Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Books

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Jana Knot-Dickscheit en Erik J. Knorth

theorie en praktijk
26 april 2019
..

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: theorie en praktijk

J. Knot-Dickscheit en E.J. Knorth (red.)

Uitgever: Lemniscaat
Pagina's: 575
Jaar: 2019
ISBN: 978-90-477-1168-1

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben op verschillende levensgebieden te kampen met grote moeilijkheden. Deze multiprobleemsituaties bedreigen het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen, ook op langere termijn. Door intensieve hulpverlening wordt getracht het gezin als geheel op alle levensgebieden te ondersteunen. De aard en omvang van de problemen stellen hulpverleners echter voor grote uitdagingen. In het boek komen deze verschillende aspecten op basis van actuele kennis uit onderzoek en praktijk ruimschoots aan bod.

Na een historische terugblik op de zorg voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen worden de belangrijkste kenmerken en achtergronden van deze gezinnen behandeld. Specifiek is er aandacht voor thema’s zoals verslaving, psychiatrische problematiek, verstandelijke beperkingen en migratieachtergronden van ouders. Vervolgens komen interventieprogramma’s aan bod die op enige evidentie kunnen bogen en die in Nederland regelmatig worden toegepast. Door de meervoudigheid van de gezinsproblematiek zijn er gewoonlijk verschillende hulpverleners en instellingen betrokken. Dit vraagt veel van professionals in termen van coördinatie van zorg en het werken met meervoudige allianties. In aansluiting op dit vraagstuk van samenwerking komt uitgebreid aan de orde wat er bekend is over verrichtingen van gezinsondersteuners (‘wat doet men concreet’) en over werkzame factoren (‘wat helpt nu echt’). Ten slotte is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals een duale aanpak met gezins- én kindgerichte interventies en het vraagstuk van de kosten.

Door de systematisch opbouw en het gebruik van talloze voorbeelden is dit boek bij uitstek geschikt voor meerdere doelgroepen: zowel sociaal werkers en gezinsondersteuners als (ortho)pedagogen en (kinder)psychologen, die als hulpverlener, onderzoeker of beleidsmaker betrokken zijn bij gezinnen met meervoudige problematiek, vinden een brede staalkaart aan up-to-date kennis en nieuwe inzichten. Dit maakt het boek ook uiterst geschikt voor studerenden in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

In dit boek is de deskundigheid van een 50-tal auteurs bij elkaar gebracht. De redactie wordt gevormd door Jana Knot-Dickscheit, universitair hoofddocent orthopedagogiek en tevens werkzaam als GZ-psycholoog, en Erik J. Knorth, emeritus hoogleraar orthopedagogiek. Beiden zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.