Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Staats- en bestuursrecht
Header image Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht

Hoe ver gaat de bevoegdheid van de overheid? Wat zijn de rechten van burgers? Hoe verhoudt het bedrijfsleven zich tot ons openbaar bestuur? In deze master analyseer je vragen als deze.

Deze master biedt verdiepend inzicht in de wijze waarop het openbaar bestuur omgaat met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Overheid en samenleving zoeken voortdurend naar oplossingen voor actuele dilemma’s op erg uiteenlopende terreinen. In het socialezekerheidsrecht bijvoorbeeld is de balans tussen overheid, burger en uitvoerende partijen sterk aan het veranderen, niet alleen richting meer ‘maatwerk’ maar ook richting meer controle. Maar kunnen lokale overheden de beloften van de wetgever wel waarmaken? In hoeverre zet de grote aandacht voor controle de rechtsstaat onder druk?

Minstens zo actueel is de discussie over de Brexit. Die leidt tot allerlei staatsrechtelijke vragen waar we veel van kunnen leren. Tijdens deze master krijg je in verschillende vakken te maken met rechtsvergelijkende vraagstukken waarna je nooit meer met dezelfde ogen naar het Nederlandse staats- en bestuursrecht kijkt.

Binnen de master kun je zelf de accenten leggen. Je kunt onder andere kiezen tussen socialezekerheidsrecht en vreemdelingenrecht. Hiernaast is het mogelijk om extra keuzevakken te volgen, zoals Bouwrecht, Parlementaire geschiedenis en Koninkrijksrecht.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het aan de faculteit verrichte, bijzonder sterke, bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt in het bijzonder de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd. Zo is het recente onderzoeksrapport Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein zeer relevant voor het onderwijs.

Veel betrokken docenten vervullen een (prominente) functie in de praktijk waardoor praktijkvoorbeelden en actuele casuïstiek standaard verweven zijn. Voorbeelden zijn functies binnen de Eerste Kamer, de advocatuur en de rechterlijke macht. Zowel de hoor- als werkcolleges zijn zeer kleinschalig (maximaal 50 studenten) en er is (zeer) veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen. (Onderzoeks-)stages horen zeker tot de mogelijkheden, net als wetgevings-- en pleitwedstrijden.

Tot slot biedt deze opleiding als enige het vak Koninkrijksrecht aan, dat verdiepend inzicht biedt in de relatie tussen het Europese en de niet-Europese delen van het Koninkrijk

Programma

De master Staats- en Bestuursrecht is een éénjarige master en is een van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een keuzevak, een accent leggen.

Aanvullend op het curriculum kan het interessant zijn om een of meerdere (extra) keuzevakken te volgen. Bijvoorbeeld: Parlementaire geschiedenis en politiek staatsrecht (6 EC), Koninkrijksrecht (6 EC), Politicologie (6 EC), Bouwrecht en gebiedsontwikkeling (5 EC) of Toezicht en rechtshandhaving (6 EC).

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - http://www.rug.nl/ocasys

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Parlementaire Gesch. en Politiek Staatsr (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Seminaar Nederlands Recht (6 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Sociale Zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht: Rechtsvergelijking (6 EC, facultatief)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk
Koningkrijksrecht (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect. (6 EC)
Toezicht en Rechtshandhaving (6 EC, facultatief)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)

Studielast

In de master wordt van studenten verwacht dat zij in staat zijn kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken. Van studenten wordt zowel een actieve houding tijdens voorgeschreven hoorcolleges en werkcolleges als een grote mate van zelfstudie verlangd.

Programma-opties
Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202201 september 2022
01 september 202301 september 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De opleiding geeft studenten niet alleen toegang tot de toga-beroepen, maar ook tot verschillende traineeships als die voor Wetgevingsjurist en Overheidsjurist.

Arbeidsmarkt

Deze specialisatie geeft niet alleen toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur, maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij de overheid. Studenten kunnen bij zelfstandige bestuursorganen als beleidsmedewerker aan de slag, als wetgevingsjurist bij een ministerie, als beleidsmedewerker bij een provincie of gemeente, maar ook bij bedrijven of maatschappelijke instellingen op terreinen van zorg, onderwijs, cultuur e.d.

Vaak minder bekend is dat de meeste advocatenkantoren speciale bestuursrechtsecties hebben, bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, maar ook voor het vreemdelingenrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Verder hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtafdelingen en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen. Daarnaast zijn er bij de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven verschillende carrièremogelijkheden.

Onderzoek
 • 
						Testimonial van	Carola Bootsman

  Alumnus Carola Bootsman-Meinders: Middenin het spanningsveld tussen overheid, burger en bedrijfsleven

  – Carola Bootsman
  Lees verder

  Waarom Staats- en bestuursrecht? Omdat ik het spanningsveld tussen de verschillende belangen van de overheid, de burger en het bedrijfsleven boeiend vond en nog steeds vind.

  Na mijn studie heb ik een halfjaar stage gelopen bij een gemeente om het juridische vak in de praktijk te kunnen ervaren. Een aanrader! Daarna ben ik een klein jaar als jurist werkzaam geweest op de afdeling milieuvergunningen bij de provincie Drenthe. Vanaf juni 2016 ben ik werkzaam bij het waterschap Noorderzijlvest als jurist.

  In mijn functie gebruik ik nog steeds de vaardigheden en informatie die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan. Hierbij kun je denken aan bepaalde kennis over de literatuur, (onderzoeks)vaardigheden en relevante jurisprudentie. Door de opleiding kan ik vrij snel de hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden.
  Het staats- en bestuursrecht is een zeer divers vakgebied.

  De overheid is veelal bezig met grote en interessante projecten, die vaak ruimtelijk ingrijpend zijn en invloed hebben op de directe leefomgeving van mensen. Als jurist zit je daar midden in. Het is een uitdaging om dan de belangen van alle betrokken partijen(overheid,burger,bedrijfsleven) zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Lester von Meijenfeldt

  Alumnus Lester von Meijenfeldt: Werk dat relevant is voor je cliënt én voor de samenleving

  – Lester von Meijenfeldt
  Lees verder

  Ik heb destijds gekozen voor de specialisatie staats- en bestuursrecht, omdat ik word getrokken door het publieke belang en de relatie tussen overheid en burger. Welke bescherming moet de overheid zijn burgers bieden? En op welke wijze heeft de burger invloed op de wijze waarop wij onze samenleving inrichten?

  Direct na mijn afstuderen kon ik een traineeship volgen aan de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen in Den Haag. Na mijn afstuderen aan de academie kreeg ik een vaste aanstelling bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. Hier ben ik nog steeds werkzaam.

  Nog elke dag pas ik toe wat ik tijdens de opleiding heb geleerd. Daarbij gaat het enerzijds om de manier van denken die je leert en anderzijds om de specifieke vakkennis.

  Staats- en bestuursrecht is interessant omdat het altijd om meer dan twee tegengestelde belangen gaat. Elk vraagstuk raakt niet alleen het belang van de individuele burger en de overheid, maar ook het belang van de rest van de samenleving.

  Ik raad de specialisatie aan wanneer je affiniteit hebt met de publieke zaak, bezig wilt zijn met maatschappelijke problemen en het leuk vindt om werkzaam te zijn in een politiek-bestuurlijke context. Als je het van belang vindt om werk te doen dat relevant is voor meer dan alleen je cliënt, maar ook voor de samenleving.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Nils Nijdam

  Alumnus Nils Nijdam:Ik werk dicht tegen het politiek bestuur van de stad aan

  – Nils Nijdam
  Lees verder

  Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen en werk daar nog steeds, inmiddels in mijn vierde functie.

  Als senior beleidsadviseur vervul ik geen juridische functie. De vaardigheden vanuit mijn opleiding komen echter elke dag van pas. Daarbij moet je denken aan het analytisch kunnen denken en het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie. Ook werk ik dicht tegen het politiek bestuur van onze stad aan. Het is dus handig om te weten hoe dat werkt.
  Ik houd me ook bezig met onze gemeentelijke invulling van de zogenaamde decentralisaties in het sociaal domein. Een overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet naar gemeenten toe. Een voor gemeenten bijzonder grote operatie die vanuit onder andere staatsrechtelijk en bestuurskundig oogpunt erg interessant is.
  Als je belangstelling hebt voor wat er in de wereld om je heen gebeurt, wilt weten hoe dat is geregeld én ook nog politieke belangstelling hebt, kies dan voor de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Bijkomend voordeel is dat het een kleinere richting is binnen de master Nederlands Recht. Je krijgt goed kleinschalig onderwijs van bijzonder gedreven docenten.
  Ik heb er zelf voor gekozen om naast deze specialisatie ook nog de master Juridische Bestuurskunde te doen. Deze combinatie is mij uitstekend bevallen.


  Nils Nijdam,Senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Stijn Visch

  Alumnus Stijn Visch: “Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant”

  – Stijn Visch
  Lees verder

  Aan de opleiding Rechtsgeleerdheid ben ik niet begonnen met het idee dat ik een paar jaar later advocaat zou zijn. Mijn interesse lag destijds, en ligt nog steeds, op maatschappelijk gebied en bovendien vond ik het interessant om dingen uit te zoeken en daarover te schrijven.

  Tijdens mijn bachelor kwam ik steeds meer in aanraking met de advocatuur, onder meer door mijn bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging. Toen ik tijdens mijn privaatrechtelijke mastervakken stage liep op de bestuursrechtsectie op het kantoor van de landsadvocaat, heb ik besloten om mijzelf ook op dat gebied te specialiseren.

  Na mijn afstuderen in 2017 had ik al een goed beeld van het werkveld door mijn stages in de advocatuur. Ik kon gelijk aan de slag bij AKD, het kantoor waar ik nu nog werk.

  In de praktijk heb ik veel aan mijn studie, ook al gaat het studeren onverminderd door wanneer je kiest voor een advocatuurlijke loopbaan. De beroepsopleiding voorziet in een major Bestuursrecht, waarbij de eerder opgedane kennis goed van pas komt en steeds weer blijft verbeteren. De Advocatenwet en de regelgeving die daarop is gebaseerd schrijven bovendien voor dat een advocaat zijn kennis en kunde altijd moet blijven bijhouden, waardoor je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.

  Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant, waarbij het mes in de praktijk bij AKD aan twee kanten snijdt. Enerzijds verlangt de overheid expertise van haar advocaat om bepaald beleid tot stand te brengen of te verdedigen. Anderzijds verdedigt een advocaat de belangen van bedrijven tegen bepaald overheidsingrijpen. Door in een praktijk te werken waarbij je beide soorten partijen in verschillende kwesties kan bijstaan, ben je steeds vanuit een andere invalshoek met je vakgebied bezig.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Mentko Nap

  Docent Mentko Nap: Het staats- en bestuursrecht zijn sterk verbonden met het algemeen belang

  – Mentko Nap
  Lees verder

  Mijn baan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft twee hoofdelementen: onderwijs en onderzoek. Aan studenten uit het eerste, tweede en laatste studiejaar geef ik hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast begeleid ik scripties. Het onderzoekselement leidt tot schrijven: artikelen voor bijvoorbeeld een weblog, een tijdschrift of een onderzoeksrapport.

  Het staatsrecht en het bestuursrecht hebben beide een uitgesproken maatschappelijk profiel. De rechtsgebieden zijn sterk verbonden met het algemeen belang en bieden houvast aan pogingen dat algemeen belang te dienen. Ook kijken beide rechtsgebieden naar de bescherming van de belangen van burgers of bedrijven die niet per se parallel lopen met het algemeen belang.

  Kenmerkend voor de Groningse aanpak van de specialisatie staats- en bestuursrecht is de ruime aandacht voor wat gemeenten en provincies doen. Die zogenoemde decentrale overheden zijn een belangrijke toekomstige werkgever voor veel juridische studenten. Daarnaast onderscheidt de Groningse opleiding zich door het ruime aanbod van vakken waarin de minder voor de hand liggende rechtsvragen en rechtsgebieden aan de orde komen.

  Je wordt in deze opleiding uitgedaagd om zowel heel praktische problemen aan te pakken als ook om na te denken over complexe en fundamentele vragen over de verhouding tussen burger en overheid of de gelding van het recht.

  Veel juristen gaan aan het werk bij gemeenten, provincies of het rijk. De specialisatie Staats- en bestuursrecht biedt een prima voorbereiding op die werkkringen. Ook als je belangstelling hebt voor het openbaar bestuur of politieke processen, zal je veel plezier beleven aan deze opleiding.

  Sluiten

Studieverenigingen

Frederik van der Marck

Frederik van der Marck is dé vereniging voor staats- en bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste studenten met een gedeelde interesse tot een platform waar studenten, docenten, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen komen. Onze doelstelling is om studenten en andere belangstellenden bij de staats- en bestuursrechtelijke praktijk te betrekken. Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van activiteiten zoals kantoorbezoeken, lezingen en excursies.
https://www.frederikvandermarck.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Deze master is in het bijzonder geschikt voor maatschappelijk betrokken studenten die affiniteit hebben met het openbaar bestuur en/of de rechtsbescherming daartegen. Centraal in het staats- en bestuursrecht staan vele actuele maatschappelijke vraagstukken en de vertaling van politiek naar recht. Zowel op het abstracte, wetgevende niveau, als het concrete niveau waarop specifieke besluiten vergaand kunnen ingrijpen in het leven van burgers en bedrijven.

De ideale student Staats- en bestuursrecht is in staat de consequenties op beide niveaus te overzien en die op een juiste manier met elkaar in verband te brengen. Bovendien biedt het vakkenaanbod in de master de mogelijkheid om verdere accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van de politiek, het milieu, grondrechten, socialezekerheidsrecht of vreemdelingenrecht.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.