Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Representatiefonds RUG

Het Representatiefonds, opgericht in 1895 en in de eerste 128 jaar van zijn bestaan uitsluitend gefinancierd door bijdragen van RUG-hoogleraren, heeft veel projecten kunnen financieren.
Deze projecten liggen allemaal op het gebied van het materiele bezit en erfgoed van de RUG.
Voorbeelden zijn het carillon in de toren van het Academiegebouw, of de muurschildering van Matthijs Röling en Wout Muller in de Aula van de universiteit.

Onze meest recente projecten zijn gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van de universiteit in het Groninger stadsbeeld. Dat doen we door:

-het markeren van een wandeling door de binnenstad tussen gebouwen die belangrijk waren in de RUG-geschiedenis en
-het project Academische Struikelstenen of Stolpersteine. Deze steenlegging is onderdeel geworden van de jaarlijkse plechtigheid waarmee de RUG op 4 mei zijn doden herdenkt.

Veranderingen

Het Representatiefonds was tot oktober 2023 een formeel onafhankelijke organisatie, laatstelijk een Stichting met een bestuur van 4 personen. Deze zelfstandigheid had echter ook een prijs: relatief veel tijd van de bestuursleden ging heen met formaliteiten van de bank en de Kamer van Koophandel, en relatief veel geld moest worden besteed aan de kosten van dezelfde bank en KvK. Bovendien had de Stichting geen ANBI-status en dus konden bijdragen niet van de belasting worden afgetrokken.

Het Stichtingsbestuur zocht daarom naar aansluiting van het Fonds bij een grotere eenheid, zodat de bestuurlijke drukte zou verminderen en er meer tijd beschikbaar zou zijn voor de eigenlijke doelstellingen: het verfraaien van uiterlijk en positie van de RUG in de stad Groningen.

Die aansluiting is gevonden door het Representatiefonds te laten opgaan als Fonds-op-naam in het Groninger Universiteitsfonds, u ongetwijfeld welbekend. Tegelijk heeft een vernieuwing van het bestuur plaatsgehad.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:
Prof. dr C.G. Santing, voorzitter
Drs. G.A. Mulder, secretaris
Prof. dr P. D. Barthel
Prof. dr J.T.M. Elzenga (ook lid van het GUF-bestuur)
Prof. dr H.J. de Jong

Nieuwe positie van het Representatiefonds

De huidige status van het Representatiefonds laat zich als volgt omschrijven.
Het Representatiefonds is een fonds-op-naam binnen het GUF, de onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd in het Statuut Representatiefonds RUG dat na goedkeuring door de besturen van Repfonds en GUF namens die beide besturen is ondertekend op 11 maart 2023.

In dit Statuut wordt het specifieke doel van het fonds als volgt geformuleerd:
Het fonds heeft als doel (zoals het bij de oprichting in 1896 werd geformuleerd) het doen van uitgaven die kunnen strekken tot duurzame bevordering van de eer en het aanzien der Universiteit. Meer in het bijzonder spitst zich dit toe op het organiseren en bevorderen en (mede) financieren van projecten die bijdragen aan het behoud en de verrijking van het materieel erfgoed van de RUG.

Hiermee is het doel van het Representatiefonds een aanvulling op bestaande doelstellingen van het GUF en is er weinig overlap.

Het Representatiefonds houdt een eigen bestuur, dat als belangrijkste taken heeft:
-Bedenken en organiseren van projecten in lijn met de doelstelling;
-Opstellen van een jaarlijks activiteitenplan met begroting dat ter goedkeuring aan het Bestuur van het GUF wordt voorgelegd.

Lopende projecten

Het aanbrengen van Stolpersteine (struikelstenen) voor medewerkers en studenten van de RUG die slachtoffer waren van oorlogsgeweld en het naziregime.

Op 4 mei 2022 werden de eerste 13 academische struikelstenen geplaatst. Bij deze gelegenheid vond een plechtige bijeenkomst plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw, waar leven en werk van deze 13 voormalige leden van de Groninger academische gemeenschap centraal stond. Tevens werd de publicatie Academische Struikelstenen gepresenteerd, waarin korte levensschetsen zijn opgenomen, alsmede de tekst van de rede die werd uitgesproken door Cisca Wijmenga, rector magnificus van de RUG.

Stolperstein

In de pers werd in 2022 uitgebreid aandacht aan deze gebeurtenissen besteed.

Dagblad van het Noorden, 3 mei
Universiteitskrant, 3 mei
Groninger Internetcourant, 4 mei
Groningen nieuws, 4 mei
RTV Noord, 4 mei

Een academische wandelroute door de stad Groningen

Het aanbrengen van markeringen op plaatsen in de stad die voor de geschiedenis van de RUG relevant zijn. Doel is de vergroting van de zichtbaarheid van de universiteit; het gaat om gebouwen en woonhuizen die gerelateerd zijn aan illustere studenten en medewerkers.

Een eerste selectie van plaatsen is opgenomen in de folder Stad en Universiteit – wandelroute. Rond de zomer van 2024 zullen op de in deze wandeling opgenomen panden en plekken plaquettes worden geplaatst.

Enkele eerder uitgevoerde projecten

-Bij het 400-jarig bestaan van de universiteit in 2014 heeft kunstenaar Marina van der Kooi een penning ontworpen, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de auteur van de beste aan de RUG verdedigde dissertatie;
-Het kunstwerk 'Icarus' in de Spiegelzaal van het Academiegebouw;
-Het carillon in de Academietoren, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het fonds;
-De muurschildering in de Aula van het Academiegebouw.

Steun het fonds

Het fonds wordt gedragen door bijdragen van (oud-)medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ieder die het fonds incidenteel of jaarlijks wil steunen is van harte welkom dit te doen door een overschrijving naar IBAN nummer NL87 INGB 0000873200 van de Stichting Groninger Universiteitsfonds te Groningen onder vermelding van donatie t.b.v. Representatiefonds. Zulke bijdragen zullen dan ook fiscaal aftrekbaar zijn.

Contact

Wilt u berichten aan het fonds of suggesties voor mogelijk te steunen projecten sturen naar Representatiefonds@rug.nl

Voor de goede orde zij vermeld dat congressen, symposia, excursies, studiereizen en gasthoogleraarschappen niet voor subsidie door het Representatiefonds in aanmerking komen.

Laatst gewijzigd:26 januari 2024 12:23