Skip to ContentSkip to Navigation
About us Policy and strategy

Kwaliteitsafspraken

De overheid heeft besloten om de basisbeurs af te schaffen en voor alle nieuwe studenten per 1 september 2015 een leenstelsel in te voeren. Het geld dat is vrijgekomen met de afschaffing van de basisbeurs moet door hogescholen en universiteiten worden gebruikt om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

Op 9 april 2018 tekenden hogescholen, universiteiten, studenten en het ministerie van OCW een akkoord genaamd ‘Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 2019-2024’. Op basis van dit akkoord moesten de onderwijsinstellingen concrete plannen aanleveren, waarin is uitgewerkt hoe de instellingen gaan investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

Plan Kwaliteitsafspraken RUG

Op basis van het akkoord ‘Investeren in Onderwijskwaliteit, Kwaliteitsafspraken 2019-2024’ is de RUG aan de slag gegaan om concrete invulling te geven aan de investeringen in onderwijskwaliteit. In horizontale dialoog met de academische gemeenschap is een RUG instellingsplan Kwaliteitsafspraken opgesteld. De RUG zet hierbij fors in op intensiever en kleinschaliger onderwijs. Het plan is positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en goedgekeurd door het ministerie van OCW.

Procesbeschrijving en totstandkoming  

De medezeggenschap heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van het instellingsplan Kwaliteitsafspraken van de RUG. Samen met de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur een raamwerk opgesteld, waarbinnen de faculteiten hun eigen plannen konden opstellen. De decentrale faculteitsraden hadden hierbij instemmingsrecht op de plannen. Om deze rol goed in te kunnen vullen, is er voor hen een handboek opgesteld en zijn er ondersteuningsbijeenkomsten gehouden. Het NVAO panel spreekt in haar rapport de waardering uit voor het zorgvuldige proces en de manier waarop de medezeggenschap is gefaciliteerd.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:56
printView this page in: English