gebied van personeelszaken zijn twee nota's van het FB besproken: over thuiswerken en over Fonds Strategisch Personeelsbeleid. De FR was positief over beide nota's. Het Strategisch Personeelsbeleid is uitgebreid besproken. De FR sprak haar instemming en waardering uit maar waarschuwde wel dat procedures voor bevordering goed bewaakt dienen te worden.

Diverse stukken van belang voor de faculteit zijn besproken: het financieel verslag 2000, het Jaarverslag van de Faculteit 2000, wijziging van het Facultaire Reglement in verband met Kunstmatige Intelligentie, het Arbo- en Milieu (A&M)Jaarplan en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze besprekingen hebben op een aantal punten tot bijstellingen en verhelderingen geleid. Inmiddels is duidelijkheid verschaft dat de A&M regelingen ook betrekking hebben op de studenten. Voor wat betreft de RI&E is vastgesteld dat er veel achterstallig onderhoud is en het belang van prioritering.

De studentenfractie heeft het probleem van de huisvesting van studentenverenigingen aan de orde gesteld en een rapport hierover geschreven.

Dit jaar is ook een bezinning op de MUB aan de orde geweest. Er zal overlegd worden in een drietal panels: studenten, personeel en directeuren/voorzitters van Basiseenheden.

Ten slotte heeft de FR een drietal taskforces in het leven geroepen. De eerste houdt zich bezig met elektronische leeromgeving (Nestor). De tweede taskforce inventariseert de invloed van het bedrijfsleven binnen PPSW en zal een advies formuleren. De derde taskforce houdt zich bezig met de AIO-problematiek binnen PPSW.

Wellicht de meest positieve gebeurtenis gedurende het afgelopen jaar is de opening van het Muntinggebouw geweest. Meer ruimte dus.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 09:24
printView this page in: English