Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Werkwijze Faculteitsraad

Samenstelling van de faculteitsraad

De faculteitsraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De faculteitsraad van GMW bestaat uit 9 studenten en 9 personeelsleden. De studenten worden voor een jaar verkozen, terwijl de personeelsleden voor twee jaar verkozen worden. In elke geleding kunnen meerdere partijen bestaan en zo zijn sinds 2010 twee studentenfracties aanwezig in de faculteitsraad GMW: SVGM W (Studenten voor GMW), de opvolgers van de voorafgaande studentengeldingen, en PSB (Partij StudentenBelangen), de nieuwe studentenfractie.

Onderwerpen

De faculteitsraad spreekt over allerlei zaken op het gebied van onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid en financiën. Er zijn een aantal terugkerende onderwerpen, zoals de onderwijs- en examenregelingen, de meerjarenbegroting, het arbo- en milieuplan en het strategisch plan van de faculteit. Recente voorbeelden van onderwerpen kun je vinden in de notulen van de faculteitsraad.

Raadswerk

Voorvergadering

Iedere maand heeft de faculteitsraad een officiële vergadering met het faculteitsbestuur en de student-adviseur van het faculteitsbestuur. Voorafgaand aan deze vergadering wordt in overleg met de voorzitter en vice-voorzitter van de faculteitsraad en de fractievoorzitters van de studentgeleding de agenda bepaald. Deze wordt voorgelegd aan het faculteitsbestuur, waarna er overeenstemming wordt bereikt over de definitieve agenda. In de week voorafgaand aan de officiële vergadering, vergaderen de studentgeleding en de personeelsgeleding apart om hun standpunt over de agendapunten te bepalen. Vervolgens komen zij samen om als faculteitsraad een standpunt in te nemen.

Hoofdvergadering

De week na de voorvergadering vindt de officiële vergadering met het faculteitsbestuur – ook wel hoofdvergadering genoemd – plaats. In deze vergadering gaat de faculteitsraad in discussie met het bestuur over de beleidsstukken die het bestuur voorgelegd heeft. Ook kunnen leden van de faculteitsraad vragen stellen aan het bestuur over allerlei aangelegenheden die zij belangrijk vinden en initiatiefvoorstellen doen.

Navergadering

In de week na de hoofdvergadering vergadert de studentgeleding nog eens om de hoofdvergadering na te bespreken en andere zaken rondom de faculteitsraad te bespreken.

Werkgroepen

Hiernaast heeft de studentgeleding vaak werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich op een specifiek onderwerp binnen de faculteit, zoals bijvoorbeeld “Educatie & Communicatie” of “Internationalisering”. De werkgroepen vergaderen in de week na de navergadering. Zij bereiden initiatiefvoorstellen of agendapunten van de hoofdvergadering extra goed voor en ze ondernemen andere activiteiten rondom het onderwerp van de werkgroep.

Rechten van de faculteitsraad

De faculteitsraad heeft instemmingsrecht op een deel van de onderwijs- en examenregelingen (OERen). De OER regelt de opbouw van een opleiding en is te vinden achterin de studiegids. Instemmingsrecht houdt in dat een nieuw OER pas uitgevoerd kan worden, als de faculteitsraad ermee heeft ingestemd.

De faculteitsraad heeft adviesrecht over "aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen" en de begroting. Adviesrecht houdt in dat het faculteitsbestuur de faculteitsraad om advies moet vragen en dat het faculteitsbestuur moet beargumenteren waarom ze het advies wel of niet overneemt.

Het initiatiefrecht houdt in dat de faculteitsraad zelf voorstellen mag indienen. Het faculteitsbestuur is vervolgens verplicht om een met redenen omklede reactie te geven op het voorstel. Vaak (afhankelijk van het onderwerp) heeft de faculteitsraad adviesrecht op die reactie.

Ten slotte heeft de faculteitsraad informatierecht. Het faculteitsbestuur moet alle informatie geven die nodig is voor het uitoefenen van het raadswerk.


Overig

De faculteitsraad doet naast deze officiële zaken nog veel meer. Veel leden van de faculteitsraad nemen plaats in één van de facultaire werkgroepen (zie de werkgroepen van de faculteit GMW ). Ook onderhouden faculteitsraadleden contacten met veel andere belanghebbenden, zoals de opleidingscommissies, andere faculteitsraden, de universiteitsraad, medewerkers van de faculteit en de studieverenigingen van Psychologie (VIP), Sociologie (Sociëtas) en Pedagogiek en Onderwijskunde (ODIOM).

Doordat de faculteitsraad studenten relatief veel tijd kost (ongeveer 8 uur in de week), krijgen alle studentleden compensatie voor eventuele studievertraging.

Laatst gewijzigd:14 april 2016 12:55
printView this page in: English