Skip to ContentSkip to Navigation
About us Professors

Hoogleraren aan de RUG

Positie van de hoogleraar

De hoogleraar speelt een centrale rol in (de organisatie van) onderwijs en onderzoek. De hoogleraar draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de oriëntatie van de binnen de eenheid te verrichten werkzaamheden. De hoogleraar is ook de eerst verantwoordelijke voor de organisatie van de eenheid en moet een bijdrage leveren aan organisatie en beleid van de faculteit

Soorten aanstellingen

Wettelijk zijn er twee soorten hoogleraren, namelijk (verder te noemen ‘gewoon’) hoogleraren en bijzonder hoogleraren. Gewoon hoogleraren worden aangesteld door de universiteit, bijzonder hoogleraren door een rechtspersoon, vaak een stichting of vereniging.

De categorie gewoon hoogleraren is weer onder te verdelen in hoogleraren 1, 2 en adjunct hoogleraren. Dit onderscheid is gebaseerd op de inhoud van de functie. Een adjunct hoogleraar is voor wat betreft de inhoud van de functie een UHD.

Gewoon hoogleraren kunnen voltijds of deeltijds worden aangesteld. Dit onderscheid is gebaseerd op de omvang van de functie. Daarbij heeft het College van Bestuur als beleid dat de minimumaanstelling 50% van de werktijd moet bedragen, tenzij de hoofdfunctie van betrokkene wordt vervuld buiten de universiteit.

De gewoon hoogleraar kan ook honorair worden aangesteld, de vroegere aanstelling ‘buiten bezwaar’ of ‘nulaanstelling’. De benoemingsprocedure is hetzelfde als die van gewoon hoogleraren.

Bron: Hooglerarenbeleid RUG 2013

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:56
printView this page in: English