Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraadHet Harmonie Model

Adviesbevoegdheden

Het College van Bestuur vraagt voorafgaand advies van de Universiteitsraad voor elk te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot:

 • aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen;
 • de jaarplannen van de Arbo- en Milieudienst
  NB: De raad kan bij de vaststelling van zijn advies beschikken over het schriftelijk gevoelen van de faculteitsraden en dienstraden;
 • het profiel van de leden van de Raad van Toezicht
  NB: Één van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Universiteitsraad en dient als zijn vertrouwenspersoon;
 • de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het instellings- en wettelijk collegegeld dienen te blijken
  NB: Het wettelijk adviesrecht van de raad terzake van de begroting strekt zich eveneens uit tot alle tussentijdse wijzigingen in de begroting. De raad kan bij de vaststelling van zijn advies beschikken over het schriftelijk gevoelen van de faculteitsraden en dienstraden terzake van de begroting van de bestuurlijke eenheden, en het plandocument UMCG.

Het College van Bestuur vraagt voorafgaand advies van het deel van de Universiteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen, voor elk te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot:

 • het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, met uitzondering van aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel die ter instemming aan de personeelsgeleding voorliggen;
 • het beleid ten aanzien van het instellings- en wettelijk collegegeld, en de regeling ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld;
 • de regeling voor de criteria en procedure bij de selectie van studenten in het geval van beroeps- en opleidingsspecifieke aanvullende eisen, opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst, beperking van eerste inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit, aanvullende kwalitatieve toelatingseisen voor masteropleidingen, een speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau, de regels met betrekking tot de studiekeuzeadviezen en studiekeuzeactiviteiten, en de regeling voor de criteria en de procedure voor dispensatie van betaling van een hoger collegegeld.

NB: De organisatie en bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn nader uitgewerkt in het Reglement Universiteitsraad, dat bij een twee derde meerderheid van de raad wordt vastgesteld en gewijzigd.

Laatst gewijzigd:06 oktober 2016 11:17
printView this page in: English