Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassBachelor 'Honours'-traject
University Medical Center Groningen

Proefproject

Binnen Bachelor ‘Honours’-traject is het voor tweede en derde jaarsstudenten mogelijk een eigen onderzoeksproject uit te voeren, een Proefproject

Een Proefproject is een aaneengesloten onderzoeksperiode van één of meerdere maanden binnen één van de vijf onderzoeksinstituten (GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) van de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. De student gebruikt deze onderzoeksperiode om in praktische en technische zin onderzoekservaring op te doen en de dagelijkse gang van zaken binnen het onderzoek te ervaren. De student zou bijvoorbeeld een deel van het onderzoek van een promovendus kunnen uitvoeren waarbij alle onderdelen (zoals data verzamelen/acquisitie, analyseren etc.) van het doen van onderzoek aan de orde komen, met als eventuele tegenprestatie een co-auteurschap.

Een Proefproject dient aangevraagd te worden door een onderzoeker, die 'Principal Investigator' is van één van de vijf onderzoeksinstituten (GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) van de Graduate School Medical Sciences van het UMCG. Aan het indienen van aanvragen voor Proefprojecten zijn deadlines verbonden ( 1 februari, 15 mei en 1 november van elk jaar).  Een aanvraag zal gehonoreerd worden indien deze van voldoende kwaliteit is en de aanvrager lid (‘Principal Investigator') is van de Graduate School Medical Sciences.

Student-assistentschap en kleine vergoeding onderzoekskosten
Bij honorering van een Proefproject zal de student, als compensatie voor het verrichte werk, gedurende één maand in deeltijd (30%) worden aangesteld als student-assistent. De onderzoeksafdeling, waar het onderzoek plaatsvindt, krijgt een kleine vergoeding (€500,=) voor de te maken onderzoekskosten. Zowel het salaris als de vergoeding voor onderzoekskosten worden na goedkeuring van het eindverslag Proefproject uitbetaald. Voorwaarde hiervoor is dat het eindverslag binnen 1 jaar na honorering is ingeleverd.
Er kunnen maximaal 2 proefprojecten per student per studiejaar worden gehonoreerd.

EC
6 EC (+ 1 EC, indien student eerstejaarsstudent begeleidt bij TTT-project)

Procedure
1. De begeleider (PI) vult samen met de student het Pilot project application form  in (in het Engels).

2. Het aanvraagformulier dient, volledig ingevuld en ondertekend, geretourneerd te worden naar het Secretariaat JSM. Deadlines voor het indienen van een aanvraag voor een Proefproject zijn 1 februari, 15 mei of 1 november van elk jaar. Het uiterste inlevermoment is 16.00 hr op de dag van de betreffende deadline.

3. De Programmagroep JSM beoordeelt de aanvraag en stelt vervolgens de aanvrager(s) op de hoogte van de beoordeling.

4. Indien de aanvraag is goedgekeurd, dient na afloop van het onderzoeksproject ( maximaal binnen één jaar na honorering ) een verslag van de werkzaamheden (Pilot project final report) inclusief een korte beoordeling van de begeleider, ter goedkeuring aangeleverd te worden bij het Secretariaat JSM.

5. Na goedkeuring van het eindverslag door de Programmagroep JSM komt student in aanmerking voor de studiepunten en het salaris. Het onderzoeksinstituut (GUIDE, BCN, SHARE, CRCG en Kolff Institute) van de Graduate School Medical Sciences zal de vergoeding voor de materiaalkosten overmaken aan de onderzoeksafdeling.

6. Aanvullende regelgeving:

Indien datum eindverslag voor einddatum proefproject ligt: 6 ECTS voor de student, mits nog Ba-student, bench fee voor de afdeling, salaris voor de student.

Indien datum eindverslag na einddatum proefproject ligt: 6 ECTS voor de student, mits nog Ba-student, geen bench fee voor de afdeling, geen salaris voor de student.

Indien de student geen Ba-student meer is: geen ECTS voor de student, geen bench fee voor de afdeling, geen salaris voor de student.

Indien de student behoefte heeft, of de Programmagroep JSM het noodzakelijk acht, kan een kort evaluatiegesprek onderdeel uitmaken van de afronding van een Proefproject.

Beoordelingscommissie
prof.dr. R.J. Porte
tel.: 050 - 361.6826
e-mail: j.s.masterclass@umcg.nl

dr. J.M. van der Mark - van der Wouden
tel.: 050 - 361.6830
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

Laatst gewijzigd:10 oktober 2017 11:06
printView this page in: English