Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Prijzen en penningen

Mallinckroth prijs

Bij de Stichting Groninger Universiteitsfonds is in 1925 het Willem Mallinckrothfonds gesticht, genoemd naar de oud-hoogleraar prof. dr. W. Mallinckrodt, belast met het onderwijs in de dogmatiek, de geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk en het kerkrecht aan de Groningse universiteit van 1902 tot 1915.
Telkens na een periode van 10 jaar wordt uit dit fonds een prijs van € 500 toegekend aan de schrijver van het beste, aan een openbare universiteit in Nederland verdedigd theologisch proefschrift, zulks ter beoordeling van de hoogleraren van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.
Het Willem Mallinckrothfonds is opgegaan in het GUF. De laatste Mallinckroth prijs is uitgereikt in 2015 aan dr. F. Stock.

Last modified:27 May 2020 11.53 a.m.
View this page in: Nederlands