Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesDutch LawStaats- en bestuursrecht
Header image Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht

Hoe ver gaat de bevoegdheid van de overheid? Wat zijn de rechten van burgers? Hoe verhoudt het bedrijfsleven zich tot ons openbaar bestuur? In deze master analyseer en problematiseer je cases als deze.

Deze eenjarige master biedt verdiepend inzicht in de wijze waarop het openbaar bestuur omgaat met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. In het socialezekerheidsrecht bijvoorbeeld is de balans tussen overheid, burger en uitvoerende partijen sterk aan het veranderen. Wat betekent dit voor lokale overheden? In hoeverre zet dit de rechtsstaat onder druk? Kan nog steeds recht worden gedaan aan de idealen achter de AWB? En wat is de wisselwerking tussen politiek en recht hierbij?

Minstens zo actueel is de discussie over de verhouding van verschillende grondrechten tot democratische besluitvorming. Hoeveel ruimte is er nog voor de vrijheid van godsdienst en hoe verhoudt die zich tot de vrijheid van meningsuiting? Wat is hierbij de rol van Nederlandse en internationale rechters en van private actoren?

En zo zijn er talloze voorbeelden te geven van actuele vraagstukken waar je je in deze master op richt. Denk bijvoorbeeld ook aan de nieuwe Omgevingswet en aan de Europese rol van nationale organen. Binnen de master leg je zelf de accenten door middel van een profielkeuze. Je kunt je o.a. richten op de politiek, het milieu, grondrechten, socialezekerheidsrecht of vreemdelingenrecht.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het aan de faculteit verrichte, bijzonder sterke, bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt in het bijzonder de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd. Zo is het recente onderzoeksrapport Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein zeer relevant voor het onderwijs.

Veel betrokken docenten vervullen een (prominente) functie in de praktijk waardoor praktijkvoorbeelden en actuele casuïstiek standaard verweven zijn. Voorbeelden zijn functies binnen de Eerste Kamer, de advocatuur en de rechterlijke macht. Zowel de hoor- als werkcolleges zijn zeer kleinschalig (maximaal 50 studenten) en er is (zeer) veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen. (Onderzoeks-)stages horen zeker tot de mogelijkheden, net als wetgevings-- en pleitwedstrijden.

Tot slot biedt deze opleiding als enige het vak Koninkrijksrecht aan, dat verdiepend inzicht biedt in de relatie tussen het Europese en de niet-Europese delen van het Koninkrijk

Programma

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Omgevingsrecht (6 EC)
Recht decentrale overheden (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Bestuur, aansprakelijkheid en privaatrecht (6 EC)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Grondrechten (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Staats- en Bestuursrecht in Europeesrechtelijk Perspectief (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)

Studielast

In de master wordt van studenten verwacht dat zij in staat zijn kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken. Van studenten wordt zowel een actieve houding tijdens voorgeschreven hoorcolleges en werkcolleges als een grote mate van zelfstudie verlangd.

Programma-opties
Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten@rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten@rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten@rug.nl

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Deze specialisatie geeft niet alleen toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij de overheid. Studenten kunnen bij zelfstandige bestuursorganen als beleidsmedewerker aan de slag, als wetgevingsjurist bij een ministerie, als beleidsmedewerker bij een provincie of gemeente, maar ook bij bedrijven of maatschappelijke instellingen op terreinen van zorg, onderwijs, cultuur e.d.

Vaak minder bekend is dat de meeste advocatenkantoren speciale bestuursrechtsecties hebben, bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, maar ook voor het vreemdelingenrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Verder hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtafdelingen en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen. Daarnaast zijn er bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven verschillende carrièremogelijkheden.

Onderzoek
 • 
						Testimonial van	Lester von Meijenfeldt

  Alumnus Lester von Meijenfeldt: Werk dat relevant is voor je cliënt én voor de samenleving

  – Lester von Meijenfeldt
  Lees verder

  Ik heb destijds gekozen voor de specialisatie staats- en bestuursrecht, omdat ik word getrokken door het publieke belang en de relatie tussen overheid en burger. Welke bescherming moet de overheid zijn burgers bieden? En op welke wijze heeft de burger invloed op de wijze waarop wij onze samenleving inrichten?

  Direct na mijn afstuderen kon ik een traineeship volgen aan de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen in Den Haag. Na mijn afstuderen aan de academie kreeg ik een vaste aanstelling bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. Hier ben ik nog steeds werkzaam.

  Nog elke dag pas ik toe wat ik tijdens de opleiding heb geleerd. Daarbij gaat het enerzijds om de manier van denken die je leert en anderzijds om de specifieke vakkennis.

  Staats- en bestuursrecht is interessant omdat het altijd om meer dan twee tegengestelde belangen gaat. Elk vraagstuk raakt niet alleen het belang van de individuele burger en de overheid, maar ook het belang van de rest van de samenleving.

  Ik raad de specialisatie aan wanneer je affiniteit hebt met de publieke zaak, bezig wilt zijn met maatschappelijke problemen en het leuk vindt om werkzaam te zijn in een politiek-bestuurlijke context. Als je het van belang vindt om werk te doen dat relevant is voor meer dan alleen je cliënt, maar ook voor de samenleving.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Carola Bootsman

  Alumnus Carola Bootsman-Meinders: Middenin het spanningsveld tussen overheid, burger en bedrijfsleven

  – Carola Bootsman
  Lees verder

  In 2006 ben ik gestart aan de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Na mijn bachelor koos ik voor de master Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht. In 2010 ben ik afgestudeerd. Waarom Staats- en bestuursrecht?

  Waarom Staats- en bestuursrecht? Omdat ik het spanningsveld tussen de verschillende belangen van de overheid, de burger en het bedrijfsleven boeiend vond en nog steeds vind.

  Na mijn studie heb ik een halfjaar stage gelopen bij een gemeente om het juridische vak in de praktijk te kunnen ervaren. Een aanrader! Daarna ben ik een klein jaar als jurist werkzaam geweest op de afdeling milieuvergunningen bij de provincie Drenthe. Vanaf juni 2016 ben ik werkzaam bij het waterschap Noorderzijlvest als jurist.

  In mijn functie gebruik ik nog steeds de vaardigheden en informatie die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan. Hierbij kun je denken aan bepaalde kennis over de literatuur, (onderzoeks)vaardigheden en relevante jurisprudentie. Door de opleiding kan ik vrij snel de hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden.
  Het staats- en bestuursrecht is een zeer divers vakgebied.

  De overheid is veelal bezig met grote en interessante projecten, die vaak ruimtelijk ingrijpend zijn en invloed hebben op de directe leefomgeving van mensen. Als jurist zit je daar midden in. Het is een uitdaging om dan de belangen van alle betrokken partijen(overheid,burger,bedrijfsleven) zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Mentko Nap

  Docent Mentko Nap: Het staats- en bestuursrecht zijn sterk verbonden met het algemeen belang

  – Mentko Nap
  Lees verder

  Mijn baan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft twee hoofdelementen: onderwijs en onderzoek. Aan studenten uit het eerste, tweede en laatste studiejaar geef ik hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast begeleid ik scripties. Het onderzoekselement leidt tot schrijven: artikelen voor bijvoorbeeld een weblog, een tijdschrift of een onderzoeksrapport.

  Het staatsrecht en het bestuursrecht hebben beide een uitgesproken maatschappelijk profiel. De rechtsgebieden zijn sterk verbonden met het algemeen belang en bieden houvast aan pogingen dat algemeen belang te dienen. Ook kijken beide rechtsgebieden naar de bescherming van de belangen van burgers of bedrijven die niet per se parallel lopen met het algemeen belang.

  Kenmerkend voor de Groningse aanpak van de specialisatie staats- en bestuursrecht is de ruime aandacht voor wat gemeenten en provincies doen. Die zogenoemde decentrale overheden zijn een belangrijke toekomstige werkgever voor veel juridische studenten. Daarnaast onderscheidt de Groningse opleiding zich door het ruime aanbod van vakken waarin de minder voor de hand liggende rechtsvragen en rechtsgebieden aan de orde komen.

  Je wordt in deze opleiding uitgedaagd om zowel heel praktische problemen aan te pakken als ook om na te denken over complexe en fundamentele vragen over de verhouding tussen burger en overheid of de gelding van het recht.

  Veel juristen gaan aan het werk bij gemeenten, provincies of het rijk. De specialisatie Staats- en bestuursrecht biedt een prima voorbereiding op die werkkringen. Ook als je belangstelling hebt voor het openbaar bestuur of politieke processen, zal je veel plezier beleven aan deze opleiding.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Nils Nijdam

  Alumnus Nils Nijdam:Ik werk dicht tegen het politiek bestuur van de stad aan

  – Nils Nijdam
  Lees verder

  Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen en werk daar nog steeds, inmiddels in mijn vierde functie.

  Als senior beleidsadviseur vervul ik geen juridische functie. De vaardigheden vanuit mijn opleiding komen echter elke dag van pas. Daarbij moet je denken aan het analytisch kunnen denken en het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie. Ook werk ik dicht tegen het politiek bestuur van onze stad aan. Het is dus handig om te weten hoe dat werkt.
  Ik houd me ook bezig met onze gemeentelijke invulling van de zogenaamde decentralisaties in het sociaal domein. Een overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet naar gemeenten toe. Een voor gemeenten bijzonder grote operatie die vanuit onder andere staatsrechtelijk en bestuurskundig oogpunt erg interessant is.
  Als je belangstelling hebt voor wat er in de wereld om je heen gebeurt, wilt weten hoe dat is geregeld én ook nog politieke belangstelling hebt, kies dan voor de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Bijkomend voordeel is dat het een kleinere richting is binnen de master Nederlands Recht. Je krijgt goed kleinschalig onderwijs van bijzonder gedreven docenten.
  Ik heb er zelf voor gekozen om naast deze specialisatie ook nog de master Juridische Bestuurskunde te doen. Deze combinatie is mij uitstekend bevallen.

  Nils Nijdam,Senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Stijn Visch

  Alumnus Stijn Visch: “Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant”

  – Stijn Visch
  Lees verder

  Aan de opleiding Rechtsgeleerdheid ben ik niet begonnen met het idee dat ik een paar jaar later advocaat zou zijn. Mijn interesse lag destijds, en ligt nog steeds, op maatschappelijk gebied en bovendien vond ik het interessant om dingen uit te zoeken en daarover te schrijven.

  Tijdens mijn bachelor kwam ik steeds meer in aanraking met de advocatuur, onder meer door mijn bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging. Toen ik tijdens mijn privaatrechtelijke mastervakken stage liep op de bestuursrechtsectie op het kantoor van de landsadvocaat, heb ik besloten om mijzelf ook op dat gebied te specialiseren.


  Na mijn afstuderen in 2017 had ik al een goed beeld van het werkveld door mijn stages in de advocatuur. Ik kon gelijk aan de slag bij AKD, het kantoor waar ik nu nog werk.

  In de praktijk heb ik veel aan mijn studie, ook al gaat het studeren onverminderd door wanneer je kiest voor een advocatuurlijke loopbaan. De beroepsopleiding voorziet in een major Bestuursrecht, waarbij de eerder opgedane kennis goed van pas komt en steeds weer blijft verbeteren. De Advocatenwet en de regelgeving die daarop is gebaseerd schrijven bovendien voor dat een advocaat zijn kennis en kunde altijd moet blijven bijhouden, waardoor je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.

  Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant, waarbij het mes in de praktijk bij AKD aan twee kanten snijdt. Enerzijds verlangt de overheid expertise van haar advocaat om bepaald beleid tot stand te brengen of te verdedigen. Anderzijds verdedigt een advocaat de belangen van bedrijven tegen bepaald overheidsingrijpen. Door in een praktijk te werken waarbij je beide soorten partijen in verschillende kwesties kan bijstaan, ben je steeds vanuit een andere invalshoek met je vakgebied bezig.


  Sluiten
Studentprofiel

Deze master is in het bijzonder geschikt voor maatschappelijk betrokken studenten die affiniteit hebben met het openbaar bestuur en/of de rechtsbescherming daartegen. Centraal in het staats- en bestuursrecht staan vele actuele maatschappelijke vraagstukken en de vertaling van politiek naar recht. Zowel op het abstracte, wetgevende niveau, als het concrete niveau waarop specifieke besluiten vergaand kunnen ingrijpen in het leven van burgers en bedrijven.

De ideale student Staats- en bestuursrecht is in staat de consequenties op beide niveaus te overzien en die op een juiste manier met elkaar in verband te brengen. Bovendien biedt het vakkenaanbod in de master de mogelijkheid om verdere accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van de politiek, het milieu, grondrechten, socialezekerheidsrecht of vreemdelingenrecht.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.