Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOrthoreka!Masterscriptie

Therapie met paarden bij een kind met een autismespectrumstoornis, een casestudie

een casestudie / Merel Heineman

Aanleiding en doelstelling

Deze studie beoogt de gedragsveranderingen van een meisje met een autismespectrumstoornis (ASS) te onderzoeken gedurende een interventie gebaseerd op de Horse Boy Methode. Door middel van spelenderwijs leren worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarnaast wordt een specifiek opgeleid paard ingezet tijdens deze methode. Eerder uitgevoerde studies concluderen dat therapie met behulp van paarden een veelbelovende interventie is in de zoektocht naar het ondersteunen van kinderen met ASS in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Er zijn echter geen studies bekend die ingaan op het monitoren van de mogelijk aanwezige en waarneembare gedragsveranderingen in sociale vaardigheden en emotieregulatie, die plaatsvinden bij een kind met ASS tijdens therapie met paarden. De huidige studie richt zich specifiek op dit onderdeel in onze kennisontwikkeling in relatie tot ASS bij kinderen.

Methode

Een achtjarig meisje met ASS heeft gedurende vijf weken deelgenomen aan een wekelijkse interventie met behulp van paarden. Er zijn drie uitkomstmaten gebruikt om een beeld te vormen van de gedragsveranderingen. De Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO-R) en de Strength and Difficulties Questionaire (SDQ) zijn ingevuld door beide ouders, om door middel van een voor- en nameting een beeld te vormen van het effect van de interventie op haar sociale en emotionele ontwikkeling. Het gedrag van het meisje tijdens de therapiesessies is vastgelegd op beeld. Vervolgens is haar gedrag door middel van een codeerboek geanalyseerd op gedragsveranderingen op het gebied van non-verbale en verbale rust, beurtnemen, separatieangst, emotieregulatie en sensorische prikkelverwerking. Doormiddel van 14 codes zijn de verschillende onderdelen van de therapie (rijden, ontspanningsoefening en interactiespel) geanalyseerd.

Resultaten

Gedurende de interventieperiode heeft de participant een vooruitgang laten zien op het gebied van verbale interactie, beurt nemen en emotieregulatie. Dit betekent dat de participant in toenemende mate deelnam aan conversaties en zij gesprekken voerde over relevante onderwerpen. Daarnaast is een toename in de mate van zelfstandigheid geobserveerd gedurende de interactiespellen, waardoor de mate van begeleiding bieden kon afnemen. Tevens is een afname in separatieangst geobserveerd. Op het gebied van non-verbaal gedrag en sensorische prikkelverwerking is een wisselend patroon waargenomen.

Conclusie en aanbevelingen

Deze casestudie heeft positieve gedragsveranderingen gemeten bij de participant. De Horse Boy Methode zou een veelbelovende interventie kunnen zijn in de hulpverlening aan kinderen met ASS en hun families. Vervolgonderzoek, door middel van meerdere casestudies of een grotere steekproef, is gewenst om de validiteit en generaliseerbaarheid van dit onderzoek te vergroten.

Sleutelwoorden

Autisme, therapie met paarden, casestudie

Door: Merel Marie-Paule Heineman

Begeleid door: S. van der Steen en K. Wolthuis

Laatst gewijzigd:24 oktober 2017 14:34
printView this page in: English