Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Gratama Stichting Gratama Science Award

Gratama Wetenschapsprijs

Omschrijving

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers, van de universiteiten van Leiden en Groningen, die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

De prijs wordt toegekend voor onderzoek dat zij in een periode tot uiterlijk vijf jaar na hun promotie hebben gedaan. Dit onderzoek hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de universiteiten van Leiden of Groningen te zijn gedaan, maar op het moment dat de onderzoekers worden voorgedragen, dienen zij aan een van deze universiteiten verbonden te zijn. De voordracht dient binnen zeven jaar na hun promotie te worden ingediend, en de kandidaten mogen op het moment van de voordracht niet ouder zijn dan 40 jaar.

Betrokken wetenschapsgebieden

De Gratama Wetenschapsprijs richt zich op de volle breedte van de wetenschaps-beoefening van beide universiteiten. Bij gebrek aan voordrachten van voldoende kwaliteit kan de prijstoekenning achterwege blijven.

Kandidaatstelling

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen dan wel de Universiteit Leiden kan elke faculteit, in het jaar dat de Gratama Wetenschapsprijs aan een kandidaat van de desbe-treffende universiteit kan worden toebedeeld, één kandidaat aan het beoordelende college voor de prijs voorstellen (zie hierna onder 'Jurering').

Nominaties dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

De sluitingsdatum voor het indienen van nominaties is 28 februari; de oproep voor het inzenden van nominaties vindt rond 1 november van het jaar voorafgaand aan de uitreiking plaats.

Jurering

De beoordeling van de genomineerde kandidaten wordt gebaseerd op de waarde-ring van hun onderzoekprestaties, die niet alleen kwalitatief hoogstaand dienen te zijn, maar tevens moeten beantwoorden aan drie voor deze prijs centraal gestelde kenmerken: vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend.

De beoordeling van de ingediende voorstellen geschiedt voor de Rijksuniversiteit Groningen door het bestuur van het Groninger Universiteits Fonds en voor de Uni-versiteit Leiden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteits Fonds.

Deze gremia dienen, elk voor hun eigen universiteit en in het jaar dat de prijs aan hun universiteit kan toevallen, voor 1 april uit de door de faculteiten ingediende no-minaties een niet-geprioriteerde voordracht van drie kandidaten in bij het bestuur van de Gratama-Stichting.

Een jury, bestaande uit dit bestuur en zijn twee wetenschappelijke adviseurs, ver-bonden aan de respectievelijke universiteiten van Groningen en Leiden, kiest uit die voordracht de winnaar.

Uitreiking

De uitreiking van de Gratama Wetenschapsprijs vindt in Groningen plaats in de even jaren en in Leiden in de oneven jaren. Tijdstip en plaats van de prijsuitreiking worden jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt. Na de bekendmaking van de drie genomineerden alsmede rond de uitreiking van de Gratama Wetenschapsprijs wordt voor zowel de winnaar als de twee andere voorgedragen kandidaten publiciteit ge-genereerd.

Bedragen en bestedingsvoorwaarden

De Gratama Wetenschapsprijs bedraagt €20.000 en dient door de winnaar te worden besteed aan een doel dat bijdraagt aan zijn of haar verdere wetenschappelijke ontplooiing. Privébestedingen zijn derhalve niet toegestaan, maar bijvoorbeeld wel de bekostiging van een studiereis c.q. -verblijf, documentatie, apparatuur, en/of (student-)assistentie bij het onderzoek. Het geldbedrag wordt door de Gratama-Stichting op een door de betrokken universiteit op te geven rekening gestort, de controle op de bestedingen geschiedt vervolgens door de universiteit.

De twee andere genomineerden krijgen elk een bedrag van €2.500, te besteden aan hun verdere wetenschappelijke ontplooiing.

Laatst gewijzigd:01 maart 2024 12:31