Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Voorzieningen

Bestuur

University of Groningen

Huidige situatie

De Rijksuniversiteit Groningen is een organisatie van professionals. Het succes van de universiteit is de gedeelde verantwoordelijkheid van management, medewerkers en studenten. De universiteit maakt gebruik van het overlegmodel om betrokkenheid te creëren bij de strategische doelen en bijbehorend beleid. Faculteiten en diensten hebben een mandaat waarmee ze, binnen een vooraf bepaald kader, de strategieën en het beleid van de universiteit aanpassen aan specifieke disciplines en situaties. Zo kunnen ze tot op zekere hoogte hun eigen agenda bepalen.

Er is een solide managementinformatiesysteem en een Plan-Do-Check-Act-controlecyclus op alle niveaus (instelling, faculteit en opleidingen) van de universiteit. Deze worden gebruikt om de effectiviteit te evalueren van geïmplementeerde plannen en maatregelen. De resultaten worden twee keer per jaar gerapporteerd en besproken tijdens de Bestuurlijke Overleggen tussen het College van Bestuur en de faculteiten/diensten. Het resultaat daarvan bepaalt of de universiteit maatregelen voortzet, aanpast of stopzet. De financiering wordt hieraan aangepast.

Binnen dit systeem bestaat een gezond evenwicht tussen vertrouwen in en autonomie voor onze medewerkers en de rol van de universiteit als een publieke organisatie die verantwoording moet afleggen aan en transparant moet zijn voor de samenleving. In de afgelopen tien jaar is de behoefte aan het laatste aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot extra controlecycli bij de universiteit en meer spanning tussen de door de medewerkers gewenste autonomie en de behoefte aan controle.

Visie

Het succesvolle bestuur van de universiteit is gebaseerd op een continu proces waarin het management, de medewerkers en de studenten de kaders en de doelen van de universiteit gezamenlijk bespreken en hierover onderhandelen. Binnen dit zich ontwikkelende kader hebben de medewerkers de vrijheid te bepalen hoe ze deze doelen realiseren. Dit proces is gebaseerd op vertrouwen, de erkenning van een gedeelde verantwoordelijkheid door alle partijen en de erkenning van de verschillende formele rollen van alle partijen. Vanwege onze verantwoordelijkheid en transparantie ten opzichte van de samenleving letten we bovendien op kwaliteit, doelen en resultaten. Om deze punten succesvol te combineren vermindert de universiteit waar mogelijk de bureaucratie die is ingesteld om verantwoording af te leggen aan de samenleving.

Doel

Het doel is de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de medewerkers, de studenten en het management voor het succes en welzijn van de universiteit en de universiteitsgemeenschap te versterken.

Om dat doel te bereiken zullen we:

  • de betrokkenheid van de medewerkers, de studenten en het management vergroten op basis van hun verschillende formele rollen, hun recht op inspraak in het proces en hun autonomie binnen het vooraf gedefinieerde kader;
  • het bestuur meer baseren op strategie en output door beslissingen te baseren op de plannen voor en de realisatie van gestelde doelen;
  • de werkdruk van de medewerkers verlichten die wordt veroorzaakt door de plicht verantwoording af te leggen aan de samenleving;
  • verantwoording aan de samenleving opnieuw definiëren op basis van een relevante, maar beperkte en breed geaccepteerde set doelen.

Strategieën

Het bestuurssysteem van gedeelde doelen en de autonomie om ze te bereiken wordt verder geïmplementeerd, om de betrokkenheid van de academische gemeenschap bij de universiteit en haar functioneren te vergroten. Daarnaast wordt het uitgebreide bestuurs- en medezeggenschapscircuit ook in de toekomst gebruikt om discussie en onderhandelingen over de strategie en het beleid van de universiteit continu op gang te houden. Bovendien faciliteren we de professionele ontwikkeling van de medewerkers en de studenten die zitting hebben in besturen.

Ter ondersteuning van het bestuurssysteem blijven we een integraal, uitgebreid en accuraat managementinformatiesysteem ontwikkelen om te letten op kwaliteit, doelen en resultaten. Het informatiesysteem garandeert een goede controle en begrip van de essentiële processen van de universiteit. Dit is noodzakelijk als we onze strategische doelen willen realiseren en onze besluitvormingsprocessen en rekenschap willen verbeteren. Dit helpt ons bovendien bij ons doel om goede, goed doordachte prestaties en bedrijfsvoering te belonen en om verantwoording te herdefiniëren, en zo de werkdruk van de medewerkers te verlichten.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:12
printView this page in: English