Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassMD/PhD-trajectUitgebreide informatie
University Medical Center Groningen

Toekenning beurs promotiestudent

Proefschriften MD/PhD-studenten
Proefschriften MD/PhD-studenten

Informatie voor MD/PhDers aangesteld als medewerker (tot en met sollicitatieronde juni 2016): klik hier

Indien de aanvraag voor een MD/PhD-traject wordt gehonoreerd, volgt de voordracht voor de toekenning van de beurs als MD/PhD-promotiestudent.

Uitkering beurs over tijdens de onderzoeksperiodes
Een MD/PhD traject is een traject dat bestaat uit maximaal de laatste 2 studiejaren (24 kalendermaanden) uit de Masterfase van het reguliere onderwijsprogramma gecombineerd met 2 jaren (24 kalendermaanden) wetenschappelijk onderzoek (promotie-studentbeurs). Voor een MD/PhD-student zijn in totaal twee volledige beursjaren beschikbaar welke tijdens de 24 onderzoeksmaanden maandelijks worden uitbetaald. Gedurende deze onderzoeksperiodes dient de MD/PhD-promotiestudent uitgeschreven te staan van de geneeskunde- of tandheelkunde-opleiding.

MD/PhD-promotiestudent beurs
MD/PhD-ers worden ‘MD/PhD-promotiestudent’ voor een periode van maximaal vier jaar. Een promotiestudent is een student en geen werknemer. Er is daarom geen sprake van een arbeidsrechtelijke relatie.

Het beursbedrag wordt maandelijks tijdens de onderzoeksperiodes (maximaal 24 maanden) uitbetaald en het bruto bedrag is ongeveer 2027 euro per maand (ongeveer 1700 euro netto). Door de RUG/UMCG worden loonbelasting en sociale premies ingehouden. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de “consumentenprijsindex CBS”. Periodieke verhogingen en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bij werknemers zijn niet aan de orde. Voor de promotiestudent worden geen pensioenpremies betaald en hij/zij ontvangt geen eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Het beursbedrag wordt niet aangepast in het geval de promotiestudent vanwege zijn persoonlijke omstandigheden extra kosten heeft vanwege bijvoorbeeld de zorgvoor een partner en/of kinderen.

Training and Supervision Pla n
Onderdeel van de overeenkomst tussen RUG/UMCG en promotiestudent is een Training and Supervision Plan (TSP)*. Hierin worden de doelen en termijnen voor onderzoek en onderwijs vermeld. De promotiestudent houdt zich aan het TSP, inclusief de in het plan genoemde termijnen. Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het TSP, richt de promotiestudent zich naar de bedrijfs- en werktijden van de groep waar deze zijn/haar promotieopleiding volgt. De promotiestudent volgt het in het TSP afgesproken onderwijsplan en zorgt ervoor dat dit succesvol afgerond is vóór de promotieplechtigheid. Onderdeel van het onderwijsplan is de Career Perspectives leerlijn, die de promotiestudent voorbereidt op de carrière na de promotie, binnen of buiten de wetenschap. De Graduate School bepaalt de omvang van het onderwijsplan. Voor MD/PhD-studenten geldt een aantal van 15 ECTS. Als bewijs voor het afronden van het onderwijsplan ontvangt de promotiestudent een certificaat van de Graduate School. De promotiestudent kan niet verplicht worden tot het geven van onderwijs, maar kan in het kader van het onderwijsprogramma wel een training volgen voor het leren geven van onderwijs en kan in het kader daarvan ook, onder begeleiding, onderwijs geven.

*Daar waar in de promotieovereenkomst TSP wordt genoemd, wordt bij de GSMS in eerste instantie het GSMS Registration Form bedoeld. De hierop ingevulde gegevens worden opgenomen in het promovendiregistratiesysteem Hora Finita. Met je begeleiders maak je afspraken over opleiding en begeleiding gedurende je promotieonderzoek. Deze afspraken worden vastgelegd in Hora Finita. Alle afspraken in Hora Finata m.b.t. Training en Supervisie worden gezamenlijk TSP genoemd.

Vakantiedagen
De promotiestudent is niet verplicht om zijn/haar aan- of afwezigheid te melden. Promotiestudenten zijn vrij om hun tijd naar eigen inzicht in te delen; ze hebben geen vaste werkuren en vakantiedagen zoals een werknemer. Wel wordt van de promotiestudenten verwacht dat zij met hun begeleiders afspraken maken over hun aanwezigheid en dat zij hen informeren als zij afspraken niet kunnen nakomen.

Andere betaalde activiteiten

De promotiestudent mag naast de promotieopleiding betaalde activiteiten verrichten bij andere instellingen dan de RUG (of het UMCG). Een deeltijdaanstelling als werknemer bij de RUG (of het UMCG), bv. voor het geven van onderwijs, is niet mogelijk in combinatie met de promotieopleiding. Voorop staat dat de promotiestudent zich verplicht om zich aan het TSP en de daarin vastgelegde termijnen te houden.

NB Een betaalde activiteit naast de promotieopleiding kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting en voor aanspraken op huur- en zorgtoeslag etc. Het is daarom belangrijk om goed te informeren naar de gevolgen van een eventuele andere betaalde activiteit. De RUG en het UMCG zijn niet verantwoordelijk voor eventuele nabetalingen of andere consequenties.

Onvoorziene omstandigheden en ziekte
Mocht vanwege onvoorziene omstandigheden het realiseren van de promotie binnen de gestelde periode niet mogelijk zijn, dan kan de duur van de overeenkomst worden verlengd, mits te voorzien is dat binnen deze extra termijn de promotie met goed resultaat kan worden afgerond. Onvoorziene omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn het krijgen van een kind of onverwachte uitval vanwege ziekte. De promotiestudent dient, na overeenstemming met de promotor, een verzoek voor verlenging in bij de Junior Scientific Masterclass. Het is belangrijk dat, als de promotiestudent verwacht een verlenging nodig te hebben, hij/zij hierover tijdig contact opneemt met de promotor/begeleider en de Junior Scientific Masterclass (dr. J.M. van der Mark) en de noodzaak en reden aangeeft van de verlenging.

Sociale zekerheid, verzekeringen en toeslagen
De RUG en het UMCG volgen voor de promotiestudent de specifiek van toepassing zijnde sociale verzekeringswetgeving. De promotiestudent kan aanspraak maken op huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en op het kindgebonden budget wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan (zie hieronder). De promotiestudent is verplicht (uitzonderingen daargelaten) een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Er wordt de promotiestudent daarnaast sterk aangeraden om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.
Tijdens het verblijf in Nederland kan de promotiestudent toeslagen aanvragen voor huur, zorg of kinderopvang. Bij het aanvragen van een toeslag is het belangrijk om goed te letten op de voorwaarden waaronder deze toeslagen worden verstrekt. Onterecht uitgekeerde toeslagen kunnen (jaren later) nog worden teruggevorderd door de Belastingdienst, ook in het buitenland. Dergelijke terugvorderingen kunnen tot duizenden euro’s oplopen. De RUG en het UMCG aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid (Voor meer informatie zie: h t t p ://www.belastingdienst.nl/toeslagen/ )
Een promotiestudent met kinderen heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag. Voor meer informatie zie: http s://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/

Meer informatie
http://www.rug.nl/education/phd-programmes/phd-scholarship-programme/conditions-application/

Bonus (de precieze regelgeving m.b.t. de bonus binnen het promotiestudentenstelsel is vooralsnog niet bekend, de intentie bestaat een bonusregeling te handhaven)
Een volwaardig, 4-jarig MD/PhD-traject dient te bestaan uit 2 studiejaren uit de Masterfase van het reguliere onderwijsprogramma gecombineerd met 2 jaren wetenschappelijk onderzoek. MD/PhD-studenten, die dit zware traject succesvol weten af te ronden binnen deze termijn (van 48 maanden), ontvangen naast hun beurs een prestatiebeloning/bonus uit te keren in de vorm van een bruto promotie-bonus à € 6.000,-. Wanneer het traject niet binnen de termijn is afgerond wordt de promotie-bonus verminderd met 10% voor iedere maand vertraging, hetgeen betekent 90% binnen afgesproken termijn +1 maand, 80% binnen afgesproken termijn + 2 maanden, etc. etc.. Wanneer de promotie meer dan 6 maanden vertraagd is vervalt het recht op een promotie-bonus. De einddatum van de beurs, zoals vermeld in het toekenningsbesluit, is maatgevend.

Voor MD/PhD-kandidaten, die bij aanvang van het MD/PhD-traject een studietraject van minder dan 2 jaren hebben af te leggen, geldt de volgende bepaling: de som van de resterende studietijd en de 2 gefinancierde onderzoeksjaren bepaalt de termijn waarbinnen het proefschrift afgerond dient te zijn om in aanmerking te komen voor de bonus. Het werkplan (verdeling co-schappen/onderzoek), zoals opgenomen in de aanvraag voor het MD/PhD-traject, en einddatum van het traject, zoals vermeld in het toekenningsbesluit, zijn maatgevend.

Tot slot
Bij vragen of problemen is het verstandig om contact op te nemen met de Junior Scientific Masterclass, dr. J.M. van der Mark (j.m.van.der.mark@umcg.nl of 050-3616830)

Laatst gewijzigd:14 januari 2019 10:21
printView this page in: English