Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesFaculteitsraad

Jaarverslag Faculteitsraad PPSW 2000

In de Faculteitsraad (FR) zijn veel voor de Faculteit belangrijke zaken aan de orde gekomen. Details hierover kunnen in de notulen van de FR worden nagegaan. Het onderstaande verslag geeft beknopt de belangrijkste behandelde punten aan. Het overleg met het Faculteitsbestuur (FB) is op een wederzijds constructieve manier verlopen.

Voor de studentenfractie worden jaarlijks verkiezingen gehouden. Bij de verkiezingen was de opkomst helaas tamelijk laag, 24 % (in 1999 was het 28%). Voor de personeelsfractie zijn de verkiezingen eens in de twee jaar. Deze zullen weer in 2001 worden gehouden. In september 2000 is de faculteitsraad begonnen in haar nieuwe samenstelling.

Op het gebied van personeelszaken zijn twee belangrijke nota's van het Faculteitsbestuur besproken: over functioneringsgesprekken en over gedifferentieerd belonen. De FR was positief over de grotere duidelijkheid wat betreft de rol en het belang van functioneringsgesprekken die wordt geschapen door de nota, maar vond wel dat onderdelen ervan teveel een sfeer van eenzijdigheid uitademden. Naar aanleiding van deze kritiek heeft het FB enkele passages aangepast. Wat betreft de nota over gedifferentieerd belonen was de FR nogal kritisch. Er werd benadrukt dat met individuele extraatjes voorzichtig moet worden omgegaan, om de schijn van vriendjespolitiek en het demotiveren van anderen te voorkomen. De nota is door het FB verduidelijkt om dit soort nadelen te voorkomen. Verder is gesproken over scholingsmaatregelen voor het personeel, en is steun betuigd aan het beleid van het FB om de mogelijkheden voor scholing meer nadruk en meer zichtbaarheid te geven.

De Onderwijs- en Examenreglementen (OERen) komen jaarlijks ter bespreking in de FR. Voor het OER Psychologie is speciale aandacht gegeven aan de wiskunde-eis voor studenten met een deficiënte vooropleiding. Met de aanscherping van deze eis ging de FR akkoord onder voorwaarde dat er 2 toetsingsmogelijkheden worden geboden, buiten de introductieweek. Verder werd voor dit OER de voorwaarde gesteld dat het inzagerecht door studenten in gemaakte tentamens wordt gestandaardiseerd, en dat de mogelijkheid om in nevenrichtingen af te studeren duidelijker wordt vermeld. De andere Onderwijs- en Examenreglementen zijn zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Diverse stukken van belang voor de faculteit zijn besproken: het financiële jaarverslag 1999, het formatieplan Psychologie, het formatieplan Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, de Meerjarenbegroting 2001-2004, de Personeelsenqûete RUG 2000, de Onderwijs- en Examenreglementen, en het ARBO- en milieujaarplan 2001. Deze besprekingen hebben op een aantal punten tot bijstellingen en verhelderingen geleid. Bij het ARBO- en milieujaarplan is het nog onduidelijk op welke manier de regelingen en plannen op dit gebied ook betrekking hebben op de studenten. De FR heeft aangedrongen op duidelijkheid op dit punt. Het probleem is echter dat dit een onduidelijkheid is die speelt op universitair niveau, waar de faculteit weinig aan kan doen.

Bij de vergaderingen van de FR is verder o.a. aandacht gegeven aan de volgende punten.

De nieuwbouwplannen , o. a. met het oog op de mogelijkheden om vertragingen op te vangen indien die onverhoopt op zouden treden.

De computerzalen en beschikbaarheid van PCs voor studenten, en het ingestelde signaleringssysteem daarvoor.

De verplichting van Algemeen Vormende Vakken (AVV). Zoals ook al gedurende het vorig jaar is gesteld, is de FR het niet eens met het verplichte karakter hiervan en heeft ze bezwaren tegen de manier waarop het CvB dit heeft doorgedrukt.

De invoering van de nieuwe Bachelor-Master structuur.

De Kleine Kwaliteit , en wat er is gebeurd met de voorstellen uit de ideeënbus.

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 13:06
printView this page in: English