Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en CommissiesReglementen

Parkeerregeling Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De parkeerplaatsen binnen de hekken van de Grote Kruisstraat 2/1 en de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat zijn bestemd voor het parkeren van auto’s en motoren (hierna te noemen: voertuigen) van:
   

  • Medewerkers aangesteld bij de faculteit GMW. Gedurende de werkdagen van 7.00 uur tot 17.30 uur mogen alleen die medewerkers parkeren die in het bezit zijn van een door de Faculteit GMW afgegeven geldige parkeerkaart. Buiten deze tijden mogen ook medewerkers zonder parkeerkaart hun auto parkeren mits er ruimte is. In het weekend (vrijdag 19.00 uur tot maandag 7.00 uur) kunnen parkeerkaarthouders gebruik maken van het parkeerterrein aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat.
  • Medewerkers en studenten van GMW met een functiebeperking. Zij moeten in het bezit zijn van een geldige invalidenparkeerkaart. De invalidenparkeerplaatsen zijn aangegeven met het daarvoor bekende bord. Aan hen zal een parkeerkaart worden verstrekt van tijdelijke duur.
  • Bezoekers van medewerkers van GMW. Op elk terrein zijn hiervoor twee parkeerplaatsen gereserveerd. Deze plaatsen zijn ook bestemd voor GMW medewerkers die tijdelijk een functiebeperking hebben. De Interne Dienst beslist over het gebruik van deze plaatsen, reservering is niet mogelijk.

De parkeerkaart wordt verstrekt door de Planonbeheerder. Aanvraag geschiedt middels het

Aanvraagformulier Parkeerpas / vergunning

Bij verlies van of schade aan de toegangspas (druppel) wordt er vijfentwintig euro in rekening gebracht voor de vervanging . Een medewerker kan in aanmerking komen voor een parkeerkaart indien hij een werkplek heeft in één van de GMW-gebouwen en hij bovendien woonachtig is buiten een straal van 12 kilometer vanaf de postcode 9712 TS gemeten door de ANWB-routeplanner via de kortste weg. Op de kaart staat het kenteken van het te parkeren voertuig vermeld. Tijdens het parkeren op één van de terreinen moet deze kaart zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst. Elk jaar ontvangt iedere parkeerkaarthouder een nieuwe parkeerkaart, de oude parkeerkaart is dan niet meer geldig.

Zodra alle parkeerplaatsen van een terrein bezet zijn, is parkeren niet meer mogelijk en wordt in eerste instantie naar het andere terrein verwezen, zijn alle parkeerplaatsen op beide terreinen bezet dan dient elders geparkeerd te worden. De invaliden- en gasten parkeerplekken blijven hun functie behouden. Indien het terrein vol is wordt dit doormiddel van een lichtsignaal kenbaar gemaakt.

Het parkeren geschiedt geheel voor eigen risico. Parkeerders vrijwaren de RUG voor alle gevolgen welke uit deze vergunning voortvloeien. Op de terreinen gelden de regels van het wegenverkeersreglement.

Parkeerders zullen alle door hem/haar veroorzaakte schade aan eigendommen van de RUG of derden direct melden bij de Interne Dienst. Indien nodig dient een schadeformulier ingevuld te worden.

Het gebruik van de parkeerterreinen in strijd met deze regeling wordt bestraft door het intrekken van de toegangspas en parkeerkaart voor de duur van een half jaar.

Daarnaast heeft de RUG het recht bij overtreding van één of meer voorwaarden van deze regeling het betreffende voertuig van het terrein te verwijderen. De kosten zullen op de eigenaar van het voertuig worden verhaald. De RUG of GMW is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de wegsleepactie.

Het parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Indien alle plaatsen bezet zijn, zal de parkeerkaarthouder zijn/haar voertuig terstond van het terrein verwijderen.

De parkeerkaart is geldig voor de duur van maximaal een jaar met ingang van 1 september of – indien dit eerder is- tot het einde van het dienstverband en kan slechts onder opgaaf van reden ingetrokken worden. De geldigheid van de parkeerkaart wordt steeds stilzwijgend verlengd.

Aan parkeerkaarthouders kan geen parkeerplaats worden gegarandeerd. Teneinde de parkeervergunning optimaal te benutten, zal het aantal uit te geven vergunningen 25% hoger liggen dan het aantal plaatsen.

Met de opleidingen die avondonderwijs verzorgen in de GMW-gebouwen zullen aparte afspraken worden gemaakt voor parkeervoorzieningen in de avonduren, dus na 17.30 uur.

Deze parkeerregeling is van toepassing op alle parkeerders op de parkeerterreinen van de Faculteit GMW. Deze regeling wordt uitgereikt aan alle parkeerkaarthouders en ligt tevens ter inzage bij de Interne Dienst.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 16:19
printView this page in: English