Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassMD/PhD-trajectUitgebreide informatie
University Medical Center Groningen

Afronding

Proefschriften MD/PhD-studenten
Proefschriften MD/PhD-studenten


De Junior Scientific Masterclass zou graag van de MD/PhD-er, die het MD/PhD-traject succesvol afrondt, voorafgaande aan de verdediging van het proefschrift een exemplaar van het proefschrift willen ontvangen.

Bonus
Een volwaardig, 4-jarig MD/PhD-traject dient te bestaan uit 2 studiejaren uit de Masterfase van het reguliere onderwijsprogramma gecombineerd met 2 jaren wetenschappelijk onderzoek. MD/PhD-studenten, die dit zware traject succesvol weten af te ronden binnen deze termijn (van 48 maanden), ontvangen naast hun salaris een prestatiebeloning/bonus uit te keren in de vorm van een bruto gratificatie à € 6.000,-. Wanneer het traject niet binnen de termijn is afgerond wordt de promotie-bonus verminderd met 10% voor iedere maand vertraging, hetgeen betekent 90% binnen afgesproken termijn +1 maand, 80% binnen afgesproken termijn + 2 maanden, etc. etc.. Wanneer de promotie meer dan 6 maanden vertraagd is vervalt het recht op een promotie-bonus. De einddatum van de aanstelling, zoals vermeld in het aanstellingsbesluit, is maatgevend.

Voor MD/PhD-kandidaten, die bij aanvang van het MD/PhD-traject een studietraject van minder dan 2 jaren hebben af te leggen, geldt de volgende bepaling: de som van de resterende studietijd en de 2 gefinancierde onderzoeksjaren bepaalt de termijn waarbinnen het proefschrift afgerond dient te zijn om in aanmerking te komen voor de bonus. Het werkplan (verdeling co-schappen/onderzoek), zoals opgenomen in de aanvraag voor het MD/PhD-traject, en einddatum van de aanstelling, zoals vermeld in het aanstellingsbesluit, zijn maatgevend.

Uitkering Bonus
MD/PhD-studenten, die het MD/PhD-traject succesvol weten af te ronden binnen de daarvoor gestelde termijn (+ maximaal 6 maanden vertraging zoals boven beschreven), komen in aanmerking voor een prestatiebeloning/bonus. Honorering van de bonus vindt plaats op basis van een schriftelijk verzoek van de promotor/begeleider van de MD/PhD-student.

Het schriftelijk verzoek tot honorering (door de promotor/begeleider) dient gericht te worden aan dhr. P. Fennema, Afdeling Concern Control O&O, Postbus 196, 9700 AD Groningen.

In de brief dient aangegeven te worden dat het gaat om het verzoek tot honorering van de bonus. Daarnaast dient aangegeven te worden wanneer het manuscript bij de leescommissie lag en wat de geplande datum is voor de verdediging van het afgeronde proefschrift.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09
printView this page in: English