Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Legal Research - Research
Header image Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Rechtswetenschappelijk Onderzoek

De tweejarige topmaster Rechtswetenschappelijk onderzoek biedt jou de mogelijkheid om je specialisatie te combineren met een brede academische studie van hoog niveau.

Deze onderzoeksmaster is een echte aanrader voor wie al zeker weet of overweegt te gaan promoveren. Maar ook voor studenten die een bredere kijk willen ontwikkelen op het recht vanuit meerdere perspectieven is de onderzoeksmaster interessant.

De onderzoeksmaster leert je kritisch na te denken over de functie van het recht. Je leert onderzoeksvragen te formuleren en leert hoe je deze moet beantwoorden. Deze vragen hebben vaak betrekking op een concreet rechtsgebied. In hoeverre is de strafrechter bijvoorbeeld vrij in het bepalen van de strafmaat? Welke knelpunten worden ervaren bij de toepassing van de bestuurlijke ophouding in de Gemeentewet? Hoe is de teruglevering van energie geregeld in het eigendomsrecht en in het publiekrecht? Dit soort vragen vergen vaak een overdenking van de functie van het recht, dwars door de specifieke domeinen (bijvoorbeeld civielrecht, strafrecht, bestuursrecht) en waarbij ook andere disciplines, zoals de filosofie, of empirische wetenschappen, een rol spelen.


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Rechtswetenschappelijk Onderzoek (research)
Type opleiding
Onderzoeksmaster
Duur
24 maanden (120 ECTS)
Croho code
60606
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De master Rechtswetenschappelijk Onderzoek in Groningen is de enige algemene Nederlandstalige juridische onderzoeksmaster in Nederland. De master is rechtsgebied overstijgend en biedt veel ruimte om je te specialiseren. Daarnaast geeft de opleiding, afhankelijk van je bachelor, civiel effect waardoor je ook toelaatbaar bent tot de togaberoepen.

De afgelopen 4 jaar op rij heeft de masteropleiding het speciale kwaliteitszegel 'Topopleiding' toegekend gekregen door de Keuzegids Masters. Begin 2021 is onze master opnieuw geaccrediteerd. Een panel van onafhankelijke deskundigen gaf onze master een zeer goede beoordeling.

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere en intensieve opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand. Het brede karakter van de opleiding zorgt ervoor dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een zeer uitdagende opleiding. Het intensieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.

Een waardevolle toevoeging aan de onderzoeksmaster is het betaalde onderzoeksassistentschap. Hierbij ga je onder begeleiding van een hoogleraar aan de slag met een project, bijvoorbeeld het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Vaak vormen deze activiteiten de opmaat tot het formuleren van een onderzoeksvoorstel. Met de onderzoeksassistentschappen kun je je een beeld vormen van hoe een eventueel promotietraject eruit zou zien.

We werken samen met de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit. Van deze universiteiten kunnen studenten meedoen aan de selectieprocedure van onze onderzoeksmaster. Als ze worden toegelaten zullen zij het grootste deel van het eerste jaar van de master bij hun thuisuniversiteit volgen en het tweede jaar in Groningen.

Programma

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.

Het intensieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. De opleiding is bedoeld voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten. Studenten uit alle juridische bacheloropleidingen zijn welkom.Het curriculum binnen de onderzoeksmaster kan verdeeld worden in methodologische vakken, onderzoeksvakken, vaardigheden en domeinvakken. De methodologische vakken bieden een kennismaking met de belangrijkste methoden in het juridisch onderzoek en bestaan uit de volgende vakken: Juridische Oordeelsvorming, Rechtsvergelijking en Rechtsculturen, Wetenschapsleer, Introduction to Empirical Legal Research en Empirical Legal Research Lab.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Juridische Oordeelsvorming (6 EC)
Normering (6 EC)
Engelse Taal (Research Master) (4 EC)
Domeinvakken (18 EC)
Introduction to Empirical Legal Research (6 EC)
Wetenschapsleer (6 EC)
Empirical Legal Research Lab (6 EC)
Seminaar Recht en Literatuur (6 EC)

Kenmerkend aan de onderzoeksvakken is een multidisciplinaire en internationale benadering van het recht. Hieronder vallen de vier onderzoeksseminaars, waarvan de student de twee onderzoeksseminaars mag kiezen die het beste aansluiten bij zijn of haar interesses. Daarnaast nog het seminaar Recht en Literatuur, en het geheel wordt afgesloten met de scriptie, of 1 of 2 artikelen.

Onder de vaardigheden vallen Engelse Taal en Argumentatie en Interpretatie. Al deze vakken worden aangevuld met de domeinvakken, die bestaan uit zes vakken en deze geven de verdieping op een specifiek onderdeel van het recht welke jij interessant vindt. Uit alle reguliere masters kies je de vakken op het rechtsgebied waarin je je wilt specialiseren. Je kunt vakken kiezen uit de masters: European Law School, Fiscaal recht, Internationaal en Europees recht, Nederlands recht, Notarieel recht, Recht en Bestuur en IT-recht. Je kunt er echter ook voor kiezen om vakken uit verschillende masters te volgen of bij een andere juridische faculteit in Nederland of in het buitenland. Voorwaarde is dat je domeinstroom een coherent pakket vormt. Over de samenhang van het gekozen pakket dient een reflectieverslag (domeindossier) te worden geschreven.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Onderzoeksseminaar EU Regulatory Pr. Law (6 EC, facultatief)
Onderzoeksseminaar Geschilbeslechting (6 EC, facultatief)
Publiekrechtelijke rechtsvergelijking (6 EC, facultatief)
Schrijven van een recensie (6 EC, facultatief)
Domeinvakken (18 EC)
Rechtsvergelijking en rechtsculturen (6 EC)
Interpretatie (6 EC)
Onderzoeksseminaar Digital Society (6 EC, facultatief)
Scriptie (20 EC)

Studielast

Gemiddeld 14 uur college en zelfstudie per week

30 uren zelfstudie per week

Curriculum

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.

Het brede karakter van de opleiding heeft in de praktijk tot gevolg dat je het fascinerend moet vinden om over uiteenlopende onderwerpen papers te schrijven, referaten te houden en te discussiëren. Dit maakt de onderzoeksmaster tot een uitdagende opleiding. Deze uitdagende omgeving wordt mede vormgegeven door jouw medestudenten. Omdat dit gelijkgestemden zijn, wordt een klimaat gecreëerd waarin studenten elkaar over en weer motiveren en steunen. Het intensieve karakter van deze specifieke masteropleiding komt uiteraard ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Naast de vakken die je volgt binnen de onderzoeksmaster, volgt iedere student domeinvakken naar zijn of haar keuze. Het betreft, binnen twee jaar, zes vakken van één of meer van de reguliere masters.

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://ocasys.rug.nl/current

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

Een deel van de domeinvakken kan ook in het buitenland gevolgd. Daarvoor dient van te voren goedkeuring te worden gevraagd bij de examencommissie.De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Alle afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geven drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure (zie: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/admission).

International and European LawRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De Engelstalige bachelor (LLB) geeft drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure (zie: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/admission).

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Juridische bacheloropleidingen op WO niveau (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, geven drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure (zie: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/admission).

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
cijferlijst
Curriculum Vitae (CV)
intake gesprek

Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

(motivatie-)brief

Aanmelden voor deze master kan door de volgende documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL) via ggsl rug.nl: curriculum vitae, een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald, een motivatiebrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities, schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen en andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

overige toelatingseisen

De Onderzoeksmaster is een selectiemaster met een sollicitatieprocedure. Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei voorafgaand aan het daaropvolgende studiejaar aanmelden. Kijk voor diploma-eisen bij 'Doorstroommogelijkheden'.

De Toelatings- en selectiecommissie kijkt naar de volgende selectiecriteria:

 • aantoonbare voldoende kennis van de Engelse taal;
 • het bezit van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden voor de opleiding tot juridisch onderzoeker;
 • talent voor het volgen van de opleiding.

Bovenstaande selectiecriteria worden getoetst op basis van de volgende documenten:

 • schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen;
 • een motivatiebrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities;
 • een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn behaald.

Een student mag andere documenten aanleveren die naar het oordeel van de aspirant student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden kan door onderstaande documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL): ggsl rug.nl

 • curriculum vitae;
 • een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald;
 • een motiveringsbrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities;
 • schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen;
 • andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

De Toelatings- en selectiecommissie voor de Onderzoeksmaster zal, op basis van bovenstaande documenten de toelaatbaarheid tot de opleiding vaststellen. Na de sluitingsdatum (1 mei voorafgaand aan het daaropvolgende studiejaar) ontvangen alle sollicitanten een schriftelijke opdracht, waarin wordt gevraagd een korte beargumenteerde opinie te geven n.a.v. een stuk dat onlangs in de krant of in een tijdschrift is verschenen. Deze schriftelijke opdracht dient ter ondersteuning van de ingediende documenten die geschiktheid en talent voor de opleiding aantonen.

Meer informatie over de toelatingsprocedure tot de Onderzoeksmaster 'Rechtswetenschappelijk Onderzoek' vind je hier.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Misschien denk je bij de naam Rechtswetenschappelijk onderzoek meteen aan promoveren, een baan als onderzoeker bij het bedrijfsleven of instellingen zoals de Raad van State en de Hoge Raad (Wetenschappelijk Bureau). Ongeveer de helft van onze afgestudeerden vindt inderdaad een baan aan een universiteit. Echter, de andere helft van onze afgestudeerden vindt een functie in o.a. de advocatuur, bij de overheid of in de rechtspraak.

Arbeidsmarkt

De inhoud en de vorm van het onderwijs, en natuurlijk ook het feit dat je voldoet aan de vereisten voor civiel effect, maken je aantrekkelijk voor élke werkgever. Het feit dat de toelating tot deze master op selectie berust, zorgt ervoor dat werkgevers deze opleiding zien als kweekvijver voor talent. De opleiding biedt een prima voorbereiding op een wetenschappelijke carrière. Mocht je willen onderzoeken of een wetenschappelijke carrier bij jou past, dan is deze master zeker iets voor jou!

Potentiële beroepen

 • Onderzoeker bij bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut
 • Wetgevingsjurist
 • Overheidsjurist/beleidsmedewerker
 • Togaberoepen

  Indien de bachelor voldoet aan de vereisten voor civiel effect.

 • Promovendus
Onderzoek

Rechtswetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle onderzoeksgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken en bij het master afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

prof. mr. F. Brandsma: hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis

prof. dr. O.O. Cherednychenko: Adjunct hoogleraar Europees privaatrecht en rechtsvergelijking

prof. mr. dr. A.R. Mackor: Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies

prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen: Hoogleraar privaatrecht

prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman: Hoogleraar Rechtsfilosofie


Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Gohar Karapetian

  Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

  – Gohar Karapetian
  Lees verder

  Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.

  Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken. Omdat ik tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid al een groeiende belangstelling kreeg voor het analyseren van ontwikkelingen in het recht was mijn keuze voor een geschikte master snel gemaakt.
  Na mijn afstuderen ben ik in 2015 bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid begonnen met het schrijven van mijn proefschrift. Dit gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
  De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
  Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.

  Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Maria Westra

  Dit is een prachtige keuze als je geïnteresseerd bent in onderzoek, maar ook als je in het algemeen op zoek bent naar meer diepgang. .

  – Maria Westra
  Lees verder

  Tijdens mijn bachelor Nederlands Recht spraken de vaardighedenvakken (JOV 1, JOV 2 en de Studentenrechtbank) mij erg aan. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in onderzoek doen en was op zoek naar een uitdagende master waarin ik mijzelf verder kon ontwikkelen. De master Rechtswetenschappelijk Onderzoek paste daar goed bij.

  Ik zou studiekiezers zeker aanraden om te kiezen voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Dit is een prachtige keuze als je geïnteresseerd bent in onderzoek, maar ook als je in het algemeen op zoek bent naar meer diepgang. Je komt in een groep terecht waarbij iedereen hun eigen specialisatie heeft. Overkoepelende vakken worden door iedereen benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Waar jij het afsluitende essay voor bijvoorbeeld het vak normering vanuit een strafrechtelijk perspectief schrijft, schrijft een ander het essay vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief. Door deze opzet van de master, kom je in aanraking met andere delen van het recht terwijl je tegelijkertijd jezelf kan specialiseren in hetgeen jouw interesse wekt. Dat is uniek!

  De eerste colleges die ik gaf waren voor het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 2. Mijn opgedane onderzoeksvaardigheden kon ik gelijk toepassen in de praktijk en doorgeven aan tweedejaars bachelor studenten. Momenteel geef ik nog steeds (onder andere) de vakken Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 en 2. Daarnaast begeleid ik eindscripties van de masteropleiding Nederlands Recht. Voor deze werkzaamheden gebruik ik nog steeds alle vaardigheden die ik tijdens de master heb geleerd.

  Onderzoeksvaardigheden zijn mijns inziens overigens niet alleen van belang voor het doen van onderzoek of het geven van onderzoeksvakken. Bijvoorbeeld kritisch nadenken, weten hoe je informatie moet opzoeken en goed schrijven zijn vaardigheden die in elke juridische baan ontzettend veel waard zijn.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Anouk van der Schors

  Student Anouk: In een kleine groep werken aan onderwijs op hoog niveau

  – Anouk van der Schors
  Lees verder

  Bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt onderwijs in kleine groepen gegeven. Je krijgt zowel onderzoeksvakken op een heel breed terrein als domeinvakken die je met andere masterstudenten volgt. Deze combinatie spreekt mij erg aan.

  Om kennis te maken met de praktijk schrijven we ter afsluiting van de onderzoeksvakken meestal een paper. Je bent (binnen bepaalde restricties) vrij om je onderzoek in te vullen zoals je dat zelf wilt: het kan bijvoorbeeld interessant zijn voor je onderzoek om interviews af te nemen. Op die manier kom je in aanraking met de onderzoekspraktijk.

  Als je geïnteresseerd bent in het doen van onderzoek, dan is de specialisatie Rechtswetenschappelijk onderzoek echt een aanrader. De master geeft je de kans om in een kleine groep te werken, biedt onderwijs op hoog niveau en zorgt voor voldoende onderzoeksbegeleiding. Bovendien heb je veel keuzevrijheid. Dit geldt zowel bij het kiezen van vakken, als binnen het vak zelf. Zo volg ik zelf de specialisatie strafrecht en ben ik binnen de onderzoeksvakken (meestal) vrij om aan het paper een strafrechtelijke tintje te geven. Je hebt veel eigen inbreng.

  De docenten zijn aardig, staan open voor inbreng vanuit de groep en bieden goede onderzoeksbegeleiding. Je mag altijd mailen of langskomen met een vraag.

  Ik woon al mijn hele leven in Groningen, maar als je in de binnenstad woont en studeert, leer je de stad toch weer op een andere manier kennen. Groningen is een overzichtelijke, maar levendige stad.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Daan de Vries

  De docenten die betrokken zijn bij de Research master nodigen je uit om, anders dan in de bachelor het geval is, het geldende recht niet zomaar te 'slikken', maar daar ook iets van te vinden.

  – Daan de Vries
  Lees verder

  Ik heb gekozen voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek omdat ik in de bachelor veel plezier had met het schrijven en het doen van onderzoek bij de vakken juridische onderzoeksvaardigheden (JOV) en de Studentenrechtbank. Ook de ervaring die ik als werkgroepdocent Romeins recht in de bachelor heb kunnen opdoen heeft mij doen inzien dat de academische wereld er een was, waar ik mij in thuis voelde.

  De master rechtswetenschappelijk onderzoek is geen master die zich richt op de juridische praktijk. Zoals de naam reeds doet vermoeden is de master gericht op het de student bijbrengen van onderzoeksvaardigheden. Wel worden er bij bijvoorbeeld de vakken Geschilbeslechting en Normering gastdocenten uitgenodigd die met veel enthousiasme vertellen over het onderzoek dat zij doen. Zo krijg je wel een inkijk in de juridische onderzoekspraktijk.

  Ik raad het iedere student die interesse heeft in de structuren van het recht en de ideëen achter het recht, die niet bang is om veel te lezen en niet schuw is om kritische vragen te stellen van harte aan om deze opleiding te volgen.

  De vakken waarvan ik het meest heb genoten, waren de meer filosofische vakken zoals wetenschapsleer en juridische oordeelsvorming, waarin tijdloze vragen als ‘is rechtswetenschappelijk onderzoek wel zo wetenschappelijk?’ en ‘doet de rechter aan rechtsvinding of rechtsvorming?’ behandeld worden. Ook het vak recht en literatuur was een waar hoogtepunt. Het gezamenlijk bespreken van verschillende literaire prachtwerken gaf bijzondere inzichten over de kunst van het aantrekkelijk schrijven. Tot slot noem ik nog het vak rechtsvergelijking en rechtsculturen, waarin het rechtswetenschappelijk onderzoek uit zijn bekrompen nationalistische hokje getild wordt, en de student geconfronteerd wordt met andere rechtsstelsels en rechtsculturen.

  Een minder aspect van de research master vind ik de vakken die gaan over empirisch onderzoek. Voor de jurist die van de bachelor gewend is het te kunnen redden met zijn wetboeken en de voorgeschreven literatuur, is empirisch onderzoek bevreemdend. Wel moet ik toegeven dat enige kennis aangaande de empirie voor de tegenwoordige rechtswetenschappelijk onderzoeker onmisbaar is.

  De docenten die betrokken zijn bij de Research master nodigen je uit om, anders dan in de bachelor het geval is, het geldende recht niet zomaar te ‘slikken’, maar daar ook iets van te vinden. De vraag verschuift vaak van het ‘wat’ naar het ‘waarom’. Deze verfrissende blik maakt deze master werkelijk universiteitswaardig. De docenten dragen hier aan bij door open te staan voor ideëen van de student, ook als deze niet precies passen binnen het verhaal van de voorgeschreven literatuur.

  Sluiten

Studieverenigingen

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/

JFV

Juridische faculteitsvereniging
https://www.jfvgroningen.nl
Lees meer
Studentprofiel

Studenten met goede studieresultaten en de juiste motivatie kiezen voor de onderzoeksmaster. Het laatste is zeker zo belangrijk als het eerste. Dat de onderzoeksmaster een echte aanrader is voor wie al zeker weet of overweegt te gaan promoveren, hoeft geen betoog. Maar de onderzoeksmaster is ook interessant voor goede studenten die een bredere kijk willen ontwikkelen op het recht vanuit meerdere perspectieven.

De opleiding is bedoeld voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten. Studenten uit alle juridische bacheloropleidingen zijn welkom. Het curriculum binnen de onderzoeksmaster kan verdeeld worden in methodologische vakken, onderzoeksvakken, vaardigheden en domeinvakken. Naast de vakken die je volgt binnen de onderzoeksmaster, volgt iedere student domeinvakken naar zijn of haar keuze. Het betreft, binnen twee jaar, zes vakken van één of meer van de reguliere masters.

Ben jij een getalenteerde en gemotiveerde rechtenstudent en wil je meer halen uit je master? Kies dan voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek!

Een waardevolle toevoeging aan de onderzoeksmaster is het betaalde onderzoeksassistentschap. Hierbij ga je onder begeleiding van een hoogleraar aan de slag met een project, bijvoorbeeld het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Vaak vormen deze activiteiten de opmaat tot het formuleren van een onderzoeksvoorstel. Met de onderzoeksassistentschappen kun je je een beeld vormen van hoe een eventueel promotietraject eruit zou zien.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.