Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Sociology

Sociologie Scriptieprijs 2018 voor Naomi Hartkamp voor masterthese over de belevingswereld van mensen in de sociale werkvoorziening

17 april 2019

Naomi Hartkamp heeft de Gadourekprijs 2018 – de scriptieprijs van de afdeling Sociologie - ontvangen voor haar onderzoek ‘De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening’ naar de belevingswereld van mensen in de sociale werkvoorziening. Een belevingswereld die wordt gekenmerkt door tegenstrijdigheden en gemengde gevoelens.

Volgens de jury geeft de masterthese een prachtige schets van de sociale werkplaats en haar medewerkers. De jury was ook onder de indruk van de methode dataverzameling en zorgvuldige uitvoering van de (kwalitatieve) data-analyse.

Uit het juryrapport:

“Het scriptieonderzoek van Naomi heeft betrekking op een kwetsbare groep in de samenleving en op de arbeidsmarkt: mensen die voor een baan en een sociale positie zijn aangewezen op de Sociale Werkvoorziening (verder SW). ‘Dit is de onderkant’, zoals een van de respondenten het verwoordt, ‘Je kunt niet lager’. In dit citaat wordt treffend de probleemstelling van het onderwerp weergegeven. Want wat betekent werken in een dergelijke voorziening voor de subjectieve sociale status en de zelfwaardering van de betrokken werknemers? Geeft werken bij de SW hun de kans om bij de samenleving betrokken te blijven, mee te doen, of ervaren zij juist stigmatisering en marginalisering?

In deze tijd waarin ‘inclusie’ tot de hoogste waarde is verheven, is er weinig aandacht voor deze kwetsbare groep werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is Naomi’s grote verdienste dat zij deze personen een stem geeft. Zij geeft hun geluid nog meer klank door ook het gezinsleven van de SW medewerkers in het onderzoek te betrekken, en door in het tweede deel van de probleemstelling te onderzoeken of de ervaren status wordt versterkt of verzwakt door het gezinsleven.”

De volledige titel van de masterthese is: De ambigue wereld van de sociale werkvoorziening. Een onderzoek naar de betekenis van werken bij de SW voor de subjectieve sociale status van SW-medewerkers en de invloed van het gezinsleven op dit verband. Download (werkt alleen binnen faculteit)

Naomi Hartman voltooide haar master Sociologie in 2018 en werkte tijdens haar these bij CAB, een Gronings onderzoek en advies arbeidsmarkt en regionale economie. De scriptie werd begeleid door Arie Glebbeek.

Laatst gewijzigd:17 april 2019 14:31

Meer nieuws