Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Faculteitsraad FRW

De rechten en plichten van de faculteitsraad zijn vastgelegd in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW. Formeel is bepaald over welke onderwerpen de faculteitsraad advies- danwel instemmingsrecht heeft. Daarnaast heeft de faculteitsraad nog informatierecht (het recht om onduidelijke zaken bij de decaan na te vragen) en initiatiefrecht (het recht om zelf initiatieven te ontplooien).

De faculteitsraad heeft instemmingsrecht over de vaststelling en/of wijziging van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen (oer) van de diverse opleidingen. Daarnaast is de faculteitsraad bevoegd over alle aangelegenheden van de faculteit voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het faculteitsbestuur.

Zaken die tijdens vergadering aan de orde komen zijn o.a. de begroting van de faculteit, het faculteitsreglement (de grondwet van FRW), het Onderwijs Examen Reglement, OER (de rechten en plichten van student en docent m.b.t. de opleiding). Maar ook onderwijskundige zaken, de verbouwing en de hiermee samenhangende (tijdelijke) verhuizing van de FRW.

De raadsvergaderingen zijn openbaar.

De faculteitsraad bestaat uit een personeelsfractie met vijf vertegenwoordigers en een studentenfractie met eveneens vijf vertegenwoordigers. De student-leden worden jaarlijks door middel van verkiezingen gekozen en vormen tevens het bestuur van Pro Geo.

Dit academisch jaar (2018/2019) bestaat de F-raad uit:

Personeel Studenten
Gerd Weitkamp (voorzitter)

Joram Wijnstra (vice-voorzitter)

Anne Marel Hilbers

Charissa Andringa

Xiaolong Liu

Welmoed Claus

Roberta Rutigliano

Jim Klooster

Claudia Yamu

Jeppe de Vries

U kunt de verslagen van de faculteitsraadvergaderingen inzien.

Laatst gewijzigd:20 februari 2019 13:49
printView this page in: English