Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassMD/PhD-trajectUitgebreide informatie
University Medical Center Groningen

Uitgebreide informatie

Proefschriften MD/PhD-studenten
Proefschriften MD/PhD-studenten

MD/PhD-traject
De gecombineerde opleiding tot ‘Doctor of Medicine’/‘Doctor of Dental Medicine’ en ‘Doctor of Philosophy’ ((D)MD/PhD) kent in de Verenigde Staten al een lange traditie. Sinds 2001 is het binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ook mogelijk een dergelijke opleiding, het JSM MD/PhD-traject, te doorlopen. Participerende instellingen binnen het UMCG zijn de Programmagroep JSM, de Graduate School Medical Sciences (onderzoeksinstituten GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) en het Onderwijsinstituut (OWI).

Het MD/PhD-traject is een promotietraject opgebouwd uit twee studiejaren uit de Masterfase van het reguliere onderwijsprogramma gecombineerd met twee jaren wetenschappelijk onderzoek (additioneel gefinancierd); 2+2 jaren-traject. Het MD/PhD-traject biedt een - binnen Nederland - unieke kans om op een uitdagende en efficiënte manier de opleiding tot basisarts of tandarts te combineren met promotieonderzoek. Het traject kan op diverse manieren worden doorlopen en kenmerkt zich door een grote flexibiliteit.

Definitie
MD/PhD-ers zijn veelbelovende studenten geneeskunde of tandheelkunde, die naast hun studie de mogelijkheid wordt geboden betaald wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Uitgangspunt hierbij is dat zij, dankzij het nodige voorwerk resulterend in minstens één publicatie, in een periode van maximaal vier jaar (ofwel normale studieduur + 2 jaar extra gefinancierd) zowel de laatste twee jaren van de Masterfase als ook het promotietraject afronden d.m.v. het behalen van de (tand)artsenbul en de doctorstitel.

Voor wie?
Het MD/PhD-traject is bedoeld voor gemotiveerde en getalenteerde studenten geneeskunde en tandheelkunde, die zich in het (medisch-) wetenschappelijk onderzoek willen bekwamen. Zij ambiëren een carrière als klinisch specialist én onderzoeker. Daarmee hebben zij een toekomst voor ogen als artsonderzoeker of medisch specialist in een universitair medisch centrum of willen zij als huisarts of medisch specialist in een perifeer ziekenhuis betrokken blijven bij (medisch-)wetenschappelijk onderzoek.

Ook voor studenten tandheelkunde is financiering van een (D)MD/PhD-traject mogelijk, ondanks dat het curriculum sterk verschilt van het curriculum geneeskunde. Voor gedetailleerde informatie kan contact opgenomen worden met dr. J.M. van der Mark - van der Wouden, JSM.

Waarom is het traject aantrekkelijk?
Het MD/PhD-traject is om een aantal redenen aantrekkelijk. Ten eerste is het mogelijk naast de normale onderwijsverplichtingen een promotietraject te doorlopen. Ten tweede kost het promotietraject belangrijk minder tijd. Normaal wordt er voor een promotieonderzoek vier jaar uitgetrokken. Binnen het MD/PhD-traject zou dit in twee jaar moeten lukken. Promoveren vergt veel energie, hetgeen beter opgebracht kan worden als men jonger is. Promoveren tijdens of na de medische specialisatie is ook heel goed mogelijk, maar blijkt vaak meer dan de vooropgestelde vier jaren te kosten in een periode dat de meeste artsen ook aan een gezin beginnen. Ten derde is het binnenhalen van een MD/PhD-plaats prestigieus. Een jong gepromoveerd arts heeft hiermee een uitstekend cv en kan daarmee de concurrentiestrijd voor bijvoorbeeld een opleidingsplaats goed aan.

Strategie
Om een MD/PhD-traject mogelijk te maken is voorwerk nodig. Dit voorwerk zal meestal uitgevoerd worden tijdens en naast de reguliere opleiding gedurende studiejaar B1 t/m B3 (Bacheloropleiding) en de stage Wetenschap die, bij voorkeur, voor de start van de junior co-assistentschappen (studiejaar M1) wordt afgerond*. Dankzij dit voorwerk hebben kandidaat en onderzoeksgroep wederzijds inzicht kunnen krijgen in elkaars functioneren, zodat de haalbaarheid van een volledig MD/PhD-traject goed ingeschat kan worden. Betrokkenheid bij en vaardigheid in onderzoek moet vervolgens blijken uit een manuscript dat ter publicatie aangeboden is aan een internationaal tijdschrift. Aangezien het proefschrift op artikelen gebaseerd zal zijn, is met deze eerste publicatie alvast een flinke aanzet tot het proefschrift in gang gezet, hetgeen de kans van uiteindelijk slagen belangrijk vergroot.

In figuur 1 is een voorbeeld van een MD/PhD-traject uitgewerkt, zoals deze er globaal uit kan zien: na afronding van studiejaar B3 van de Bacheloropleiding volgt een half jaar onderzoek* (stage Wetenschap), gevolgd door 1 jaar junior co-assistentschappen, 1 jaar onderzoek, 1,5 jaar senior en differentiatie co-schappen en, tot slot, 1 jaar onderzoek.

*Studenten, die een MD/PhD-traject ambiëren, kunnen van de mogelijkheid gebruikmaken voor de start van studiejaar M1 de stage Wetenschap af te ronden.

Figuur 1. Globaal overzicht van een mogelijk MD/PhD-traject
Figuur 1. Globaal overzicht van een mogelijk MD/PhD-traject

In overleg met (en met goedkeuring van) de stagemanager van het Onderwijsinsituut, dr. J.M. van der Mark, is het mogelijk een individueel, afwijkend MD/PhD-traject samen te stellen. Het is verstandig hierover vroegtijdig te overleggen. Zo kan samen met de promotor het ideale werkplan worden opgesteld.

Om het MD/PhD-traject aan te kunnen vragen en met succes te kunnen doorlopen, dient rekening te worden gehouden met twee belangrijke punten:
1. Vroeg beginnen
Door vroeg in de Bacheloropleiding (studiejaar B1 t/m B3) te beginnen met het doen van (medisch-) wetenschappelijk onderzoek kan uitgebreid kennis worden gemaakt met het onderzoek binnen de Graduate School Medical Sciences (onderzoeksinstituten GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) van het UMCG en kan concrete ervaring opgedaan worden met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
2. Systematiek
Er wordt een systematisch scholings- en trainingstraject (deels intra-, deels extracurriculair) aangeboden: JSM mentorgroepen, Triple-B lectures, TTT-projecten, Critical Reading Classes, Cursussen Wetenschapsmethodologie, de Schiermonnikoog-Cursusweek, 'cursussen op maat', Proefprojecten, …; het JSM Bachelor 'Honours'-traject. Daarnaast kunnen delen uit het reguliere curriculum voor extra (wetenschappelijke) verdieping gebruikt worden en voor het opdoen van praktijkervaring. Hierbij kan gedacht worden aan de stage Wetenschap.

Door vroeg te beginnen, systematisch gebruik te maken van de intra- en extracurriculaire (JSM) activiteiten en door onderzoek te doen in het vakgebied van de eigen interesse, is het voor de student mogelijk voldoende voorwerk te verrichten en ervaring op te doen, noodzakelijk voor het aanvragen van een MD/PhD-traject.

Het volgen van het JSM programma (Bachelor 'Honours'-traject) gedurende de Bacheloropleiding is een goede voorbereiding op een MD/PhD-traject, maar geen vereiste. Zogenaamde zij-instromers, die aan de honoreringsvoorwaarden voldoen, kunnen ook een aanvraag indienen.

Waaraan moet worden voldaan?
- Wanneer de aanvraag voor een MD/PhD-traject wordt gediend, heeft de student geen studieachterstand bij de start van het studiejaar M1.

- De student heeft een onderzoeksbegeleider gevonden en dient samen met deze begeleider aanvraag in. De onderzoeksbegeleider is promotor/hoogleraar, dient ‘Principal Investigator’ te zijn van de Graduate School Medical Sciences (onderzoeksinstituten GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) binnen het UMCG en is gedurende de gehele duur van het traject van de MD/PhD-kandidaat actief als hoogleraar/gaat gedurende de duur van het traject niet met emeritaat.

- Per eerste promotor mogen per ronde twee kandidaten deelnemen aan de selectie.

- De student dient aantoonbaar voorwerk verricht te hebben in de betreffende onderzoekslijn van het promotieonderzoek. Betrokkenheid blijkt uit tenminste één publicatie of manuscript, dat is aangeboden aan een internationaal tijdschrift. De student is eerste auteur. Het manuscript moet gebruikt kunnen worden voor het toekomstige proefschrift.

- Het promotieonderzoek is ingebed in één van de vijf onderzoeksinstituten (onderzoeksinstituten GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) binnen de Graduate School Medical Sciences van het UMCG.

- Bij aanvang van de beurs staat de student ingeschreven in de Master Geneeskunde of Tandheelkunde en tenminste één studieonderdeel is nog niet afgerond. In de praktijk betekent dit dat op moment van aanvragen nog niet gestart mag zijn met de semi-artsstage.

Laatst gewijzigd:19 december 2018 12:48
printView this page in: English