Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUG

Stichting Nicolaas Mulerius fonds

Nicolaas Mulerius

Fonds ter bevordering van de bloei van de Rijksuniversiteit Groningen als klassieke, internationaal opererende instelling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met een brede, ook culturele uitstraling.

Selectiecriteria

Doelgroep: individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen, faculteiten en universitaire instellingen die onderwijs, onderzoek en culturele uitstraling dienen

Sectoren: in principe alle in de universiteit vertegenwoordigde wetenschapsgebieden, alsmede activiteiten die bijdragen tot de zichtbaarheid en uitstraling der universiteit

Landen: geen uitzonderingen

Eisen aan individuele kandidaten: gepromoveerd, in zeer bijzondere gevallen promovendi
N.B. Het fonds is niet bedoeld voor aanvragers buiten de RUG en is ook niet bedoeld voor studenten

Informatie over de subsidies

 • Hoogte: Per project wordt in principe één maal een substantiële ondersteuning verleend
 • Vorm: gift of renteloze lening
 • Duur van het subsidie: afhankelijk van aanvraag
 • Sluitingsdatum: n.v.t.
 • Honoreringspercentage: n.v.t.
 • Extra faciliteiten: n.v.t.
 • Subsidieverstrekker: Stichting Nicolaas Muleriusfonds, p/a prof dr E. Sterken
 • RSIN nummer stichting: 805049009

Aanmelden

Voorkeursadres (mail):

m.a.s.peperkamp@rug.nl

Alternatief (per post):

Stichting Nicolaas Mulerius fonds,

p/a prof dr E. Sterken, secretaris-penningmeester
Postbus 72
9700 AB Groningen
Nederland

Bestuur

E. Bleumink
D.F.J. Bosscher
F. Zwarts
E. Sterken

Overige informatie

Een belangrijk criterium voor toekenning van subsidie is het belang van de universiteit. Zogenaamde sprokkelaanvragen, waarbij talrijke instanties bijdragen leveren, genieten in principe geen prioriteit. Slechts bij hoge uitzondering en voor zeer beperkte tijd wordt bijgedragen in personeelskosten. De ontvangers van steun van de Stichting Nicolaas Muleriusfonds worden geacht dit in publicaties e.d. te vermelden en de stichting een exemplaar van de betreffende publicatie te doen toekomen.

Het bestuur beslist binnen enkele maanden na indiening van een aanvraag.

Eventuele aanvragers wordt aanbevolen de secretaris-penningmeester te raadplegen via tel. 050 - 363 5290 (secretariaat), of per e-mail via m.a.s.peperkamp@rug.nl, alvorens tot formele indiening van een aanvraag over te gaan. Aldus kan bij voorbaat worden gewaarborgd dat de projecten of activiteiten inderdaad binnen de doelstelling van het fonds vallen en dat de aanvragen aan de vereisten voldoen die met het oog op beoordeling zijn gesteld. Deze zijn:

 • een korte beschrijving van de activiteit en een inzichtelijke begroting der kosten en eventuele baten
 • indien het gaat om steun gericht op de persoon van de aanvrager: een curriculum vitae (met lijst van publicaties) en referenties of aanbevelingsbrieven, alsmede een korte beschrijving van het belang van het project voor de universiteit
 • voor aanvragen van instellingen of groepen: een toelichting van de betekenis van het project voor de instelling of groep, alsmede een verklaring van instemming van de verantwoordelijke persoon of instantie.

Financiële verantwoording

Laatst gewijzigd:19 december 2018 12:42
printView this page in: English