Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Prijzen en penningen

GUF prijzen en penningen

GUF-100 Prijzen

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. Tot twee jaar geleden werden de prijzen bij ieder lustrum uitgereikt, maar het GUF en het College van Bestuur hebben besloten om vanaf 2010 de prijzen jaarlijks uit te reiken. De prijs bestaat uit een beurs voor studie of onderzoek en wordt toegekend aan de meest excellente student van elke faculteit.

Ubbo Emmiuspenning

De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.

Mallinckroth prijs

Elke 10 jaar wordt een prijs van € 500 toegekend aan de schrijver van het beste, aan een openbare universiteit in Nederland verdedigd theologisch proefschrift, zulks ter beoordeling van de hoogleraren van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.