Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn 50 jaar orthopedagogiek Uit de oude doos

'De beer is los'

Het verhaal achter de foto ‘de beer is los’

In het archief van Orthopedagogiek zitten vele foto’s waarbij niet direct is te achterhalen welk verhaal er achter de betreffende foto zit. Zo zijn er twee foto’s, beiden gemaakt in 1980 door Elmer Spaargaren namens de UK, die de nodige vraagtekens opriepen. Ik heb me suf gepraktiseerd totdat ik uiteindelijk de achtergrond achter deze foto’s terugvond in een Optiek, een van de mededelingenbladen van het toenmalige Instituut voor Orthopedagogiek. Na MOP en MAO was de naam van het mededelingenblad in 1978 van naam veranderd in Optiek en waren in de redactie zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd.

Wat ik terugvond was een verslag van een bijeenkomst waarbij ruim driehonderd studenten orthopedagogiek zich hadden verzameld in de Geertsemazaal in het Academiegebouw waarbij men zich uitte over de onvrede die er heerste omtrent de situatie binnen het instituut en te komen tot eventuele acties die ondernomen konden worden. Het woord werd gevoerd door onder meer Peter Gerards, die als student-lid in het Dagelijks Bestuur destijds actief was.

Als reden van de ontstane situatie gaf hij een aantal redenen aan waarbij onder meer werd gewezen richting voormalige bestuurders gedurende de Bladergroenperiode die niet genoeg hadden gereageerd op de toenemende groei van het aantal studenten. Maar ook de bezuinigingen van de toenmalige Minister van Onderwijs, Pais, speelden volgens hem een grote rol. Daardoor was het bijna onmogelijk nieuwe formatieplaatsen te krijgen waardoor redelijk onderwijs onmogelijk werd.

Gevolg was massaal onderwijs via hoorcolleges en geen ruimte voor werkgroepen, zoals eerder gebruikelijk was. Bovendien was het instituut volgens de studentenfractie uit haar jasje gegroeid waardoor er geen redelijke ruimte was om tot goed overleg te komen via werkgroepen.

Bovendien, door de toenemende groei van het aantal studenten, werd het steeds moeilijker voor iedereen een stageplek te vinden waar men gedurende een periode van 6 maanden praktijkervaring kon opdoen, terwijl er ook problemen waren bij het optimaal kunnen begeleiden van studenten tijdens het schrijven van hun scriptie. Het vermoeden werd dan ook door Peter uitgesproken dat dit zou leiden tot stagnatie bij diverse studieonderdelen.

Hij meldde nog een derde punt van belang en wel het enorme ruimtegebrek dat bij Orthopedagogiek was. Hij vond dat met 700 studenten men veel te kleine gebouwen in gebruik had, zonder een eigen collegezaal en zonder eigen werkgroep ruimte. Dit had onder meer tot gevolg dat er colleges in de avonduren dienden te worden gevolgd.

Tevens werd melding gemaakt van de vrees dat de colleges diagnostiek, die grotendeels teacher-free waren gemaakt, waarschijnlijk niet in zijn totaliteit konden worden uitgevoerd als er geen extra nieuwe hulpmiddelen zouden worden aangeschaft om het programma draaiende te houden.

Als tweede spreker kwam Professor Jan Rispens aan het woord die meteen stelde dat het beeld, zoals door Peter Gerards was geschetst, nog lang niet somber genoeg was. Hij wees vooral op de onverantwoordelijkheid van het geven van de massale hoorcolleges die met veel moeite draaiende konden worden gehouden.

Vervolgens werd, zo waar een traditie, een ortholied vol ongenoegen gezongen en nadat iedereen uit volle borst had meegedaan kwam de orthobeer uit zijn winterslaap. Hans Polman schreef als volgt hierover: ‘Net bezig met de verandering van de zomer naar de winterpels, waardoor je het beest alleen nog maar herkende aan zijn toch altijd leuke berenkop. Op de typische berenwijze gaf de beer beregoed weer waar het allemaal misgegaan was en stelde zich weer beschikbaar om plaats te nemen in de vuilniscontainer wanneer er naar het College van Bestuur zou moeten worden gegaan.’ Na een lange discussie werd voorgesteld op vrijdag 28 november naar het College van Bestuur te stappen om te praten over de netelige situatie bij Orthopedagogiek.

Er werd een aantal eisen op tafel gelegd: voor 15 december 1980 diende het College van Bestuur twee formatieplaatsen toe te wijzen aan de Vakgroep Orthopedagogiek en voor 15 mei 1981 diende men ervoor te zorgen dat het formatiebestand van de Vakgroep Orthopedagogiek met minimaal zeven personen zou zijn uitgebreid. Ook diende het College te voldoen aan de wensen inzake forse uitbreiding van huisvesting voor de Vakgroep Orthopedagogiek.

En zo ging een groep afgevaardigde studenten in optocht, inclusief de beer, naar een vergadering van het College van Bestuur, waar men de toenmalige Rector Professor Dr. Jansen en de zijnen toesprak. Op de stoep voor het gebouw van het College aan de Oude Boteringestraat werden 7 poppen geschilderd zijnde de gewenste extra formatieplaatsen.

Laatst gewijzigd:02 januari 2020 13:25